Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Utrzymanie terenów zielonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F6.UTZ.SI.ROSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Utrzymanie terenów zielonych
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Ochrona środowiska, 6 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot realizuje podstawowe aspekty zakładania terenów zielonych oraz najważniejsze problemy związane z ich utrzymaniem. Kurs obejmuje ogólną charakterystykę najważniejszych gatunków bylin, traw, krzewów i drzew. Porusza także najczęściej występujące problemy oraz zagrożenia na terenach zielonych oraz metody zapobiegania im. Część teoretyczną uzupełniają ćwiczenia terenowe. Celem przedmiotu jest przekazanie teoretycznych podstaw i praktycznych umiejętności zakładania oraz pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych o charakterze przydomowym, jak również terenów zielonych występujących w krajobrazie terenów wiejskich i zurbanizowanych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Znaczenie terenów zielonych.

2. Historia i współczesne trendy w projektowaniu terenów zielonych.

3. Występowanie, podział i charakterystyka trawników użytkowych.

4-5. Przyrodnicze aspekty projektowania trawników.

6-7. Charakterystyka ważniejszych czynników siedliskowych i ich wpływ na projektowanie trawnika.

8. Elementy małej architektury ogrodowej.

9. Zakładanie trawnika (dobór gatunków do wysiewu, przykładowe mieszanki traw).

10. Zakładanie trawnika (przygotowanie podłoża, siew nasion).

11. Alternatywne metody zakładania trawników.

12. Pielęgnacja terenów zielonych (koszenie, nawożenie, nawadnianie, aeracja, piaskowanie, wałowanie).

13. Mechanizacja w zakładaniu i pielęgnacji trawników (kosiarki, aeratory, skaryfikatory, deszczownie).

14-15. Chwasty, choroby i szkodniki terenów zielonych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1-2. Gatunki wykorzystywane na tereny zielone (żywopłoty).

3-4. Gatunki wykorzystywane na tereny zielone (trawy, byliny, krzewy, drzewa).

5-8. Gatunki na dachy i tarasy zielone.

9-10. Waloryzacja i utrzymanie terenów zielonych.

Ćwiczenia terenowe:

1-2. Identyfikacja ważniejszych gatunków roślin a także chorób i szkodników występujących na oglądanych terenach zielonych.

3-4. Demonstracja sprzętu do koszenia, nawadniania, nawożenia i pielęgnacji.

5. Ocena jakości wybranych terenów zielonych, prawidłowości ich użytkowania oraz nawożenia i pielęgnacji.

---

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 15; ECTS: 0,6

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15 ; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Ciołek G. 1978. Ogrody polskie. Wyd. Arkady, Warszawa.

Falkowski M. i in. 1974. Trawy uprawne i dziko rosnące, wyd. PWRiL.

Hessayon D.G. 2004. Trawniki, wyd. MUZA

Rutkowska B., Pawluśkiewicz M. 1996. Trawniki - poradnik, wyd. PWRiL.

Włodarczyk S. 1964. Botanika łąkarska, wyd. PWRiL.

Christians N. E. 2011. Fundamentals of turfgrass management. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

Eksponaty i materiały własne.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada zaawansowaną wiedzę o terenach zielonych, ich genezie, występowaniu i znaczeniu.

2. Zna podstawowe technologie zakładania i utrzymania terenów zielonych w małej i średniej skali.

Umiejętności:

1. Potrafi w sposób właściwy dobrać gatunki do miejsca.

2. Dobiera i realizuje program pielęgnacji terenu zielonego.

3. Ocenia jakość utrzymania terenu zielonego, diagnozuje błędy i zaleca zabiegi regeneracyjne.

Kompetencje społeczne:

1. Docenia korzyści ogólnospołeczne płynące z utrzymania terenów zielonych w sąsiedztwie we właściwym stanie.

2. Potrafi zachęcić otoczenie do starań o właściwą pielęgnację zieleni poprzez realizację działań w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny z całości wiedzy w formie testowej.

Ćwiczenia:

Ocena końcowa jako średnia ocen formujących (rozpoznawanie i znajomość biologii roślin użytkowych i chwastów, rozpoznawanie chorób i szkodników, projekt mieszanki na wybrany rodzaj trawnika).

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Grygierzec, Wojciech Szewczyk
Prowadzący grup: Beata Grygierzec, Adam Radkowski, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Grygierzec, Adam Radkowski, Wojciech Szewczyk
Prowadzący grup: Beata Grygierzec, Adam Radkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Grygierzec, Adam Radkowski, Wojciech Szewczyk
Prowadzący grup: Barbara Białczyk, Beata Grygierzec, Adam Radkowski, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Grygierzec, Adam Radkowski, Wojciech Szewczyk
Prowadzący grup: Beata Grygierzec, Adam Radkowski, Wojciech Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)