Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań eksperymentalnych 1 P

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.MBE1.SM.TTZPZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań eksperymentalnych 1 P
Jednostka: Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z metodami badań eksperymentalnych stosowanych w badaniach żywności i obejmuje metody chemiczne, instrumentalne i sensoryczne.

Pełny opis:

Zasady planowania eksperymentów naukowych (podstawy teoretyczne i realizacja praktyczna).

Metody badań chemicznych i instrumentalnych w analizie surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Analiza sensoryczna produktów pochodzenia zwierzęcego.

Sposoby opracowania i interpretacji wyników badań. Weryfikowanie przydatności metod analitycznych.

Literatura:

Podstawowa:

1. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I.: Sensoryczne badania żywności. Podstawy-Metody-Badania. Wyd. Naukowe PTTŻ 2009.

2. Bączkowicz M., Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J.: Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Wyd. UR w Krakowie, 2018

3. Skrypty do ćwiczeń z analizy produktów mleczarskich ( red. S. Zmarlicki) i mięsnych.

Uzupełniająca:

1. Gawęcki J., Wagner W.: Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności, PWN Warszawa 1984.

2. Jankiewicz M., Kędzior Z. (red): Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i technologii. Wyd. AR Poznań, 2011

3. Bożyk Z., Rudzki W.: Metody statystyczne w badaniu jakości produktów żywnościowych i chemicznych, WNT Warszawa 1997

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

- podstawy fizykochemiczne chemicznych i instrumentalnych metod badawczych stosowanych w technologii żywności oraz podstawy teoretyczne analizy sensorycznej;

- podstawowe zasady prezentacji wyników w pracach badawczych i przygotowania pracy dyplomowej.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

- poprawnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy;

- świadomie posługiwać się aparaturą naukową, przeanalizować, opracować i zinterpretować otrzymane wyniki;

- zweryfikować przydatność metody analitycznej pod kątem sprecyzowanego zapotrzebowania w zależności od analizowanego materiału.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiona na podstawie zaprezentowanych promotorowi:

- kalendarza badań, znajomości stosowanych metod analitycznych oraz uzyskanych wyników badań wstępnych.

Ocena końcowa uwzględnia samodzielność studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Domagała
Prowadzący grup: Magda Filipczak-Fiutak, Władysław Migdał, Dorota Najgebauer-Lejko, Agnieszka Pluta-Kubica, Marek Sady, Katarzyna Turek, Maria Walczycka, Marzena Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Domagała
Prowadzący grup: Magda Filipczak-Fiutak, Władysław Migdał, Dorota Najgebauer-Lejko, Agnieszka Pluta-Kubica, Marek Sady, Maria Walczycka, Ewelina Węsierska, Marzena Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-26 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)