Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia i psychologia pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.SPP.SL.RZEKX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia i psychologia pracy
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia, 4 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 4 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE I EKONOMIA/ ECTS: 2 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z teoriami socjologii jako dyscypliny naukowej. Jest to nauka niezbędna do rozumienia procesów społecznych, gospodarczych i politycznych, ponieważ oferuje wiedzę o różnych typach zbiorowości, instytucji, organizacji, o strukturze społecznej, kulturze, świadomości i zachowaniach zbiorowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Przedmiot i historia socjologii i psychologii pracy.

2. Historia filozofii pracy. Polska filozofia czynu.

3. Marksistowska filozofia pracy. Praca na tle idei komunistycznych.

4. Totalitaryzm w aspekcie zerwania więzi między człowiekiem a pracą.

5. Jan Szewczyk i jego filozofia pracy.

6. Józef Tischner i jego filozofia pracy.

7. Więź społeczna i psychologiczna pracowników.

8. Grupy pracownicze. Role grupowe.

9. Zarządzanie ludźmi.

10. Umiejętności i kompetencje kierownika.

11. Style kierowania.

12. Idealny menedżer – psychospołeczne aspekty.

13. Komunikacja w przedsiębiorstwie. Kultura organizacyjna.

14. Motywacja pracowników.

15. Umiejętność autokreacji menedżera.

Ćwiczenia:

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi czy zarządzanie kadrami.

2. Stres psychologiczny w procesach pracy.

3. Sposoby zarządzania stresem w miejscu pracy.

4. Psychologiczne właściwości dobrego szefa.

5. Partycypacja, delegowanie zadań.

6. Wypalenie zawodowe.

7. Metody budowania zespołu; role zespołowe.

8. Komunikowanie w kryzysie.

9. Kulturowe determinanty procesów pracy.

10.Różnice kulturowe a zachowania w biznesie.

11.Twórczość w miejscu pracy.

12. Konstruktywny konflikt-studium przypadku.

13. Psychologiczne aspekty komunikacji z rynkiem; zachowania konsumenckie.

14. Psychospołeczne konsekwencje utraty pracy.

15. Przygotowanie do poszukiwania nowego zatrudnienia.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 32 ECTS** 1,28

w tym:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia - 15 godz.

konsultacje - 1 godz.

egzamin - 1 godz.

praca własna (0,8 ECTS**) 20 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

2. Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.

3. Stępień J., Wstęp do socjologii, psychologii i organizacji pracy, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2000.

4. Sztumski J., Socjologia pracy, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice 1999.

5. Trzeciak M., Socjologia pracy, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2000.

Uzupełniająca:

1. Węgrzyniak A., Bielak T. (red.), Praca. Dobro indywidualne i społeczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zdobyta wiedza ma umożliwić studentom rozpoznawanie określonych zjawisk i procesów występujących w środowisku pracy;

- studenci dzięki znajomości specyfiki zachowań indywidualnych i grupowych wiedzą jak należy rozwiązywać problemy społeczne występujące w zakładzie pracy;

- studenci wiedzą jak radzić sobie ze stresem oraz zapobiegać konfliktom międzyludzkim.

Umiejętności:

- studenci identyfikują procesy społeczne zachodzące w środowisku pracy;

- studenci definiują zachowania indywidualne i grupowe oraz określają ich wpływ w procesach pracy;

- studenci rozpoznają czynniki warunkujące określone zachowania społeczne.

Kompetencje społeczne:

- studenci są w stanie wskazać jakie działania należy zastosować, aby zwiększyć stopień integracji w grupie;

- studenci doceniają potrzebę znajomości procesów społecznych zachodzących w środowisku pracy i potrafią wskazać na obszary zagrożone występowaniem konfliktów;

- studenci zdobywają kompetencje w zakresie własnej kreatywności oraz umiejętności krytycznego myślenia.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - pytania problemowe

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Samodzielnie lub w grupach studenci wykonują projekt dotyczący wybranej problematyki. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenia dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)