Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: T.1s.DSAD.SM.TTDDO.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych
Jednostka: Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami planowania i przeprowadzania eksperymentów naukowych według teorii eksperymentu naukowego oraz metod statystycznej analizy oraz modelowania zależności pomiędzy danymi otrzymanymi w wyniku doświadczeń naukowych.

Pełny opis:

Treść kształcenia

WYKŁADY:

Zarys teorii eksperymentu (DOE). Schemat i metody planowania badań doświadczalnych.

Opracowywanie wyników pomiarów – kontrola danych, zapis liczb, niepewność pomiarowa. Elementy statystyki opisowej.

Wykorzystanie testów statystycznych. Weryfikacja hipotez statystycznych.

Relacje między zmiennymi. Wykresy korelacyjne, współczynnik korelacji i determinacji. Modelowanie zależności między zmiennymi. Analiza regresji.

Analiza wariancji. Podstawy analizy podobieństwa, metoda głównych składowych.

ĆWICZENIA:

Planowanie eksperymentu naukowego na konkretnym przykładzie. Tworzenie scenariusza badań oraz planów doświadczeń.

Analiza i kontrola uzyskanych wyników pomiarów. Przykłady zastosowania modeli do poszukiwania relacji między zmiennymi.

Zastosowanie testów statystycznych. Testowanie hipotez statystycznych.

Literatura:

Podstawowa:

1. Łomnicki A.: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wyd. III uzup. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.

2. Rabiej M.: Statystyka z programem Statistica. Helion, Gliwice, 2012.

Uzupełniająca:

1. Konieczka P., Namieśnik J.: Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych. WN-T, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - Absolwent zna i rozumie:

- zasady planowania i przeprowadzania w praktyce doświadczeń naukowych.

- ma rozszerzoną wiedzę z zakresu technik statystycznej kontroli danych pomiarowych.

- metody poszukiwania i modelowania zależności pomiędzy zmiennymi.

- zasady walidacji metod analitycznych.

UMIEJĘTNOŚCI - Absolwent potrafi:

- samodzielnie planować, przeprowadzać i opisać eksperymenty naukowe.

- obsługiwać aparaturę naukowo-badawczej wykorzystywaną w eksperymentach naukowych

- samodzielnie, dogłębnie i krytycznie analizować wyniki przeprowadzanych doświadczeń.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Absolwent jest gotów do:

- aktywnej współpracy w grupie.

- ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia.

- świadomego podejmowania działań zmierzających do ograniczania ryzyka oraz przewidywania skutków wykonywanych czynności.

- prawidłowego określania priorytetów służących realizacji określonego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na podstawie sprawdzianu opisowego (min. 51% punktów) - udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie indywidualnych sprawozdań - udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)