Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo żywnościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.PRZY.NI.TTZTX.T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo żywnościowe
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom dorobku prawnego UE w zakresie wybranych elementów prawa żywnościowego, w odniesieniu do oceny zagrożeń wynikających z niezgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, prowadzoną produkcją surowców roślinnych i zwierzęcych, produktów spożywczych, ich obrotem i przechowywaniem, bezpieczeństwem i zabezpieczeniem środowiska, dobrostanem zwierząt, reklamą i prezentacją, a także aspektu obowiązującego systemu kontroli i kar.

Pełny opis:

Treść kształcenia

Wprowadzenie do prawa żywnościowego, cele i zasady stosowania prawa żywnościowego, podstawowe pojęcia prawa żywnościowego, zapewnienie bezpieczeństwa żywności, traceability, dobra chronione w przepisach prawa żywnościowego, podstawowe biuletyny prawne, czyny nieuczciwej konkurencji na rynku spożywczym

Formy kontroli i ich znaczenie w zapewnieniu przestrzegania przepisów. Zakres działalności i kompetencji najważniejszych organów związanych z kontrola żywności. Zna obowiązki i prawa kierowników jednostek kontrolowanych.

Wymagania środowiskowe przy uruchamianiu przedsiębiorstwa przetwórstwa żywności. Nowe rodzaje żywności. Żywność modyfikowana genetycznie,

Zanieczyszczenia fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne, w żywności i ich wpływ na bezpieczeństwo żywności;

Dodatki do żywności. Żywność specjalnego przeznaczenia - wprowadzanie do obiegu. Produkcja koszerna i halal.

Zafałszowania żywności. Podstawy prawne stosowania nazw środków spożywczych, umieszczania informacji na opakowaniach i bezpiecznego stosowania opakowań

Zalety i wady rzetelnego obrotu żywnością. Reklama i prezentacja produktów żywnościowych, żywność niebezpieczna, reklamacje, wycofanie z rynku, zwroty, odpowiedzialność karna

Sposoby ochrony interesów przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencja, podstawowe prawa konsumentów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Food-Lex - czasopismo prawne z zakresu prawa żywnościowego (kwartalnik od roku 2012)

2. Wolters Kluwer www.LEX.pl

3. http://eur-lex.europa.eu

4. www.gis.gov.pl

Literatura uzupełniajaca:

1. Korzycka Iwanow M.,, Prawo Żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego. Lexis Nexis, Warszawa, 2005

2. Nitecka E., Obuchowski M.: Prawo żywnościowe Unii Europejskiej. FAPA (Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa, 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe pojęcia prawa żywnościowego. Rozumie konieczność wprowadzania i stosowania się do przepisów prawa żywnościowego. Potrafi wytłumaczyć pojęcie dobra chronionego w świetle przepisów prawa żywnościowego,. Rozumie znaczenie bezpieczeństwa żywności i ochrony żywności Zna podstawowe biuletyny prawne i orientuje się w ich profilach. Rozumie i identyfikuje formy kontroli i ich znaczenie w zapewnieniu przestrzegania przepisów. Potrafi wymienić i sprecyzować działalność najważniejszych organów kontroli żywności. Zna obowiązki i prawa kierowników jednostek kontrolowanych.

Zna wymagania środowiskowe przy uruchamianiu przedsiębiorstwa przetwórstwa żywności, Definiuje nowe rodzaje żywności, tłumaczy pojęcie żywności modyfikowanej genetycznie, Wyróżnia rodzaje zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych, które mogą być obecne w żywności i charakteryzuje ich wpływ na bezpieczeństwo żywności; Zna rodzaje i rolę dodatków do żywności, potrafi scharakteryzować i opisać zjawisko zafałszowań żywności, Rozumie znaczenie żywności specjalnego przeznaczenia i aspektów prawnych związanych z jej wprowadzeniem do obiegu. Zna wymagania dla produkcji koszernej i halal. Umie określić podstawy prawne stosowania nazw środków spożywczych, umieszczania informacji na opakowaniach i bezpiecznego stosowania opakowań

Rozumie zalety i wady rzetelnego obrotu żywnością. dostrzega znaczenie reklamy i prezentacji produktów żywnościowych, Wymienia i opisuje pojęcia: żywność niebezpieczna, reklamacje, wycofanie z rynku, zwroty i odpowiedzialność karna. Potrafi omówić sposoby ochrony interesów przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencja, zna podstawowe prawa konsumentów

Umie wskazać najważniejsze punkty zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności.

Kompetencje społeczne

Nabiera umiejętności krytycznej oceny przedstawionych mu wiadomości oraz wyrażania opinii zgodnie z zasadami etyki. Poważnie traktuje stan środowiska naturalnego i dba o jego bezpieczeństwo

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student nie opanował wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć prawa żywnościowego, nie jest w stanie uzasadnić potrzeby stosowania prawa żywnościowego, nie potrafi wytłumaczyć pojęcia dobra chronionego w świetle przepisów prawa żywnościowego,. Nie rozumie znaczenia bezpieczeństwa żywności, nie zna podstawowych biuletynów prawnych, nie potrafi wymienić ani określić najważniejszych obowiązków organów kontroli, nie zna obowiązków i praw kierownika jednostki kontrolowanej, nie zna właściwych aktów prawnych

Student nie zna wymogów środowiskowych obowiązujących przy uruchamianiu przedsiębiorstwa przetwórstwa żywności, Trudno precyzuje definicję GMO, słyszał o żywności genetycznie modyfikowanej, Nie zna zagrożeń wynikających z obecności w żywności zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych, skażeń mikrobiologicznych, nie jest w stanie podać ich pochodzenia, dopuszczalnych zawartości, wpływu na stan zdrowia – nie odnosi ich do właściwych aktów prawnych. Nie zna rodzajów i celowości stosowania dodatków do żywności, nie potrafi omówić zagrożenia wynikającego z nadmiernego ich stosowania – nie zna odpowiednich aktów prawnych problem fałszowania żywności jest dla studenta bez znaczenia; nie rozumie i nie potrafi objaśnić pojęcia: środki spożywcze specjalnego przeznaczenia ani omówić ich roli, przeznaczenia i zastosowania w aspekcie odpowiednich regulacji prawnych. Wie co oznacza żywność koszerna i halal ale nie potrafi podać wymogów prawnych obowiązujących przy ich produkcji. Nie wie jakie są podstawy prawne stosowania nazw środków spożywczych, umieszczania informacji na opakowaniach i bezpiecznego stosowania opakowań

Student nie opanował wiedzy dotyczącej znaczenia zalet i wad rzetelnego obrotu żywnością. Nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić zasady tracebility i jej roli w kształtowaniu bezpieczeństwa żywnościowego Nie potrafi wytłumaczyć i nie zna roli znakowania, nie dostrzega znaczenia reklamy i prezentacji produktów żywnościowych, a także zagrożenia wynikającego z tej strony. Nie zna pojęć i nie potrafi opisać: żywności niebezpiecznej, zasad wycofania produktu z rynku, reklamacji i zwrotów żywności oraz stopnia odpowiedzialności karnej za ich produkcje i wprowadzenie do obrotu . Nie potrafi wyjaśnić pojecia nieuczciwa konkurencja i odnieść go do konkretnego przykładu, prawa konsumenta są mu nieznane

Student nie potrafi wskazać na najważniejsze punkty zagrożenia bezpieczeństwa żywności

Student nie ma zdolności do wyrażania obiektywnych ocen

Na ocenę 3

Student zna nieliczne pojęcia prawa żywnościowego, nie jest w stanie uzasadnić potrzeby stosowania prawa żywnościowego, Nie rozumie znaczenia bezpieczeństwa żywności, miesza biuletyny prawne, wymienia i w niewielkim zakresie określa najważniejsze obowiązki organów kontroli, słabo zna obowiązki i prawa kierownika jednostki kontrolowanej

Student słabo opanował wiedzę dotycząca wymogów środowiskowych obowiązujących przy uruchamianiu przedsiębiorstwa przetwórstwa żywności, zna pojecie GMO, potrafi podać przykłady żywności genetycznie modyfikowa-nej, Zna zagrożenia wynikających z obecności w żywności zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych, skażeń mikrobiologicznych, definiuje ich pochodzenia, nie zna dopuszczalnych zawartości, z trudem potrafi opisać wpływ na stan zdrowia – nie odnosi ich do właściwych aktów prawnych. Rozumie celowość stosowania dodatków do żywności, powierzchownie omawia zagrożenia wynikające z nadmiernego ich stosowania – nie zna odpowiednich aktów prawnych; zna cele i sposoby fałszowania żywności, rozumie pojęcia: środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, zna ich podział ale nie potrafi omówić ich roli, przeznaczenia i zastosowania w aspekcie odpowiednich regulacji prawnych. Zna pojęcie żywność koszerna i halal ale nie zna wymogów prawnych obowiązujących przy ich produkcji. Pobieżnie zna wymogi jakie obowiązują przy wprowadzaniu nazw środków spożywczych, umieszczania informacji na opakowaniach i bezpiecznego stosowania opakowań bez właściwych podstaw prawnych

Student słabo opanował wiedzę dotyczącą znaczenia zalet i wad rzetelnego obrotu żywnością. Potrafi wypunktować zasady tracebility i jej roli w kształtowaniu bezpieczeństwa żywnościowego Tłumaczy bez zrozumienia rolę znakowania, zauważa rolę reklamy i prezentacji produktów żywnościowych, a także zagrożenia wynikającego z tej strony. Powierzchownie opisuje pojecie żywności niebezpiecznej, ale słabo zna zasady wycofania produktu z rynku, reklamacji i zwrotów żywności oraz stopnia odpowiedzialności karnej za ich produkcje i wprowadzenie do obrotu Zna pojęcie uczciwa konkurencja i powierzchownie wie o prawach konsumenta

Studentowi z trudem przychodzi wskazanie i omówienie najważniejszych punktów zagrożenia bezpieczeństwa żywności

Student w ograniczonym stopniu ma zdolność do wyrażania obiektywnych ocen

Na ocenę 4

Student dobrze opanował wiedze dotyczącą podstawowych pojęć prawa żywnościowego, poprawnie uzasadnia potrzeby stosowania prawa żywnościowego, tłumaczy pojęcia dobra chronionego w świetle przepisów prawa żywnościowego,. rozumie znaczenia bezpieczeństwa żywności, zna podstawowych biuletynów prawnych, potrafi wymienić i poprawnie określa najważniejsze obowiązki organów kontroli, wymienia obowiązki i prawa kierownika jednostki kontrolowanej

Student prawidłowo opanował wiedzę dotycząca wymogów środowiskowych obowiązujących przy uruchamianiu przedsiębiorstwa przetwórstwa żywności, zna pojecie GMO, potrafi podać i omówić przykłady żywności genetycznie modyfikowanej. Zna zagrożenia wynikające z obecności w żywności zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych, skażeń mikrobiologicznych, definiuje ich pochodzenia, słabo zna dopuszczalne zawartości, potrafi opisać wpływ na stan zdrowia – nie odnosi ich do właściwych aktów prawnych. Rozumie celowość stosowania dodatków do żywności, omawia zagrożenia wynikające z nadmiernego ich stosowania – nie słyszał o odpowiednich aktach prawnych; zna cele i sposoby fałszowania żywności, rozumie pojęcia: środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, zna ich podział, punktuje ich rolę, przeznaczenie i zastosowanie w aspekcie odpowiednich regulacji prawnych. Rozumie pojęcie żywność koszerna i halal, wie o konieczności stosowania się do specjalnych przepisów prawnych przy ich produkcji. Potrafi przedstawić wymogi jakie obowiązują przy wprowadzaniu nazw środków spożywczych, umieszczania informacji na opakowaniach i bezpiecznego stosowania opakowań bez właściwych podstaw prawnych

Student dobrze opanował wiedzę dotyczącą znaczenia zalet i wad rzetelnego obrotu żywnością. Potrafi poprawnie wyjaśnić zasady tracebility i ich rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa żywnościowego Tłumaczy rolę znakowania, zna funkcje i rolę reklamy i prezentacji produktów żywnościowych, a także zagrożenia wynikającego z tej strony. Potrafi opisać: pojecie żywności niebezpiecznej, Potrafi wytłumaczyć konieczność wycofania produktu z rynku, tłumaczy zasady i procedurę reklamacji i zwrotów żywności oraz stopnia odpowiedzialności karnej za ich produkcje i wprowadzenie do obrotu Wylicza prawa konsumenta i objaśnia pojecie nieuczciwej konkurencji

Studentowi łatwo wskazuje i omawia najważniejsze punkty zagrożenia bezpieczeństwa żywności

Student w dużym stopniu ma zdolność do wyrażania obiektywnych ocen

Na ocenę 5

Student bardzo dobrze opanował wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć prawa żywnościowego, tłumaczy i objaśnia pojęcie dobra chronionego w świetle przepisów prawa żywnościowego,. Rozumie tłumaczy i opisuje znaczenie bezpieczeństwa żywności. Bardzo dobrze zna źródła aktów prawnych, wyjaśnia różnice pomiędzy nimi, zna rodzaje organów kontroli ich cele i zadania, zna miejsce i obowiązki kierownika zakładu podczas kontroli

Student prawidłowo opanował wiedzę dotycząca wymogów środowiskowych obowiązujących przy uruchamianiu przedsiębiorstwa przetwórstwa żywności, Dokładnie i wyczerpująco charakteryzuje pojęcie żywności genetycznie modyfikowanej. Zna i omawia zagrożenia wynikające z obecności w żywności zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych, skażeń mikrobiologicznych, definiuje ich pochodzenia, zna dopuszczalne zawartości, potrafi opisać wpływ na stan zdrowia, podaje przykłady właściwych aktów prawnych. Rozumie celowość stosowania dodatków do żywności, wnikliwie omawia zagrożenia wynikające z nadmiernego ich stosowania – podaje przykłady odpowiednich aktów prawnych; cele i sposoby fałszowania żywności omawia na przykładach; rozumie pojęcia: środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, zna ich podział, dokładnie opisuje ich rolę, przeznaczenie i zastosowanie w aspekcie odpowiednich regulacji prawnych. Rozumie pojęcie żywność koszerna i halal, konieczność stosowania się do specjalnych przepisów prawnych przy ich produkcji omawia na konkretnych przykładach. Przedstawia uzasadnienie wymogów jakie obowiązują przy wprowadzaniu nazw środków spożywczych, umieszczania informacji na opakowaniach i bezpiecznego stosowania opakowań w oparciu o właściwe podstawy prawne

Student bardzo dobrze opanował wiedzę dotyczącą znaczenia zalet i wad rzetelnego obrotu żywnością. Umiejętnie wyjaśnia zasady tracebility i ich rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa żywnościowego Opisuje funkcje znakowania i tłumaczy ich rolę oraz zasady. Bardzo dobrze orientuje się w roli reklamy i prezentacji produktów żywnościowych, rozpoznaje zagrożenia wynikającego z tej strony. Potrafi dokładnie opisać i zinterpretować pojecie żywności niebezpiecznej, Umie (z przykładami) wytłumaczyć: konieczność wycofania produktu z rynku, znaczenie reklamacji i zwrotów żywności oraz stopnia odpowiedzialności karnej za ich produkcje i wprowadzenie do obrotu Wyczerpująco i dokładnie przedstawia prawa konsumenta i zjawisko nieuczciwej konkurencji

Studentowi łatwo wskazuje i omawia na przykładach najważniejsze punkty zagrożenia bezpieczeństwa. Dokonuje porównań i przeprowadza interpretację

Student w bardzo dużym stopniu ma zdolność do wyrażania obiektywnych ocen

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gibiński
Prowadzący grup: Marek Gibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gibiński
Prowadzący grup: Marek Gibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Krystyjan
Prowadzący grup: Magdalena Krystyjan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.