Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.FIZ01.07Z.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka I
Jednostka: Katedra Chemii i Fizyki
Grupy: Geodezja, 1 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawy mechaniki klasycznej i relatywistycznej. Podstawy teorii pola sił. Pole grawitacyjne. Elementy mechaniki nieba. Pole ładunków. Prąd elektryczny. Fizyczne podstawy mikroelektroniki. Półprzewodniki, złącza półprzewodnikowe. Pole prądów i magnetyczne własności materii. Fale elektromagnetyczne.

Cele przedmiotu:

1. Wskazanie studentom i uzupełnienie braków w zakresie elementarnego wykształcenia z fizyki. Obserwowane braki uniemożliwiają studentom pełne zrozumienie pozostałych tresci programowych.

2. Przekazanie przyszłemu absolwentowi geodezji fundamentalnych wiadomości z przyrodoznawstwa i geofizyki. Obejmują one fizyczne własnosci globu ziemskiego oraz procesy zachodzące w litosferze i atmosferze, a także danie podbudowy do takich dziedzin jak astronomia geodezyjna czy geodezja satelitarna.

3. Danie fizycznych podstaw do działania przyrządów i stosowanych w geodezji metod pomiarowych odległości i kątów, zarówno elektronicznych, optycznych jak i elektrooptycznych.

Pełny opis:

Tematyka wykladów i liczba godzin.

1. Elementy matematyki fizycznej. Wektory,skalary. Dyskusja błędów. (2h)

2. Układy odniesienia. Kinematyka i dynamika punktu materialnego. Ruch obrotowy bryły sztywnej. Statyka - warunki równowagi bryły sztywnej. (2h).

3. Praca, moc, energia. Zasady zachowania pędu, krętu, energii (2h).

4. Ruch harmoniczny prosty, tłumiony, wymuszony. Rezonans mechaniczny. Fale mechaniczne. Rozchodzenie się fal w ośrodkach sprężystych. Zjawiska falowe. Akustyka (2h).

5. Podstawy teorii pola sił. Pole grawitacyjne. Geoida. Elementy mechaniki nieba, prawa Keplera (2h).

6. Pole ładunków-charakterystyka. Prawo Gaussa. Dielektryk i przewodnik w polu elektrycznym. Kondensatory i ich układy (2h).

7. Prąd elektryczny stały. Opis mikro- i makroskopowy. Prawa przepływu pradu elektrycznego. Analiza rozkładu prądów i spadków potencjału w obwodzie prądu stałego. Własności elektryczne materii. Półprzewodniki, złącza półprzewodnikowe (2h).

8. Pole prądów-siła Lorentza, siła elektrodynamiczna. Ruch ładunków w polu magnetycznym. Prawo Ampere'a. Prawo Biota-Savarte'a. Efekt Halla. Własności magnetyczne substancji, podział substancji magnetycznych. Pole magnetyczne Ziemi-anomalie (2h) .

9. Pole elektromagnetyczne, zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Prawo Faradaya, reguła Lenza. Równania Maxwella (2h).

10. Prąd zmienny. Przebieg napięcia i natężenia w obwodach zawierających elementy RLC. Zawada obwodu (2h).

Razem 20 h

Szczegółowa tematyka ćwiczeń:

1. Pomiar wielkości podstawowych i pochodnych. Pomiary bezpośrednie i pośrednie. Dyskusja błędu. Błąd wielkości mierzonej i wyznaczanej. Przepisy BHP obowiązujące na pracowni fizycznej (2h).

2. Przygotowanie do ćwiczeń z mechaniki. Kinematyka i dynamika ruchu postępowego punktu materialnego. Ruch obrotowy bryły sztywnej. Moment siły. Warunki równowagi bryły sztywnej (2h).

3. Praca moc energia. Zasady zachowania w fizyce. Ciężar ciała. Pole grawitacyjne. Elementy mechaniki nieba.

Wyznaczanie ciężaru właściwego ciał stalych (2h).

4. Przyspieszenie ziemskie. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego. Wahadło matematyczne i fizyczne. Własności sprężyste ciał. Ruch harmoniczny (2h).

5. Pole elektrostatyczne. Kondensatory i ich układy. Prąd elektryczny stały. Prawo Ohma, prawa Kirchhoffa- rozwiązywanie obwodów elektrycznych. Wyznaczanie siły elektromotorycznej i oporu wewnętrznego (2h).

6. Prawa przepływu prądu elektrycznego. Pomiar oporu elektrycznego metodą mostka Wheatstone'a (2h).

7. Sprawność urządzenia i jej zależność od różnych czynników.Wyznaczanie współczynnika sprawności grzałek (2h).

8. Przygotowanie do ćwiczeń z elektromagnetyzmu. Pole magnetyczne. Zjawiska elektromagnetyczne. Prąd zmienny. Równania Maxwella. Fale elektromagnetyczne (2h).

9. Charakterystyka obwodów RLC. Zawada. Wyznaczaniewspółczynnika samoindukcji i pojemności elektrycznej (2h).

10. Lampy elektronowe.Wyznaczanie charakterystyk i parametrów triody (2h).

Razem 20 h

Literatura:

1. J. Orear, „ Fizyka,” tom 1-2, WNT, Warszawa, 2004.

2. D. Halliday, R. ResnickJ. Walker, "Podstawy fizyki" tom 1-5, PWN, Warszawa , 2003.

3. R.P. Feynman, "Feynmana wykłady z fizyki", PWN, Warszawa, 1974.

4. J. R. Meyer-Arendt "Wstęp do optyki", PWN, Warszawa , 1979.

5. Sz. Szczeniowski , "Fizyka doświadczalna" cz. IV, PWN, Warszawa ,1983.

6. A. Sojecki "Optyka", WSZiP, Warszawa 1980.

7. T. Dryński, "Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki", PWN, Warszawa ,1986

8. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki (umieszczone w internecie na stronie Katedry Chemii i Fizyki - Fizyka.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu fizyki (wykłady plus ćwiczenia laboratoryjme) student powinien:

1. Dostrzegać w otaczającym świecie i opisywać zjawiska fizyczne i własności fizyczne materii, które umożliwiły rozwój życia na Ziemii.

2. Znać podstawowe prawa fizyki opisujace zjawiska zachodzące w świecie mikro- i makroskopowym , umieć je interpretować, powiązać i odnieść do sytuacji z życia codziennego oraz świata przyrody.

3. Posiadać podstawowe wiadomości z przyrodoznawstwa i geofizyki obejmujące fizyczne własności globu ziemskiego oraz procesy zachodzące w litosferze i atmosferze, stanowiące podbudowę do takich dziedzin jak astronomia geodezyjna czy geodezja satelitarna.

4. Potrafić posługiwać się podstawową aparaturą oraz posługiwać się przyrządami laboratoryjnymi (mierniki prądu analogowe i cyfrowe, suwmiarka, śruba mikrometryczna, mikroskop, spektrometr, polaryzator, oscyloskop, refraktometr iitd.) uzyskując w ten sposób podbudowę do posługiwania się aparaturą stosowaną w geodezji.

5. Umieć dokonać analizy otrzymanych wyników,dokonać obliczeń, oszacować błąd pomiaru bezpośredniego i pośredniego metodą różniczki zupełnej oraz metodą pochodnej logarytmiczneja a także błąd średni kwadratowy pomiarów pośrednich.

6. Umieć przedstawić wyniki doświadczenia w formie poprawnego wykresu oraz dokonać jego analizy graficznej i numerycznej.

7. Rozpoznawać rzeczywiste zagrożenia dla życia i zdrowia płynące ze zjawisk fizycznych zachodzących we Wrzechświecie (fale elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, hałas, ultradźwięki).

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Efekty uczenia oceniane będą każdorazowo na ćwiczeniach laboratoryjnych w formie:

1. Kolokwium ustnego z zagadnień dotyczących przeprowadzanego doświadczenia.

2. Sprawozdania z:

a) opisem doświadczenia, wynikami pomiarów,

b) opracowaniem wyników,sporządzonym wykresem i analizą uzyskanych rezultatów,

c) oszacowaniem błędów wielkości mierzonych (pomiarów bezpośrednich) i błędów wielkości wyznaczanych( pomiarów pośrednich),

d) porównaniem z wartościami tablicowymi i wnioskami.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.