Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie rozwoju obszarów wiejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.SRW.SL.RZEKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie rozwoju obszarów wiejskich
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia, 4 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 4 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Ekonomia ECTS 2/ semestr 4

Zarządzanie ECTS 2/ semestr 4

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: SL

status: przedmiot fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowym dylematem strategicznym – wyborem drogi rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Student poznaje aktualnie obowiązujące strategie rozwoju rolnictwa i wsi na poziomie krajowym i lokalnym. W kontekście tych dokumentów zapoznaje się z przeobrażeniami na obszarach wiejskich. Celem przedmiotu jest omówienie i przedyskutowanie założeń różnych koncepcji rozwoju wsi i rolnictwa oraz ich przydatności. U podstaw prowadzonych w ramach kursu rozważań leży identyfikacja głównych problemów rozwojowych polskiej wsi.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1 Główne założenia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”na lata 2012-2020, Strategia Rozwoju Kraju (1 godzina)

2020 . Niuanse związane z formułowaniem i realizacją strategii rozwojowych. Specyfika procesów rozwojowych na obszarach wiejskich (1 godzina).

2. Metodologia tworzenia strategii rozwoju obszaru (2 godziny).

3. Przegląd koncepcji rozwoju wsi i rolnictwa - (rozwój wielofunkcyjny - wioski tematyczne, gospodarstwa edukacyjne, opieka paliatywna specjalizacją wsi). Omówienie przydatności poszczególnych elementów w praktyce (2 godziny).

4. Rola Lokalnych Grup Działania w rozwiązywaniu problemów społecznych - Idea rozwoju zrównoważonego przy udziale lokalnej społeczności (2 godziny).

5. Bariery realizacji lokalnych strategii rozwoju i propozycje zmian we wdrażaniu podejścia LEADER (2 godziny).

6. Raport ewaluacyjny jako podstawa aktualizacji strategii (2 godziny).

7. Przykłady sukcesów strategii rozwoju lokalnego (2 godziny)

8. Zaliczenie pisemne (1 godzina)

Tematyka ćwiczeń:

1. Kierunek i tempo przeobrażeń strukturalnych na polskiej wsi (2 godzina).

2. Kierunek i tempo przeobrażeń strukturalnych na polskiej wsi (1 godzina)

3. Istota i uzasadnienie dla koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Identyfikacja współczesnych funkcji rolnictwa w rozwoju społeczno-gospodarczym (3 godzina).

4. Strategia rozwoju wsi i rolnictwa zawarta w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru najbliższego studentowi (miejsce zamieszkania studenta lub Lokalna Grupa Działania najbliższa studentowi pod innym względem) (2 godziny).

5. Próba ewaluacji przez studenta Lokalnej Strategi Rozwoju (2 godziny).

6. Ocena aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców gmin południowo-wschodniej części kraju – analiza przykładowych gmin na podstawie danych z Bazy Danych Lokalnych GUS (2 godziny).

7. Opracowanie i prezentacja przez studentów ewaluacji LSR oraz tabel przygotowanych na podstawie Bazy Danych Lokalnych. Zaliczenie przedmiotu na podstawie zaprezentowanych wyników i prezentacji (3 godziny).

Bilans nakładu pracy studenta z przedmiotu: Strategia rozwoju obszarów wiejskich

wykład 15

ćwiczenia 15

egzamin końcowy 1

konsultacje 2

Razem godzin: 33

Liczba punktów ECTS: 1,32

Praca własna studenta 17

Razem godzin: 17

Liczba punktów ECTS: 0,68

RAZEM GODZINY PRAKTYCZNE: 50

Ogółem liczba punktów ECTS: 2

Literatura:

Hunek T., 2006. Perspektywy Rolniczej Polski w Unii Europejskiej – 25, IRWiR PAN, Warszawa.

Wilkin J., Błąd M., Klepacka D., 2006. Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.

Woś A., 2004. W poszukiwaniu modelu Rozwoju polskiego rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa.

Zegar J.S., 2004. Dochody w strategii rozwoju rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa.

Cetner G., Puchała J. Podstawy przedsiębiorczości i planowanie działalności pozarolniczej [w:] Przedsiębiorczość na wsi, uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu s. 9-54.

Puchała J. 2008. Rola Lokalnych Grup Działania w zwiększaniu innowacyjności regionów. [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Red. Dylewski M. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 293-301.

Kotala A. Puchała J. 2008. Strategiczne kierunki rozwoju gmin Polski południowo-wschodniej. [w:] Nowoczesne kierunki w rozwoju lokalnym i regionalnym. Red. Barcik R. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko Biała, s. 40-46.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna podstawowe zasady budowy strategii rozwojowych

- student wie o uwarunkowaniach rozwojowych jakie musi uwzględniać strategia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

- student zna kilkanaście koncepcji rozwoju obszarów wiejsckich i posiada wiedzę o ich aktualnej przydatności w Polsce

Umiejętności:

- student potrafi definiować zjawiska dotyczące budowania strategii rozwojowych

- student umie wyjaśnić i rozpoznawać zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy elementami procesów rozwojowych dokonujących się na obszarach wiejskich

- student potrafi zdiagnozować najważniejsze bariery rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Kompetencje społeczne:

- student organizuje prace w małym zespole w celu wykonania zadania z zakresu identyfikacji problemów rozwojowych obszarów wiejskich w Polsce

- student jest w stanie zastosować w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną do budowy własnej strategii rozwoju wybranej gminy

- student posiada kompetencje w zakresie samodzielnej zdolności oceny przydatności poszczególnych rozwiązań prorozwojowych dla wybranego środowiska lokalnego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

- ocena z przygotowania się do zajęć, np. wykonania odpowiedniego zestawienia z Bazy Danych Lokalnych, wykonanie ewaluacji LSR,

- aktywność,

- prezentacja wybranego zagadnienia.

Zaliczenie wykładów:

Przedmiot kończy się testowym zaliczeniem pisemnym w pierwszym terminie oraz ustnym w kolejnych terminach

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej ni¿ 55% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie ka¿dej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W,

U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wy¿ej kryteriami formalnymi.

Ocena końcowa = 0,6 ocena z Z+0,4 ocena podsumowująca

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.