Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Agrotechnika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.x.AGT4A.SI.RROBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Agrotechnika
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania w ramach w/w przedmiotu jest poznanie siedliska roślin uprawnych, systemów i technik uprawy roli, specyfiki uprawy różnych gleb, układanie zmianowań i płodozmianów, poznanie biologii chwastów i metod regulacji zachwaszczenia, zapoznanie z systemami rolniczymi.

Umiejętności i kompetencje studenta:

Umiejętność projektowania technologii uprawy, zmianowań i płodozmianów, rozpoznawanie chwastów i projektowanie metod zwalczania

Pełny opis:

Wykłady:

Siedlisko roślin uprawnych: czynniki klimatyczne, topograficzne, edaficzne, biotyczne i antropogeniczne (2 godz.).

Zmianowanie roślin; nomenklatura i elementy zmianowania - pozytywne i negatywne ich cechy (1 godz.).

Znaczenie płodozmianu we współczesnym rolnictwie (1 godz.).

Systemy uprawy roli: a) system płużny: uprawki i zespoły uprawek; b) uproszczenia systemu płużnego uprawy roli; c) siew bezpośredni (5 godz.).

Specyfika uprawy różnych gleb (1 godz.).

Charakterystyka systemów rolniczych (1 godz.).

Najważniejsze elementy związane z biologią chwastów i metody regulacji zachwaszczenia (4 godz.).

Ćwiczenia laboratoryjne (projektowe):

Opracowanie tabel wymagań siedliskowych i agrotechnicznych roślin zbożowych, okopowych, motylkowych i przemysłowych i innych (4 godz.).

Biologia chwastów, podziały, znaczenie w agrocenozach (8 godz.).

Wykonanie indywidualnych projektów z zakresu produkcji roślinnej obejmujących:

konstrukcję płodozmianów (6 godz.),

całokształt uprawy roli dla wybranych roślin z uwzględnieniem systemów uprawy roli (6 godz.),

zaplanowanie metod ograniczenia zachwaszczenia w uprawach ze szczególnym uwzględnieniem doboru herbicydów i opracowanie ich zmianowania (6 godz.).

Studenci otrzymują dane dotyczące warunków siedliskowych, zachwaszczenia, kierunku gospodarowania, itp. i na ćwiczeniach realizują projekt.

Ćwiczenia terenowe:

Tematyka ćwiczeń terenowych dotyczyć będzie 1) zapoznania z roślinami uprawnymi (kolekcja roślin uprawnych), 2) chwasty w łanie (rozpoznawanie i metody oceny zachwaszczenia).

Literatura:

1.B. Świętochowski, B. Jabłoński, R. Krężel, M. Radomska. Ogólna uprawa roli i roślin (podręcznik), PWRiL, 1996.

2.W. Roszak. Ogólna uprawa roli i roślin (materiały pomocnicze do ćwiczeń).PWN, 1997.

3.J. Kuś. Systemy gospodarowania w rolnictwie, IUNiG Puławy, 1995.

4.Z. Woźnica. Herbologia ; Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów, PWRiL, 2008.

5.T. Praczyk, G. Skrzypczak. Herbicydy, PWRiL, 2004.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)