Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Economic Geography

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.GEK.2A.SL.REKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Economic Geography
Jednostka: Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Systemy gospodarcze świata. Globalizacja. Źródła informacji o gospodarce poszczególnych regionów i krajów świata. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Cele i zasady działania instytucji międzynarodowych mających zasadniczy wpływ na gospodarkę. Ewolucja gospodarcza poszczególnych regionów świata. Rola rynku i handlu międzynarodowego w integracji i regionalizacji gospodarki światowej. Regiony ekonomiczno-geograficzne świata.

Cele przedmiotu: geografia ekonomiczna jest nauką syntetyzującą wiedzę wielu dyscyplin naukowych, często od siebie odległych. Wykłady zawierają podstawowy zakres zagadnień dotyczących sytuacji gospodarczej i powiązań gospodarczych różnych regionów świata.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu.

2. Źródła informacji o gospodarce poszczególnych regionów i krajów świata.

3. Rozwój systemów gospodarczych świata.

4. Wzrost zaludnienia świata i struktura demograficzna.

5. Struktura gospodarcza: rolnictwo, przemysł, usługi.

6. Cele i zasady działania organizacji międzynarodowych: ONZ, FAO, OECD.

7. Organizacje międzynarodowe mające wpływ na gospodarkę światową:BŚ-IBRD, MFW, GATT i WTO, międzynarodowe forum G8.

8. Cele i zasady działania integracyjnych organizacji międzynarodowych: EFTA, UE, CEFTA, NAFTA, ASEAN, APEC, Mercosur.

9. Komunikacja, telekomunikacja, internet a rozwój gospodarki światowej.

10. Wskaźniki ekonomiczne określające gospodarkę kraju.

11. Ewolucja gospodarcza poszczególnych regionów świata.

12. Procesy globalizacyjne i ich wpływ na gospodarkę.

13. Rola wymiany handlowej dla rozwoju gospodarczego kraju.

14. Rola rynku i handlu międzynarodowego w integracji gospodarki światowej.

15. Zmiany na gospodarczej i politycznej mapie świata.

Literatura:

1.Domański R., 2005. Geografia ekonomiczna. PWN Warszawa

2. Współczesna gospodarka światowa. WUG 2000, pod red. Kisiel-Łowczyc A.B., Gdańsk

3. Skodlarski J., Matera R., 2005. Gospodarka światowa – geneza i rozwój. PWN 2005 W-wa

4. Geografia gospodarcza świata. 2003, pod red. I. Fierli, PWE 2003 W-wa

5. Latoszek E., Proczek M., 2001, Organizacje Międzynarodowe. WSHiFM W-wa

6. www.odci.gov

7. www.nationmaster.com

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)