Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obrót środkami ochrony roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F5.OSOR.SL.RZEKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obrót środkami ochrony roślin
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Ekonomia, 5 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 5 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA, ZARZĄDZANIE / ECTS: 2 semestr 5

profil: ogólnoakademicki/Forma i poziom :studia licencjackie

status: fakultatywny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z obrotem pestycydów oraz ich przeznaczeniem, stosowaniem i zagrożeniami jakie stwarzają dla środowiska.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Pestycydy - pojęcie, znaczenie, dystrybucja, zużycie pestycydów w kraju i świecie.

2 - 3. Wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów związanych z obrotem środkami ochrony roślin.

4. Podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych i ich zwalczaniu (organizmy chorobotwórcze, szkodniki, chwasty).

5. Podział i przegląd wybranych grup środków ochrony roślin.

6 - 7. Formy użytkowe środków ochrony roślin.

8 - 9. Przegląd metod ochrony roślin.

10. Sposoby stosowania środków chemicznej ochrony roślin.

11 -12. Wybrane zagadnienia związane z zagrożeniem stosowania środków chemicznej ochrony roślin dla środowiska (toksyczność, prewencja, karencja, uodpornienie, odkładanie się w wodzie i glebie).

13. Pozostałości chemicznych środków ochrony w roślinach.

14 - 15. Bezpieczeństwo i higiena pracy ze środkami ochrony roślin.

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 23 godz., ECTS 1

w tym: wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 0 godz.

konsultacje 6 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 30 godz. 1 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Akty prawne - Rozporządzenia, Dyrektywy, Dzienniki Ustaw z obowiązującymi przepisami z zakresu obrotu i stosowania środków ochrony roślin.

2. Boligłowa E. 2011. Chemiczna ochrona roślin, Środowiskowe aspekty stosowania środków chemicznej ochrony roślin. w: pod red. Filipek-Mazur B. Środowiskowe aspekty stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie. Wyd. UR Kraków.

3. Kochman J., Węgorek W. 1997. Ochrona roślin. PlantPress, Kraków.

Uzupełniająca:

1. Ilnicki P. 2004. Polskie rolnictwo a ochrona środowiska. Wyd. AR Poznań.

2. Biziuk M. 2000. Pestycydy. Występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie. WNiT Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

wiedza:

- posiada ogólną wiedzę o pestycydach

- wskazuje przepisy dotyczące obrotu i stosowania pestycydów

- ma wiedzę o oddziaływaniu pestycydów na środowisko

umiejętności:

- potrafi współpracować w grupie i umie dokonać podziału zadań w przygotowaniu prezentacji multimedialnej

-umie przedstawić prezentację multimedialną w wybranym temacie

kompetencje społeczne:

- ma świadomość ważności zagrożeń środowiska chemicznymi środkami ochrony roślin

- ma świadomości potrzeby dokształcania i aktualizacji wiedzy w zakresie środków ochrony roślin

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Test z całości wiedzy przedstawionej na wykładach oraz grupowa (2-3 osobowa) prezentacja multimedialna dotycząca wybranego tematu z zakresu problematyki przedstawionej na wykładach.

Przyjęto procentową skalę efektów kształcenia, definiowana w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczenia ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio>90%).

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena z prezentacji multimedialnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.