Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne 1 A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.SSP1.NM.TTZAZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne 1 A
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, NM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedstawienie KAiOJŻ: tematyki prac badawczych, pracowników, wyposażenia laboratoryjnego, zasad pracy w laboratorium; zapoznanie studentów z zawartością katedralnej biblioteki; przygotowanie przez studentów jednego z artykułów z biblioteki

Prezentacja własnej pracy inżynierskiej

Prezentacja dotycząca jakości i bezpieczeństwa żywności na podstawie polskojęzycznej publikacji

Prezentacja związana z tematem pracy magisterskiej na podstawie treści publikacji polskojęzycznej

Wykorzystanie norm i przepisów prawnych w pracy dyplomowej; zaprezentowanie przez studentów normy związanej z pracą

Prezentacja dotycząca zwyczajów żywieniowych rejonu pochodzenia

Literatura:

1. Normy dotyczące analizy sensorycznej i chemicznej żywności (dostępne w bibliotece Katedry)

2. Czasopisma polskojęzyczne z dziedziny nauki o żywności i analizy żywności oraz prawa żywnościowego (dostępne w bibliotece Katedry)

3. Procedura przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Technologii Żywności (WTŻ) Uniwersytetu Rolniczego (dostępna na stronie www Wydziału)

1. Internetowy system aktów prawnych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp)

2. Internetowy system aktów prawnych UE (http://eur-lex.europa.eu)

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

- podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

- nowoczesne trendy i kierunki badań naukowych w zakresie analizy i oceny jakości żywności

- podstawowe zasady prezentacji wyników w pracach badawczych i przygotowania pracy dyplomowej.

Umiejętności - potrafi:

- samodzielnie pozyskać informacje związane z realizowaną pracą dyplomową z polskojęzycznych źródeł papierowych i cyfrowych oraz wykonać krytyczną analizę tych materiałów

- uczestniczyć i/lub prowadzić dyskusję naukową

- przeanalizować wyniki i zinterpretować wyniki pomiarów i przedstawić opracowanie na temat badanego problemu

Kompetencje społeczne:

- ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobistego

- odpowiedzialności za poufność posiadanych danych i informacji.

Metody i kryteria oceniania:

"Przygotowanie, zaprezentowanie i przedyskutowanie podczas zajęć:

- czterech prezentacji obejmujących: pracę inżynierską, zagadnienie jakości i bezpieczeństwa żywności, temat pracy magisterskiej, zwyczajów żywieniowych,

- przygotowanych podczas zajęć i zaprezentowanych dwóch streszczeń obejmujących: publikację (z zasobów biblioteki KAiOJŻ), normy (z zasobów biblioteki KAiOJŻ).

Ocena końcowa jest średnią z uzyskanych ocen."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Pietrzyk
Prowadzący grup: Teresa Fortuna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sobolewska-Zielińska
Prowadzący grup: Joanna Sobolewska-Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sobolewska-Zielińska
Prowadzący grup: Joanna Sobolewska-Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sobolewska-Zielińska
Prowadzący grup: Joanna Sobolewska-Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)