Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy rozwoju lokalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.PRL.3A.SM.RZAUM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy rozwoju lokalnego
Jednostka: Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykorzystując poznane teorie rozwoju lokalnego, student powinien być przygotowany do obiektywnego określenia stopnia rozwoju gminy w stosunku do jednostek nadrzędnych (powiatu, województwa). Znajomość czynników rozwoju i teorii związanych z rozwojem lokalnym ma ułatwić podejmowanie decyzji studentowi-wyborcy, radnemu itp.

Treścią zajęć są następujące zagadnienia:

- teorie takie jak np. lokalizacji przedsiębiorstwa, ośrodka korytarzowego, geograficznych centrów wzrostu, biegunów wzrostu,

- wioski tematyczne, trasy tematyczne i próba ukaznia studentom możliwości ożywienie gospodarczego własnej gminy,

- ukazanie kierunków rozwoju lokalnego, które wynikają z badań strategii rozwoju gmin,

- określenie twardych i miękkich czynników rozwoju lokalnego, przy czym studenci będą musieli zastosować poznane teorie w praktyce i wypisać bariery rozwoju ich własnych gmin

- płaszczyzny rozwoju

Pełny opis:

Tematyka wykładów (W):

W1. Teorie rozwoju lokalnego związane z położeniem danego miejsca w przestrzeni.

W2. Zasady tworzenia i funkcjonowania wioski tematycznej, tras tematycznych.

W3. Kierunki rozwoju wiejskich środowisk lokalnych.

W4. Twarde i miękkie czynniki rozwoju lokalnego.

W5. Społeczna płaszczyzna rozwoju lokalnego (organizacje pozarządowe jako ważny element stymulujący rozwój lokalny).

W6. Ocena funkcjonowania Lokalnych Grup Działania (program LEADER jako ważny element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich).

W7. Gospodarcza płaszczyzna rozwoju lokalnego.

W8. Samorządność lokalna i jej znaczenie dla rozwoju lokalnego (zadania własne gminy i zadania zlecone).

W9. Kulturowa płaszczyzna rozwoju.

W10. Polityczna płaszczyzna rozwoju.

W11. Wskaźniki zaawansowania rozwoju społeczno-gospodarczego danego miejsca.

W12. Jednostka lokalna na tle procesu globalizacji (zagrożenia i korzyści globalnej gospodarki dla lokalności).

W13. Problem bezrobocia, starzenia się ludności oraz niskiego przyrostu naturalnego w wybranych gminach woj. Małopolskiego.

W14. Aktualne problemy rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą.

W15. Aktualne problemy rozwoju obszarów wiejskich i programy skierowane na ich niwelowanie.

Tematyka ćwiczeń (C):

C1. Identyfikacja gmin z których pochodzą studenci i dyskusja nad znaczeniem położenia dla rozwoju danego miejsca w przestrzeni.

C2. Krótkie prezentacje charakteru gmin z których pochodzą studenci w tym.

Z czego dana gmina (miejscowość) jest znana w kraju (świecie), na czym polega jej wyjątkowość?

C3. Ocena uwarunkowań rozwoju z wykorzystaniem analizy SWOT. Porównanie analizy dokonanej przez władze lokalne w strategii z opinią jej mieszkańca - studenta.

C4. Analiza barier rozwojowych w gminach z których pochodzą studenci. Najczęściej wymieniane w strategiach rozwoju gmin słabe strony i zagrożenia ukazują główne problemy rozwoju lokalnego.

C5. Wysoki kapitał społeczny jako ważny element stymulujący rozwój lokalny. Prawidłowe relacje między mieszkańcami oraz liczba lokalnych stowarztszeń i fundacji jako wskaźnik jakości kapitału społecznego w gminach.

C6. Miejsce danej jednostki lokalnej studenta na mapie aktywności gmin w ramach programu LEADER.

C7. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo jako element napędowy rozwoju lokalnego w gminie studenta. Określenie i porównanie gmin studentów pod względem wskaźników przedsiębiorczości. Czynniki stymulujące i destymulujące przedsiębiorczość.

C8. Wójt i Rada Gminy mojej gminy. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: co daję mojej gminie? co moja gmina daje mnie?

C9. Kultura w gminie, jako ważny element lokalnej tożsamości i rozwoju lokalnego. Opinie studentów na temat imrez kulturalnych stałych i okolicznościowych w ich gminach.

C10. Lokalna polityka, politycy i ich znaczenie ze względu na wpływ na lokalne kierunki zmian. Wypowiedzi studentów na temat ostatnich lokalnych kampanii wyborczych, wyborów i ich znaczenia dla dokonujących się zmian w miejscowości lub regionie.

C11. Referowanie przez studentów wybranych przez prowadzącego artykułów związanych z rozwojem lokalnym.

C12. Referowanie przez studentów wybranych przez prowadzącego artykułów związanych z rozwojem lokalnym.

C13. Opinie studentów na temat strategicznych planów rozwoju ich gminy. Plany strategiczne powinni przynieść studenci. Około 3-5 minut na wypowiedź.

C14. Jakimi problemami aktualnie "żyje" moja gmina - analiza informacji z lokalnej pracy lub przekazów "sąsiedzkich". Podsumowanie zajęć i dyskusja.

C15. Zaliczenie i wpisy.

Literatura:

Kłodziński M., 1999. Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.

Rosner A., 2002. Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR PAN, Warszawa.

Wieruszewska M., 2002. Samoorganizacja w społecznościach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.

Moskal S., Psychospołeczne uwarunkowania przebudowy wsi małopolskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 1.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)