Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uprawa roślin łąk i pastwisk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.SUR.UPLIP.SI.HZOPX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uprawa roślin łąk i pastwisk
Jednostka: Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie znaczenia produkcji roślinnej, zabiegów uprawowych oraz charakterystyka rolniczo-botaniczna waźniejszych gatunków roślin rolniczych z omówieniem technologii uprawy i zasad gospodarowania na trwałych użytkach zielonych.

Zakres przedmiotu obejmuje charakterystykę produkcji roślinnej w Polsce i na świecie. Zmianowanie i płodozmian. Mechaniczna uprawa roli (uproszczenia). Technologie uprawy ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych roślin rolniczych (podstawowe zboża, kukurydza, rośliny oleiste i okopowe, rośliny bobowate). Gospodarka na użytkach zielonych i ich znaczenie w środowisku przyrodniczym i w żywieniu zwierząt.

Pełny opis:

Wykłady

1.Charakterystyka produkcji roślinnej na świecie i w Polsce

Siedliskowe uwarunkowania produkcji roślinnej

2. Technologia uprawy roślin okopowych (ziemniak, burak, marchew pastewna)

3. Technologia uprawy zbóż ozimych

4. Technologia uprawy zbóż jarych

5. Technologia uprawy kukurydzy na ziarno, CCM i kiszonkę

6. Uprawa roślin oleistych

7. Uprawa roślin strączkowych oraz koniczyny czerwonej i lucerny na gruntach ornych

8. Uprawa międzyplonów

9. Użytki zielone w Polsce i Europie oraz ich funkcja gospodarcza (paszowa i przyrodnicza).

10. Elementy składowe ekosystemu trawiastego i jego cechy

11. Biologia rozwoju roślinności łąkowo-pastwiskowej (etapy wzrostu, przydatność użytkowa)

12. Znaczenie roślinności łąkowo-pastwiskowej w żywieniu zwierząt (trawy, motylkowate, zioła)

13. Zasady racjonalnego użytkowania łąk i pastwisk i nawożenia

14. Zasady organizacji gospodarki pastwiskowej

15. Żywienie pastwiskowe a zdrowie i produkcyjność zwierząt

Ćwiczenia:

1. Zmianowanie i uprawa roli - 2 godz.

2. Charakterystyka botaniczna roślin okopowych (fazy rozwojowe, grupy odmian, budowa morfologiczna), rozpoznawanie materiału siewnego - 2 godz.

3. Charakterystyka botaniczna roślin zbożowych: fazy rozwojowe, rozpoznawanie materiału siewnego - 2 godz.

4. Zboża wiechlinowate: rozpoznawanie kłosów, grupy użytkowe odmian; obliczanie ilości wysiewu i potrzeb pokarmowych - 2 godz.

5. Charakterystyka botaniczna kukurydzy i roślin oleistych: fazy rozwojowe, rozpoznawanie materiału siewnego i części wegetatywnych, obliczanie ilości wysiewu i potrzeb pokarmowych - 2 godz.

6. Charakterystyka botaniczna roślin strączkowych: fazy rozwojowe, grupy odmian, rozpoznawanie nasion i części wegetatywnych, substancje antyżywieniowe - 2 godz.

7. Charakterystyka botaniczna roślin motylkowatych drobnonasiennych: sposób użytkowania, plonowanie, grupy odmian, rozpoznawanie nasion i części wegetatywnych - 2 godz.

8. Systematyka i morfologia traw - 2 godz.

9. Poznanie i oznaczanie nasion ważniejszych gatunków traw - 2 godz.

10. Poznanie i oznaczanie ważniejszych traw w stanie kwiatowym - 2 godz.

11. Poznanie i oznaczanie ważniejszych traw w stanie bezkwiatowym -- 2 godz.

12. Zioła i rośliny motylkowate w runi łąkowej (omówienie gatunków)- 2 godz.

13. Zasady układania mieszanek na użytki trwałe, przemienne i trawniki - 2 godz.

14. Metody oceny wydajności oraz jakości paszy z użytków zielonych - 2 godz.

15. Rozpoznawanie nasion i kwiatostanów. Zaliczenie ćwiczeń- 2 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Szczegółowa uprawa roślin, 2003. Wyd. AR we Wrocławiu, praca zbiorowa pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego

Łąkarstwo, 2004, Wyd. Kurpisz, Poznań, praca zbiorowa pod red. M. Rogalskiego

Materiały i opracowania własne-strona internetowa (www.ar.krakow.pl/~bkulig)

Literatura pomocnicza:

Produkcja roślinna cz. I, II i III praca zbiorowa pod red. prof. W. Grzebisza, wydawnictwo Hortpress sp. z o.o. 2008 lub 2009

Urządzanie i wykorzystywania pastwisk, 1986, Wyd. spółdzielcze, Warszawa, R. Kostuch, S. Twardy

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę o uwarunkowaniach produkcji roślinnej oraz zabiegach uprawy roli

- zna przebieg wzrostu i rozwoju roślin rolniczych (fazy rozwojowe), ich budowę anatomiczną i morfologiczną oraz skład chemiczny organów zapasowych i ich wartość użytkową,

- potrafi scharakteryzować technologię produkcji najważniejszych roślin rolniczych oraz gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych

Umiejętności:

- rozpoznaje całe rośliny i ich nasiona,

- oblicza normy wysiewu i dawki nawozów dla zalożonych warunków agrotechnicznych.

Kompetencje społeczne:

- rozmuie znaczenie produkcji roślinnej dla bepieczeństwa żywnościowego i produkcji pasz

- ma swiadomość etycznej odpowiedzialności zwiazanej z producją zdrowej żywności i pasz

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: test + zadania problemowe i/lub obliczeniowe

Ćwiczenia: pisemne sprawdziany wiedzy oraz praktyczne ropoznawanie roślin i nasion. Ocena końcowa - średnia ocen w trakcie semestru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.