Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnictwo i obszary wiejskie w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.ROW30.NI.RROXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rolnictwo i obszary wiejskie w UE
Jednostka: Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje przedstawienie i analizę warunków rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej, a więc zarówno rolnictwa jak i przedsiębiorstw sektora rolno spożywczego oraz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Przedstawiane są problemy, doświadczenia, przykłady z poszczególnych państw jak i nowych członków, czyli oraz Rumunii i Bułgarii. Szczególna uwaga poświęcana jest potrzebie znajomości zasad funkcjonowania agrobiznesu w warunkach wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej oraz rosnącej roli pozarolniczych źródeł dochodów mieszkańców obszarów wiejskich.

Cele przedmiotu: przekazanie wiedzy o obszarach wiejskich UE. Szczególna uwaga poświęcana jest Strategii Lizbońskiej i jej konsekwencji dla WPR; priorytetom UE wg raportu M. Boel, zmianom struktury budżetu UE, wadom realizacji WPR wskazanym w raporcie i Oxfam, a także rosnącej roli pozarolniczych źródeł dochodu oraz źródłom informacji o obszarach wiejskich.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. UE państwa członkowskie, struktura zatrudnienia, udział rolnictwa w PKB; Problemy i priorytety rozwoju obszarów wiejskich UE - Raport M. Boel.

2. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej: przyczyny wprowadzenie, cele, zasady, gospodarstwa UE struktura, proces polaryzacji; Wspólna Polityka Rolna w budżecie UE ewolucja w latach 2004 - 2008.

3. Kwotowanie produkcji rolniczej; Raport Oxfam i jego konsekwencje.

4. Źródła informacji o agrobiznesie i problemach rozwoju obszarów wiejskich UE; Charakterystyka wybranych rynków rolnych UE.

5. Pozarolnicze źródła dochodów mieszkańców wsi w UE.

6. Związki i organizacje rolnicze w UE, reprezentowanie polskich organizacji w COPA-COGECA, Spółdzielnie rolnicze w UE.

7. Strategia Lizbońska agrobiznes a nakłady na badania i rozwój.

Plan ćwiczeń:

1. Prezentacja rolnictwa i problemów rozwoju obszarów wiejskich wybranych państw UE.

2. Analiza wybranych internetowych źródeł informacji o agrobiznesie w UE.

3. Charakterystyka wybranych rynków rolnych UE analiza wybranych przez studentów rynków rolnych UE.

4. Alkohole państw UE: od absyntu do whisky; wódka, wina owocowe.

5. Argumenty przeciwników UE i realizacji Wspólnej Polityki Rolnej.

6. Pozarolnicze źródła dochodów mieszkańców wsi w UE przedstawienie przykładów z wybranych państw.

7. Pozarolnicze źródła dochodów mieszkańców wsi w UE przedstawienie przykładów z wybranych państw.

8. Produkty regionalne i tradycyjne w UE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura przedmiotu musi być aktualna, stąd więc zalecane są wydawnictwa drukowane i internetowe: UKIE. EUROSTAT, FAPA, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego,

Literatura pomocnicza: Rzeczpospolita – str.: Ekonomia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)