Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy rolnictwa w dobie globalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F6.PRG.SL.REKXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy rolnictwa w dobie globalizacji
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia, 6 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Nauczanie przedmiotu obejmuje zapoznanie się z dynamiką zmian produkcji rolniczej w globalizującym się świecie, w kontekście ich zróżnicowania geograficznego i ekonomicznego. W dobie globalizacji funkcjonowanie w integrującej się gospodarce światowej wymaga wiedzy poszerzonej o problemy odmienne od krajowych i europejskich.

Treści merytoryczne przedmiotu:

Wiedza o rolnictwie różnych regionów świata i wpływie na gospodarkę i rolnictwo takich czynników jak działalność międzynarodowych organizacji i wiodących gospodarek światowych: St. Zjednoczonych, UE i Chin.

Umiejętność korzystania z nowoczesnych źródeł informacji o rolnictwie na świecie.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. Wprowadzenie w specyfikę rolnictwa światowego; poziom produkcji rolniczej a perspektywy wyżywienia ludności różnych rejonów świata

2. Rolnictwo jako źródło surowców technologicznych i energetycznych

3. FAO – wpływ na rozwój rolnictwa na świecie i walkę z głodem

4. Inne międzynarodowe organizacje i ich globalne znaczenie w rolnictwie

5. Potencjał i rejonizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej w skali świata

6. Rolnictwo nawadniane - potencjał i znaczenie w różnych regionach świata

7. Rolnictwo krajów rozwijających się na przykładzie wybranych państw

8. Rolnictwo zrównoważone i jego perspektywy w skali globalnej

9. Potencjał i ograniczenia rolnictwa stref suchych i półsuchych

10. Potencjał i ograniczenia rolnictwa strefy tropikalnej

11. Wpływ chińskiej gospodarki na rynki rolne świata

12. Wpływ chińskiej gospodarki na rynki rolne świata

13. Globalizacja a sektor rolno-żywnościowy świata

14. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju rolnictwa polskiego

15. Źródła informacji o produkcji rolniczej

Plan ćwiczeń:

1. Omówienie formy i treści prezentacji studenckich na ćwiczeniach

2. Dynamika rozwoju produkcji zbóż wybranych regionów świata - Faostat

3. Zasoby ziem uprawnych wybranych regionów świata - Faostat

4. Samowystarczalność żywnościowa wybranych regionów świata

5. Samowystarczalność żywnościowa wybranych regionów świata

6. Dynamika rozwoju produkcji włókien roślinnych na świecie - Faostat

7. Rozwój rolnictwa nawadnianego w poszczególnych regionach

8. Dynamika rozwoju produkcji mięsa wybranych regionów świata - Faostat

9. Dynamika rozwoju produkcji mleka wybranych regionów świata - Faostat

10. Dynamika rozwoju produkcji jaj wybranych regionów świata - Faostat

11. Główni importerzy i eksporterzy zbóż

12. Główni importerzy i eksporterzy produktów miesnych

13. Główni importerzy i eksporterzy cukru

14. Główni importerzy i eksporterzy kawy i herbaty

15. Referat nt. globalizacji w rolnictwie na podstawie źródeł internetowych

Literatura:

1. Wohlmeyer H., Quendler T., 2002 "The WTO, Agriculture and Sustainable Development"

2. Latoszek E., Proczek M., 2001. "Organizacje Międzynarodowe"

3. Hallam A., 1993, "Size, Structure, and the Changing Face of American Agriculture"

4. Encyklopedia Geograficzna Świata., 2001. rozdział: Godpodarka - Rolnictwo, lesnictwo i rybołówstwo. OPRES. Kraków

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po ukończeniu kursu (wykład i ćwiczenia) studenci powinni:

- opisywać uwarunkowania rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych

- posiadać podstawową wiedzę na temat problemów współczesnej gospodarki rynkowej, a także przeobrażeń społecznych i kulturowych

- orientować się które regiony świata są żywnościowo samowystarczalne, które mają problemy z niedoborem a które z nadprodukcją żywności

- mieć wiedzę o gospodarowaniu w zmiennych warunkach przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych

- orientować się w zasadniczych kierunkach eksportu i importu żywności

UMIEJĘTNOŚCI:

Po ukończeniu kursu (wykład i ćwiczenia) studenci powinni:

- właściwie obserwować zjawiska gospodarcze, analizować przyczyny, przebieg oraz skutki zjawisk ekonomicznych z uwzględnieniem specyfiki obszarów wiejskich

- analizować, rozumie i ocenia zjawiska społeczne, w szczególności w sferze agrobiznesu

- zaprezentować potencjał i zasadnicze problemy wybranego regionu świata

- opisać potencjał i znaczenie rolnictwa nawadnianego w wybranym regionie

- zaprezentować podstawowe walory i problemy rolnictwa zrównoważonego

- opisać potencjał i ograniczenia rolnictwa stref suchych i półsuchych

- opisać potencjał i ograniczenia rolnictwa strefy tropikalnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

- dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania i uaktualniania wiedzy

- ma świadomość nieustannych zmian w gospodarce i wynikających z tych zmian konieczności dostosowań prawa, polityki i potrzebę własnej profesjonalizacji

- zna i rozumie odmienność interesów ekonomicznych różnych grup społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

- egzamin: forma pisemna

- forma i zawartość merytoryczna prezentacji studenta w "Power Point"

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 15 godz.

- ćwiczenia - 15 godz.

- egzamin końcowy – 1 godz.

- konsultacje – 2 godz.

Razem: 33 godz. : 25 = 1,32 (czyli 1 pkt ECTS)

− przygotowanie się do ćwiczeń (do dyskusji, przegląd literatury, zapoznanie się z metodyką obliczeń itp.) - 5 godz.

− penetracja danych publikowanych przez USDA, analiza danych publikowanych przez FAO - 7 godz.

− udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem projektów - 10 godz.

− przygotowanie prezentacji multimedialnej - 5 godz.

Razem godz. praktyczne: 27 godz. : 25 = 1,08 (czyli 1 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 2 pkt ECTS

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)