Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań eksperymentalnych 1 O

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.MBE1.SM.TTZOZ.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań eksperymentalnych 1 O
Jednostka: Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Grupy: Technologia Żywności, 1 sem, SM
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia studentowi teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z metodami badań eksperymentalnych stosowanych w technologii żywności i obejmuje metody chemiczne, instrumentalne i sensoryczne. W ramach przedmiotu student zyskuje także wiedzę oraz umiejętności związane z prawidłowym planowaniem eksperymentów naukowych oraz prawidłowa interpretacja uzyskanych wyników badań. Praca w laboratorium powiązana jest ściśle z przyswojeniem i przypomnieniem podstaw teoretycznych stosowanych metod.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Zasady planowania eksperymentów naukowych. Podstawy teoretyczne oraz realizacja praktyczna

2. Nowoczesne metody w analizie jakości żywności.

3. Metody badań w ocenie bezpieczeństwa żywności.

4. Analiza składu chemicznego żywności.

5. Sposoby opracowania i interpretacji wyników badań.

6. Weryfikowanie przydatności

Literatura:

PODSTAWOWA

1. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I., Sensoryczne badania żywności. Podstawy-Metody-Badania. Wyd. Naukowe PTTŻ 2009.

2. Bączkowicz M., Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J., Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Wyd. UR w Krakowie, 2009.

3. Pomeranz Y., Meloan C.E., Food Analysis: Theory and Practice, 3rd wyd. Springer, 2002.

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Gawęcki J., Wagner W., Podstawy metodologii badań doświadczalnych w nauce o żywieniu i żywności, PWN Warszawa 1984

2. Jankiewicz M., Kędzior Z. (red), Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i technologii. Wyd. AR Poznań, 2001

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące innowacji w kierunkach badań naukowych w zakresie technologii żywności. Zna zasady i wykorzystanie technik analitycznych stosowanych ocenie jakości żywności.

- zaawansowane metody w zakresie planowania i optymalizacji eksperymentów oraz opracowywania wyników badań. Zna zasady przygotowania pracy naukowej.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- poprawnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy, pozyskuje w tym celu potrzebne informacje z literatury oraz innych źródeł.

- wykorzystać, zanalizować i zinterpretować wyniki z zaawansowanych pomiarów zastosowanych do oceny jakości żywności. Stosuje podstawowe i zaawansowane metody statystyczne do interpretacji wyników.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi. Jest świadomy potrzeby ciągłego pogłębiania wiedzy.

- świadomej odpowiedzialności za poufność niektórych danych, w tym wyników badań naukowych i rozwojowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie zaangażowania w przygotowanie pracy dyplomowej, uczestniczenia w dyskusji wyników.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Gambuś
Prowadzący grup: Krzysztof Buksa, Dorota Gumul, Jarosław Korus, Stanisław Kowalski, Magdalena Krystyjan, Dorota Litwinek, Marek Sikora, Gabriela Zięć, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gumul
Prowadzący grup: Wiktor Berski, Grzegorz Fiutak, Jarosław Korus, Stanisław Kowalski, Magdalena Krystyjan, Dorota Litwinek, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gumul
Prowadzący grup: Wiktor Berski, Krzysztof Buksa, Dorota Gumul, Jarosław Korus, Stanisław Kowalski, Magdalena Krystyjan, Dorota Litwinek, Rafał Ziobro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)