Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnictwo i obszary wiejskie w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.RSD.ROWUE.NI.HZOXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rolnictwo i obszary wiejskie w Unii Europejskiej
Jednostka: Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Przekazanie studentom wiadomości na temat zagadnień rozwoju obszarów wiejskich UE w tym kierunków rozwoju rolnictwa i aplikacyjności doświadczeń rolników inny państw UE, umiejętności dotarcia do źródeł informacji o agrobiznesie UE, związkach i organizacjach rolniczych w UE.

Treści merytoryczne przedmiotu:

Definicja obszarów wiejskich UE i Polski, analiza cech ich rozwoju; proces polaryzacji gospodarstw, zmiany modelu gospodarstwa domowego a rynek żywności, problemy i priorytety rozwoju obszarów wiejskich UE na lata 2007 - 2013; zmiana zatrudnienia w rolnictwie a dochodowość różnych kierunków produkcji rolniczej (przypadek Irlandii. W.Brytanii); struktura dochodów rodzin rolniczych UE; pozarolnicze źródła dochodów rodzin rolniczych UE; związki i organizacje rolnicze w UE; źródła informacji o rozwoju obszarów wiejskich UE.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. UE - państwa członkowskie, struktura zatrudnienia, udział rolnictwa w PKB (2h)

2. Polaryzacja gospodarstw UE - 15, UE-27, Polska (2h)

3. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej: przyczyny wprowadzenia, cele, zasady, konsekwencje (3h)

4. Problemy i priorytety rozwoju obszarów wiejskich UE (3h)

5. Budżet UE - ewolucja wydatków na rolnictwo i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-2006 i 2007-2013 (3h)

6. Źródła informacji o finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich UE

7. Strategia Lizbońska - problemy, nakłady na badania i rozwój, transfer wiedzy (3h)

8. Pozarolnicze źródła dochodów mieszkańców wsi w UE (3h)

9. Zmiany demograficzne a zmiany na rynku żywności UE (3h)

10. System ochrony Produktów Regionalnych i Tradycyjnych UE (3h)

11. Związki i organizacje rolnicze w UE, reprezentowanie polskich organizacji w COPA-COGECA (4h)

12. Wykład do wyboru przez studentów (2h):

a. Cechy rozwoju obszarów wiejskich wybranych państw UE - Irlandia, W. Brytania, Francja, Dania

b. Rynek mleka w UE

c. Alkohole regionów UE

Literatura:

Publikacje:

EUROSTAT, FAPA, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, etc.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia:

umiejętność samodzielnego wyszukiwania aktualnych informacji dotyczących zagadnień związanych z problemami rolnictwa i wsi UE - od wielkości ekonomicznych dotyczących gospodarstw do problemów społecznych; studenci poznają zarówno dobre jak i słabe strony realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz Strategii Lizbońskiej i Europa 2020.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

a) zaliczenie: na podstawie jakości opracowanej i przedstawionej prezentacji na wybrany temat lub pisemna forma zaliczenia z zagadnień przedstawionych w prezentacjach innych studentów.

b) wykłady: pisemna forma odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień przedstawionych na wykładzie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)