Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne 1 F

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.SSP1.SM.TTZFZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne 1 F
Jednostka: Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Seminarium specjalizacyjne I daje studentom możliwość prezentacji swoich dotychczasowych osiągnięć (prac inżynierskich). Ponadto studenci korzystając z literatury polskojęzycznej opracowują tematykę z zakresu chłodnictwa i przechowalnictwa żywności, która obejmuje zagadnienia leżące u podstaw współczesnej nauki o żywności, a w szczególności dotyczy aspektów technologicznych. Nabierają oni przy tym umiejętności w przygotowywaniu prezentacji w oparciu o najnowsze zdobycze techniki komputerowej.

Literatura:

1. Praca zbiorowa pod red. L. Jabłonowskiej, P. Wachowiaka, S. Wincha, 2008. Prezentacja profesjonalna. Wyd. Difin Warszawa.

2. Polskie czasopisma obejmujące swoją tematyką chłodnictwo i przechowalnictwo żywności np.: Przemysł Spożywczy, Chłodnictwo, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny i in.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- podstawowe zasady utrwalania żywności i jej przechowywania oraz posiada wiedzę nt. swojej pracy inżynierskiej

- czynniki wpływające na jakość i trwałość koncentratów spożywczych

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- samodzielnie właściwie opracować prezentację multimedialną korzystając z informacji naukowych pochodzących z różnych źródeł

- wygłosić prezentację o charakterze naukowym i aktywnie brać udział w dyskusji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

- jest otwarty na konstruktywną krytykę

Metody i kryteria oceniania:

"Zaliczenie seminarium na podstawie:

- przedstawionych treści i poziomu informacji zawartych w prezentacji seminaryjnej (60%),

- sposobu i formy prezentacji (10%),

- udziału w merytorycznej dyskusji po prezentacji swojej i innych członków grupy (30%)."

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Surówka
Prowadzący grup: Krzysztof Surówka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)