Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Utrzymanie terenów zielonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F7.UTZ.NI.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Utrzymanie terenów zielonych
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Ochrona środowiska, 7 sem, niestacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie teoretycznych podstaw i praktycznych umiejętności zakładania oraz pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych o charakterze przydomowym jak również terenów zielonych występujących w krajobrazie terenów wiejskich i miast.

Przedmiot obejmuje podstawy projektowania i zakładania terenów zielonych oraz najważniejsze problemy związane z ich utrzymaniem i pielęgnacją. Kurs obejmuje ogólną charakterystykę najważniejszych gatunków traw, występujących problemów oraz zagrożeń i metod zapobiegania.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Geneza i znaczenie terenów zielonych. Historia i współczesne trendy w projektowaniu terenów zielonych.

2. Przyrodnicze aspekty projektowania trawników. Charakterystyka ważniejszych czynników siedliskowych i ich wpływ na projektowanie trawnika.

3. Zakładanie trawnika. Alternatywne metody zakładania trawników.

4. Pielęgnacja terenów zielonych (koszenie, nawożenie, nawadnianie, aeracja, piaskowanie, wałowanie).

5. Mechanizacja w zakładaniu i pielęgnacji trawników.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Podział i charakterystyka trawników użytkowych.

2-3. Biologia i właściwości użytkowe traw i roślin ozdobnych.

4. Charakterystyka i dobór gatunków i odmian do wysiewu.

5-6. Oznaczanie materiału siewnego wybranych gatunków traw oraz rozpoznawanie ważniejszych roślin w stanie bezkwiatowym.

7. Rozpoznawanie patogenów występujących na trawnikach.

8-10. Diagnoza, profilaktyka i usuwanie problemów występujących na trawnikach.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 15; ECTS: 0,6

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 10; ECTS:0,4

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 35; ECTS: 1,4

Literatura:

1. Falkowski M. i in. 1974. Trawy uprawne i dziko rosnące, wyd. PWRiL

2. Hessayon D.G. 2004. Trawniki, wyd. MUZA

3. Rutkowska B., Pawluśkiewicz M. 1996. Trawniki - poradnik, wyd. PWRiL

4. Włodarczyk S. 1964. Botanika łąkarska, wyd. PWRiL

5. Materiały i eksponaty własne

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada zaawansowaną wiedzę o terenach zielonych, ich genezie, występowaniu i znaczeniu.

2. Zna podstawowe technologie zakładania i utrzymania terenów zielonych w małej i średniej skali.

Umiejętności:

1. Potrafi w sposób właściwy dobrać gatunki i założyć trawnik.

2. Potrafi opracować i zrealizować program pielęgnacji terenu zielonego.

3. Ocenia jakość utrzymania trawnika, diagnozuje błędy i zaleca środki i zabiegi sanacyjne.

Kompetencje społeczne:

1. Docenia korzyści ogólnospołeczne płynące z utrzymania terenów zielonych w sąsiedztwie we właściwym stanie.

2. Potrafi zachęcić otoczenie do starań o właściwą pielęgnację zieleni poprzez realizację działań w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny z całości wiedzy w formie testowej.

Ćwiczenia:

Ocena końcowa jako średnia ocen formujących (rozpoznawanie i znajomość biologii roślin użytkowych i chwastów, rozpoznawanie chorób i szkodników, projekt mieszanki na wybrany rodzaj trawnika).

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szewczyk
Prowadzący grup: Adam Radkowski, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.