Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Koncepcje zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.KOZ.3A.NM.RZAPX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Koncepcje zarządzania
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem dydaktycznym przedmiotu będzie zaprezentowanie uwarunkowań sprawności pracy kierowniczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Istotny nacisk zostanie położony na przekazanie wiedzy na temat współczesnych tendencji w zarządzaniu. W ramach zajęć omówionych zostanie szereg wybranych koncepcji zarządzania, wraz z praktycznym wykorzystaniem nabytej wiedzy metodą analizy przypadków.

Pełny opis:

Plan wykładów:1.Uwarunkowania sprawności pracy kierowniczej – istota pracy kierowniczej, sprawność działalności kierowniczej, czynniki wpływające na poziom sprawności pracy kierowniczej.Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Ewolucja koncepcji zarządzania-2h.2.Zarządzanie czasem – czas jako zasób, istota gospodarowania czasem pracy, techniki organizacji pracy kierowniczej, normowanie czasu-2h.3.Zarządzanie twórcze – rola twórczości w pracy kierowniczej, zasady kreatywności, metody twórczego rozwiązywania problemów zarządzania-2h.4.Praca zespołowa – istota pracy zespołowej i jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zasady pracy zespołowej, rola kierownika – style kierowania, jednominutowe zarządzanie-2h.5.Kultura organizacyjna – znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, zmiany w kulturze wynikające z globalizacji działalności gospodarczej, różnice kulturowe i ich wpływ na zarządzanie-2h.6.Zarządzanie zmianami – wpływ zmian na zarządzanie przedsiębiorstwem, reengineering, benchmarking, TQM, outsourcing, outplacement – jako przykłady sposobów przeprowadzania zmian w organizacji-2h.7.Zarządzanie wiedzą, talentami i wartościami – wiedza jako zasób przedsiębiorstwa, wykorzystanie wiedzy w zarządzaniu, rola talentów, wartości i ich znaczenie w procesie zarządzania-2h.8.Organizacja ucząca się, inteligentna, wirtualna, fabryka fraktalna-1h.Plan ćwiczeń: 1.Podejście systemowe i sytuacyjne w zarządzaniu-2h.2.Przegląd współczesnych strategii-4h.3.Podejście procesowe w zarządzaniu-2h.4.Zarządzanie relacjami z klientami-CRM-2h.5.Zarządzanie projektami-2h.6.Zarządzanie znianami,innowacje-4h.7.Zarządzanie jakością totalną (TQM)-2h.8.Zarządzanie kompetencjami-2h.9.Organizacje uczące się-2h.10.Organizacje innowacyjne-2h.11.Lean management,outsourcing-2h.12.Organizacje wirtualne i sieciowe-2h.13.Przedsiębiorstwa przyszłości-organizacje postindustrialne bez granic-2h

Literatura:

1. Przedsiębiorstwo przyszłości, pr. zb. W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, Wyd. Delfin, Warszawa 2000.2. G.Stonehouse, J,Hamill, D.Campbell, T.Purdie, Globalizacja, Strategia i zarządzanie, Wydawnictwa Felberg SJA, Warszawa 2001.3. Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2000.4.Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.

5. G. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000;

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- student posiada podstawową wiedzę o współczesnych koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwem a także podejściach ewoluujących wraz z rozwojem teorii organizacji i zarządzania

- zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i podejmowaniu decyzji menadżerskich

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi diagnozować bieżące problemy organizacyjne w zakresie kluczowych procesów zarządzania

- tworzy alternatywy decyzyjne i potrafi oszacować ich przydatność w rozwiązaniu konkretnego problemu decyzyjnego

- aktywnie analizuje źródła wiedzy w organizacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- organizuje pracę w małym zespole i planuje jego zadania

- docenia potrzebę pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych

- posiada umiejętność partycypacji celów i zdolność dzielenia się wiedzą

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

1. Oceny z okresowych sprawdzianów wiadomości (1-2) w formie kolokwium.

2. Aktywność podczas rozwiązywania studium przypadków.

Wykłady:

Egzamin pisemny z całości materiału

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.