Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe relacje w rolnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F6.MRR.NI.RROXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe relacje w rolnictwie
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO /ECTS: 2/semestr: 6

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Najważniejsze prezentowane zagadnienia to m.in. konsekwencje gwałtownego wzrostu liczby ludności świata, urbanizacja świata (populacja miasto/wieś), zatrudnienie w rolnictwie na świecie, udział rolnictwa w zatrudnieniu i PKB w krajach rozwijających się i w krajach bogatych; rolnictwo i problemy mieszkańców wsi w działalności instytucji międzynarodowych, konsekwencje subsydiów rolnictwa krajów bogatych dla krajów rozwijających się. Cele przedmiotu: przedmiot ma przygotować studentów do poznania i zrozumienia międzynarodowych uwarunkowań funkcjonowania rolnictwa polskiego w szerszym kontekście niż tylko relacja Polska - UE, czyli przedstawiona będzie rola takich organizacji jak FAO, WTO, OECD oraz rolnictwo USA i innych państw spoza UE.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. Ludność świata, proces urbanizacji na poszczególnych kontynentach

2. Zatrudnienie w rolnictwie i rolnictwo w PKB wybranych państw

3. FAO - priorytety, rola w państwach rozwijających się; Głód i otyłość na świecie;

4. WTO - cele działania, znaczenie liberalizacji w handlu towarami rolno-spożywczymi, zobowiązania w sprawach rolnictwa

5. Antyglobaliści, alterglobaliści - powody i cele ich działania, ich argumenty w zakresie rolnictwa i rynku żywności

6. OECD - cele działania, rolnictwo w programach działania tej organizacji

7. Subsydiowanie rolnictwa na świecie - formy, wielkość, metody oceny PSE (N. Zelandia, Australia, UE, Szwajcaria, Norwegia )

8. Wskaźnik rozwoju społecznego HDI

9. Rolnictwo USA - charakterystyka ogólna; definicja farmy,zatrudnienie, udział w PKB, rozwój technologiczny;

10. Pozytywne i negatywne konsekwencje produkcji biopaliw na przykładzie USA, Brazylii, Chin

11. Departament Rolnictwa USDA, Zagraniczna Informacja Rynkowa FAS

12. Pozarolnicze źródła dochodów rodzin rolniczych USA

13. Wydatki na żywność w gospodarstwach domowych wybranych państw, trendy a formy gospodarstw domowych

14. Rolnictwo wybranych państw (Brazylia, państwa rozwijające się)

15. Źródła informacji o rolnictwie na świecie.

Plan ćwiczeń:

1. wprowadzenie do ćwiczeń, przedstawienie wymagań

2 - opracowanie i przedstawianie przez studentów, w zespołach lub pojedynczo, wybranych tematów dotyczących przedmiotu.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego, 33 godz. 1,3 ECTS

w tym:

wykłady 10 godz.

ćwiczenia i seminaria 10 godz.

konsultacje 10 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie końcowym 3 godz.

praca własna (0,7 ECTS) 18 godz.

Literatura:

Podstawowa:

dane FAO, WTO, OECD,

publikacje Departamentu Rolnictwa USA: USDA, FAS, GAIN

OXFAM

Uzupełniająca:

GUS: Roczniki statystyki międzynarodowej

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- student ma wiedzę o podstawowych instytucjach kształtujących międzynarodowe relacje w rolnictwie zarówno w państwach rozwijających się jak i w zamożnych

- ma wiedzę pozwalającą mu na zrozumienie ekonomicznych i społecznych skutków relacji międzynarodowych w rolnictwie,

- zna metody i techniki docierania do aktualnych danych o problemach rolnictwa na świecie w aspekcie międzynarodowych powiązań.

Umiejętności:

- potrafi przeprowadzać analizę procesów zachodzących w rolnictwie wybranych państw, szczególnie spoza UE,

- potrafi interpretować dane pozyskiwane z różnych źródeł informacji, krajowych i zagranicznych,

- wykonuje i potrafi przedstawić stan aktualny i procesy zachodzące na wsi i w rolnictwie wybranych państw, od

najbiedniejszych, po najbogatsze, szczególnie poza UE.

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość i docenia wagę czynników ekonomicznych i ich wpływ na rozwój rolnictwa w państwach o różnym stopniu zamożności,

- widzi społeczne paradoksy współczesnego świata, m.in. narastający problem głodu i problem otyłości na świecie,

- potrafi samodzielnie analizować argumenty za i przeciw subsydiowaniu rolnictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny z zakresu tematów przedstawianych na wykładach.

Przyjęto procentową skalę oceny wg efektów kształcenia:

- Ocena: 2,0 niedostateczna - jeśli z jednej lub więcej składowych (W,U, K) student uzyska mniej niż 55% poziomu;

- 3,0 (dostateczna) - gdy w zakresie trzech składowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów danej składowej;

- 3,5 (ponad dostateczna) - gdy średnia arytmetyczna trzech składowych efektów kształcenia mieści się w przedziale 61-70%;

- 4,0 (dobra) - gdy średnia arytmetyczna zawiera się w przedziale 71-80%;

- 4,5 (ponad dobra) - gdy średnia zawiera się w przedziale 81-90%

- 5,0 (bardzo dobra) - gdy średnia wynosi 91% lub więcej.

Ćwiczenia:

na podstawie oceny jakości opracowanego i przedstawionego tematu, w tym doboru źródeł i jakości prezentacji.

Ocena końcowa: = 0,6 oceny z egzaminu + 0,4 oceny z ćwiczeń.

UWAGA: Prowadzący zajęcia formułuje ocenę na podstawie stopnia opanowania przez studenta treści przedmiotu w oparciu o podane powyżej kryteria formalne i własne doświadczenia dydaktyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Nowak
Prowadzący grup: Czesław Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)