Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.ZAR.2A.SL.REKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem dydaktycznym przedmiotu "Zarządzanie" jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia ról kierowniczych różnego szczebla w organizacjach - poprzez przekazanie wiedzy dotyczącej procesu zarządzania i organizacji pracy kierowniczej.W ramach kursu uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania, struktura, cele, funkcje zarządzania, władza i przywództwo, style kierowania, umiejętności i kompetencje kierownicze, informacja i komunikacja w zarządzaniu, procesy decyzyjne w zarządzaniu, główne metody i techniki zarządzania, ocena sprawności działań, globalny kontekst zarządzania.

Pełny opis:

Plan wykładów:1. Wprowadzenie do przedmiotu, podstawowe pojęcia, główne nurty i kierunki zarządzania, składniki modelu z., funkcje kierownicze - 2h.2. Środowisko zarządzania. System otwarty i zamknięty. Szczeble zarządzania. Podział i konwersja zasobów organizacji - 2h.3. Składniki funkcjonalne procesu zarządzania. Rola planowania strategicznego i operacyjnego, misja organizacji, rodzaje celów, etapy procesu planistycznego - 2h.4. Organizowanie w zarządzaniu – podział pracy w ramach struktur, specjalizacja, rozszerzanie i wzbogacanie pracy, kryteria i rodzaje departamentalizacji - 2h.5. Komunikacja w organizacji – kanały, sieci scentralizowane i zdecentralizowane. Modele procesu komunikacji (Umstota, Morgana) Komunikacja formalna i nieformalna a wzory zachowań organizacyjnych - 2h.6. Teorie treści motywacji (Maslowa, Herzberga, ERG, XY Mc Gregora, Mc Clellanda), modyfikacja zachowań Skinnera - 2h.7. Ocena sprawności działań menedżerskich. Controlling – główne obszary kontroli, etapy procesu, podział (prewencyjna, sterująca, ex post), techniki kontroli operacyjnej, kontrola materiałowa i kontrola jakości - 2h.8. Zarządzanie informacją – podział danych, źródła pozyskiwania. System Informowania Kierownictwa – cele, funkcje, rola systemów komputerowych. Proces przetwarzania danych. Sposoby przetwarzania, wspomaganie decyzji, symulacje - 1h.Plan ćwiczeń:1. Zarządzanie w skali ponadnarodowej. Zarządzanie w wymiarze globalnym. Przyczyny ofensywne i defensywne. Wpływ przedsiębiorstw ponadnarodowych na kraje macierzyste i kraje – gospodarzy. Rodzaje, wady i zalety różnych podejść do umiędzynarodowienia działalności gospodarczej - 2h.2. Podstawowe podejścia do zarządzania – szkoła klasyczna, behawioralna i ilościowa. Otoczenie pośrednie i bezpośrednie organizacji. Zarządzanie w kontekście zmian. Case study – linie lotnicze - 2h.

3. Rodzaje harmonogramów (zastosowanie, miejsce w strukturze organizacyjnej). Zarządzanie przez cele. Prognozowanie w planowaniu – metody, zastosowanie. Case study – dystrybucja kosmetyków - 2h.

4. Rozpiętość kierowania organizacją, centralizacja i decentralizacja, rozwój koordynacji poziomej, istota struktury macierzowej. Case study – przedsiębiorstwo przemysłu drzewnego - 2h.

5. Skuteczność komunikacji poziomej i pionowej. Modele komunikacji jedno i wielokierunkowej. Przekaz werbalny i niewerbalny - 2h.

6. Przywództwo w zarządzaniu – determinanty skuteczności, koncepcje podstawowe (skala ciągła, przywództwo dwuwymiarowe) i rozwinięte (teoria sytuacyjna, ścieżki do celu). Case study – firma software- 2h.

7. Kontrola finansowa – obszar i przedmiot analiz w danych rachunkowych, budżety w ramach dywersyfikacji kosztów; kontrola zasobów ludzkich – podstawowe techniki. Case study – produkcja sprzętu turystycznego- 2h.

8. Interpretacja danych w zarządzaniu. Badania marketingowe – tworzenie próby badawczej. Podstawowe elementy statystyki opisowej. Case study – zarządzanie informacją w placówce szpitalnej- 1h.

Literatura:

Drucker P., Praktyka zarządzania, Czytelnik, AE Kraków 1998.Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1966.

Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE. Warszawa 1996.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.