Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek giełdowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F6.RG.SL.RZEKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek giełdowy
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia, 6 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 6 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW: EKONOMIA/ZARZĄDZANIE / ECTS: 2 / semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą i funkcjonowaniem współczesnego rynku giełdowego.

Pełny opis:

I. Wykłady (15h)

1. Klasyfikacja rynków: rynki nieformalne i formalne. Ogólna charakterystyka rynku giełdowego(2h).

2. Klasyfikacja giełd oraz istota ,funkcje i znaczenie giełd towarowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku rolno - spożywczego (2h).

3. Rodzaje transakcji giełdowych - transakcje spot ( gotówkowe ), forward i futures (2h).

4. Transakcje spekulacyjne, arbitrażowe i opcyjne - istota, znaczenie i ryzyko (2h).

5.Istota i funkcje GPW, instrumenty finansowe rynku kapitałowego(2h).

6. Uczestnicy rynku kapitałowego, droga firmy na giełdę, korzyści dla spółki, właścicieli, zarządu i pracowników, obowiązki i koszty(2h).

7. Strategie i ryzyko inwestowania na GPW(2h).

8.Podsumowanie kursu,zaliczenie wykładów (1h).

II. Ćwiczenia(15h)

1. Specyfika giełdy jako rynku formalnego. Gra giełdowa ( pasywna ) - kupno akcji (2h).

2. Towary giełdowe i ich cechy, elementy organizacyjne giełdy: izby rozliczeniowe i składy giełdowe. Organizacja operacji na giełdzie towarowej. Giełdy towarowe w Polsce - Giełda Poznańska S.A. i Warszawska Giełda Towarowa S.A. (2h).

3. Transakcje futures: ryzyko i rentowność, dźwignia finansowa i jej znaczenie-obliczenia praktyczne (2h).

4. Zabezpieczenie się przed ryzykiem cenowym przy pomocy kontraktów futures i opcji - przykłady praktyczne z rynku rolno - żywnościowego (2h).

5. Ocena tradycyjnych i pochodnych instrumentów finansowych rynku kapitałowego pod względem ryzyka, rentowności i płynności. Obliczanie rentowności nominalnej i realnej (2h).

6. Systemy ustalania kursów na GPW, rodzaje zleceń giełdowych, wskaźniki koniunktury giełdowej, wskaźniki rynku kapitałowego - obliczanie i interpretacja (2h).

7. Analiza techniczna i fundamentalna jako podstawy decyzji inwestycyjnych. Gra giełdowa - sprzedaż akcji, obliczenie stopy zwrotu(2h).

8. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń(1h).

Literatura:

1. Drewiński M. Podstawy inwestowania na giełdach towarowych. Wyd. UMK, Toruń 2007

2. Kulpaka P. Giełdy w gospodarce. PWE, W-wa 2007

3. Ostrowska E. Rynek kapitałowy. PWE, W-wa 2007

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu ( wykłady + ćwiczenia ) student:

A/ wiedza:

- wyjaśnia specyfikę handlu giełdowego w porównaniu z innymi rynkami zorganizowanymi ( aukcja, przetarg, rynek hurtowy ),

- wskazuje najważniejsze funkcje giełd towarowych i ich znaczenie dla rynku rolno - spożywczego,

- opisuje podstawowe rodzaje operacji giełdowych oraz pokazuje ich przydatność w zarządzaniu ryzykiem cenowym,

- porównuje udziałowe ( akcje ) i dłużne ( obligacje ) papiery wartościowe oraz tradycyjne i pochodne instrumenty finansowe,

- identyfikuje szanse ( rentowność ) i zagrożenia ( ryzyko ) związane z inwestycjami giełdowymi.

B/ umiejetności:

- pokazuje zalety i wady różnych strategii inwestowania na giełdzie, w tym za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych,

- oblicza rentowność nominalną brutto i netto oraz realną stopę zwrotu z różnych operacji giełdowych,

- oblicza stopę zysku, wysokość dźwigni finansowej i depozytu zabezpieczającego przy transakcjach futures,

- przeprowadza kalkulacje decydujące o wykorzystaniu opcji kupna/sprzedaży bądź rezygnacji z tej możliwości,

- sprawdza rachunkowo skuteczność asekuracji ( hedgingu ) przy wykorzystaniu kontraktów terminowych.

C/ kompetencje społeczne:

- rozumie funkcje rynków giełdowych we współczesnej gospodarce,

- ma świadomość dużej zmienności sytuacji na giełdach i znaczenia szybkiej oraz wiarygodnej informacji,

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i bieżącego śledzenia sytuacji na rynkach giełdowych,

- docenia pracę w małej grupie przy rozwiązywaniu zadań.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie ćwiczeń ( oceny cząstkowe ):

- aktywność w trakcie zajęć ( sprawność i dokładność rozwiązywania zadań ),

- sprawdzian pisemny z zagadnień przerabianych na ćwiczeniach - zadania obliczeniowe.

Skala ocen: Ocena pozytywna od 50%, każde kolejne 10 pkt. procentowych podwyższa ocenę o 0,5 stopnia.

2. Wykład: Zaliczenie pisemne, które ma pokazać stopień opanowania wiedzy o funkcjonowaniu współczesnych rynków giełdowych.

Skala ocen: Ocena pozytywna od 50%, każde kolejne 10 pkt. procentowych podwyższa ocenę o 0,5 stopnia.

Ocena końcowa=0,6 x ocena z egzaminu (wykłady)+ 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady - 15 godz.

- ćwiczenia - 15 godz.

Razem: 30 godz. : 30 = 1,0 ( czyli 1 pkt ECTS )

- penetracja bieżących publikacji - 5 godz.

- przygotowanie się do kolokwium - 10 godz.

- przygotowanie się do egzaminu - 10 godz.

- dokończenie ćwiczeń w domu - 4 godz.

- egzamin - 1 godz.

Razem godz. praktyczne: 30 godz. : 30 = 1,0 ( czyli 1 pkt ECTS )

OGÓŁEM: 2 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Paluch
Prowadzący grup: Łukasz Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Paluch
Prowadzący grup: Łukasz Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Paluch
Prowadzący grup: Łukasz Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Paluch
Prowadzący grup: Łukasz Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.