Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne 1 N

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.SSP1.SM.TTZNZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne 1 N
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obowiązkowy, kierunkowy

Pełny opis:

Treści nauczania

1. Omówienie metodologii i techniki przygotowania prac naukowych pisemnych i ustnych. Omówienie struktury pracy naukowej.

2. Zasady wykorzystania literatury dotyczącej przedmiotu badań z zachowaniem prawa własności intelektualnej autorów.

3. Przedstawienie działalności naukowej Katedry, jako przykład odpowiedniego planowania eksperymentu/badań, stawiania hipotez badawczych, właściwej prezentacji uzyskanych wyników i ich interpretacji, a także formułowania wniosków.

4. Prezentacje przygotowane i przedstawione przez studentów dotyczące zagadnień związanych z technologiami fermentacyjnymi oraz mikrobiologią żywności.

Literatura:

Podstawowa:

1. Kubiak-Sokół A.: Piszemy poprawnie - Poradnik językowy PWN, Warszawa, 2008 (dostępna u prowadzącego zajęcia)

2. Czasopisma krajowe i zagraniczne z dziedziny nauki o żywności i analizy żywności

3. Procedura przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego (dostępna na stronie www Wydziału)

Uzupełniająca:

1. Bielec E., Bielec J.: Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, Kraków, 2007

2. Urban S., Ładoński W.: Jak napisać dobra pracę magisterską. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 2003

3. Dudziak A., Żejmo A.: Redagowanie prac dyplomowych: wskazówki metodyczne dla studentów. Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

- podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

- nowoczesne trendy i kierunki badań naukowych w zakresie technologii przemysłów fermentacyjnych i mikrobiologii.

- podstawowe zasady prezentacji wyników w pracach badawczych i przygotowania pracy dyplomowej.

Umiejętności - potrafi:

- samodzielnie pozyskać informacje związane z realizowaną pracą dyplomową ze źródeł papierowych i cyfrowych (polsko- i obcojęzycznych) oraz wykonać krytyczną analizę tych materiałów.

- uczestniczyć i/lub prowadzić dyskusję naukową.

- przeanalizować wyniki i zinterpretować wyniki pomiarów i przedstawić opracowanie na temat badanego problemu.

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

- ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego.

- odpowiedzialności za poufność posiadanych danych i informacji.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i zaprezentowanie podczas zajęć pięciu prezentacji obejmujących: dwie publikacje (polsko- i obcojęzyczne) oraz tematyki pracy, celu, materiału i metod - ocena końcowa przedmiotu jest średnią z uzyskanych ocen.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Satora
Prowadzący grup: Aleksandra Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Duda
Prowadzący grup: Marek Zdaniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)