Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rolnictwo ekologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F7.REK.NI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rolnictwo ekologiczne
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, 7 sem, niestacj. inż. fakultety
Rolnictwo, 7 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: AGROEKONOMIA/ECTS: 2/SEMESTR 7

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI/RORMA I POZIOM NI FAKULTET

Celem przedmiotu jest przedstawienie informacji dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz miejsca i roli tego systemu we współczesnych systemach i kierunkach rolniczych, jak również przygotowanie do egzaminu państwowego uprawniającego do posługiwania się mianem „Inspektor rolnictwa ekologicznego”.

Podczas zajęć zostanie omówiona agrotechnika, uwarunkowania prawne i ekonomiczne i atestacja. Porównane zostanie rolnictwo ekologiczne z innymi systemami rolniczymi. Omówione zostaną podstawowe przepisy prawne warunkujące uzyskanie miana „Inspektora rolnictwa ekologicznego”.

Pełny opis:

Wkłady:

1. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Zapoznanie z literaturą (1 godz.).

2. Agrotechnika w gospodarstwach ekologicznych (1 godz.).

3. Uwarunkowania prawne i ekonomiczne w rolnictwie ekologicznym (1 godz.).

4. Atestacja w rolnictwie ekologicznym (1 godz.).

5. Rolnictwo ekologiczne na tle innych systemów i kierunków we współczesnym rolnictwie (1 godz.).

Ćwiczenia:

1. Wypełnianie zgłoszenia oraz opisu gospodarstwa ekologicznego. Praca wykonywana w dwuosobowych zespołach w opraciu o przyjęte założenia (1 godz.).

2-5. Zasady inspekcji i atestacji gospodarstwa ekologicznego, wizyta w gospodarstwie ekologicznym (4 godz.).

6-7. Warunki przystąpienia do egzaminu na inspektora rolnictwa ekologicznego z zakresu specjalizacji: „Ekologiczna uprawa roślin i utrzymania zwierząt” (2 godz.).

8-14. Przegląd przepisów dotyczących wegetatywnego materiału rozmnożeniowego, utrzymania zwierząt, ochrony roślin, obrotu materiału siewnego, nawożenia i nawozów (7 godz.).

15. Test egzaminacyjny (1 godz.).

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego, godz. 30 / ECTS 42

w tym: wykłady: 5 godz

ćwiczenia i seminaria: 15 godz

konsultacje: 5 godz

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 5 godz.

praca własna: 30 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Tyburski J., Zakowska-Biemans S. 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW Warszawa,

Klima K. 2006. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. MARR Kraków

Uzupełniające

Przepisy prawne dotyczące wegetatywnego materiału rozmnożeniowego, utrzymania zwierząt, ochrony roślin, obrotu materiału siewnego, nawożenia i nawozów,

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. student posiada podstawową wiedzę dotyczącą rolnictwa ekologicznego,

2. identyfikuje różnice pomiędzy systemami rolniczymi,

Umiejętności:

3. posługuje się przepisami prawnymi dotyczącymi rolnictwa ekologicznego,

4. umie określić zasady inspekcji i atestacji gospodarstwa ekologicznego,

Kompetencje społeczne:

5. akceptuje zasady produkcji żywności o wysokiej jakości oraz dobrostanu zwierząt,

6. jest ukierunkowany do aktywnego życia zawodowego na terenach wiejskich,

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - pytania problemowe lub test i zadania obliczeniowe

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie w każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%, ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio ponad 90%)

Ćwiczenia:

samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych studenci wykonują …

Oceniana będzie poprawność i efektywność wykonania zadania, w tym współpraca w zespole, każde ćwiczenie kończy się oceną. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa - 0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Kazimierz Klima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: Maciej Chowaniak, Kazimierz Klima, Katarzyna Pużyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.