Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnictwo zintegrowane, ekologiczne i biodynamiczne a bezpieczeństwo żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.RZBZ.SM.TJBJY.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rolnictwo zintegrowane, ekologiczne i biodynamiczne a bezpieczeństwo żywności
Jednostka: Zakład Żywienia Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady

Tematyka zajęć:

Rozwój idei proekologicznych na świecie i w Polsce. Określenie i zdefiniowanie kierunków i systemów

Charakterystyka proekologicznych systemów gospodarowania rolniczego

Środowisko przyrodnicze a uprawa roli i roślin. Wpływ środowiska glebowego oraz warunków klimatycznych na wzrost i rozwój roślin oraz modyfikacja tych czynników pod wpływem uprawy roli.

Uprawa roli w rolnictwie ekologicznym i integrowanym. Modyfikacje i uproszczenia uprawy roli. Wpływ sposobu uprawy roli na wielkość i jakość plonów.

Bilans składników pokarmowych – zrównoważone zarządzanie nawożeniem w gospodarstwie i na polu w różnych systemach użytkowania pól i na różnych typach gleb.

Płodozmian w różnych systemach proekologicznego gospodarowania. Sepcyficzne wymagania roślin i ich wpływ na opracowanie zmianowań. Dobór stanowisk dla roślin.

Ochrona roślin przed agrofagami w rolnictwie integrowanym i ekologicznym.

Wykorzystanie metod agrotechnicznych w ochronie roślin przez agrofagami.

Metody biologiczne, biotechniczne – wykorzystanie organizmów pożytecznych w zwalczaniu agrofagów.

Dobór preparatów w integrowanej i ekologicznej ochronie roślin przed agrofagami.

Literatura:

Podstawowa

1. Tyburski J., Żakowska-Biemans S. 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo SGGW Warszawa.

2. Siebeneicher G.E. 1997. Podręcznik rolnictwa ekologicznego. PWN Warszawa.

3. Upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej. 2003. Cz. 1. IUNG Puławy.

Uzupełniająca

1. Mazur T., Mineev M., Debreczeni B. 1993. Nawożenie w rolnictwie biologicznym.

2. Runowski H., Maciejczak M., Bagieński S. 2007. Rolnictwo ekologiczne. Zasady ekologicznego prowadzenia upraw i chowu zwierząt. ODR Przysiek.

3. Majewski E. 2008. Trwały rozwój i trwałe rolnictwo. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

Zna kierunki i systemy gospodarowania rolniczego. Rozumie znaczenie rolnictwa ekologicznego. Charakteryzuje proekologiczne systemy gospodarowania rolniczego. Ma ogólną wiedzę na temat proekologicznej produkcji rolnej w Polsce i w wybranych krajach świata.

Ma ogólną wiedzę na temat wpływu warunków siedliska (glebowo-klimatycznych) na wielkość i jakość produkcji rolnej.

Zna zasady uprawy roli w rolnictwie konwencjonalnym, zintegrowanym i ekologicznym.

Zna ogólne zasady bilansowania substancji organicznej oraz składników pokarmowych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu równoważonego zarządzania nawożeniem w gospodarstwie i na polu w różnych systemach użytkowania pól o na różnych typach gleb.

Rozumie współdziałanie nawożenia organicznego i mineralnego. Potrafi określić stopień wykorzystania przez rośliny i działanie następcze składników pokarmowych z nawozów w zależności od typu gleby, gatunku rośliny i stosowanej technologii.

Zna wpływ zmianowania na siedlisko. Określa specyficzne wymagania roślin i ich wpływ na opracowanie zmianowań. Rozróżnia typy płodozmianów.

Ma wiedzę z zakresu wpływu uprawy roli i nawożenia na wielkość i jakość plonu roślin. Identyfikuje i analizuje zjawiska wpływające na wartość biologiczną i zdrowotną plonu.

Ma wiedzę na temat integrowanej i ekologicznej ochrony roślin przez agrofagami w kontekście jakości i bezpieczeństwa żywności.

Zna metody agrotechniczne wykorzystywane w ochronie roślin.

Opisuje podstawowe zasady biologicznej walki z agrofagami.

Ma ogólną wiedzę na temat preparatów stosowanych w integrowanej i ekologicznej ochronie roślin.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

Posiada świadomość odpowiedzialności oraz ryzyka skutków ekologicznych działalności rolniczej. Ma świadomość zagrożeń wynikających ze stosowania poszczególnych metod ochrony roślin dla środowiska.

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju osobowego. Przewiduje społeczne i ekonomiczne skutki działań w zakresie stosowanych metod ochrony roślin.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie wykładów na podstawie:

- test otwarty (min. 51% punktów, udział w ocenie końcowej modułu 50%) + zaliczenie pisemne (50%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)