Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.SMD.SL.RZEKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia mediów
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia, 4 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 4 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE I EKONOMIA / ECTS: 2 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z teoriami socjologii jako dyscypliny naukowej. Jest to nauka niezbędna do rozumienia procesów społecznych, gospodarczych i politycznych, ponieważ oferuje wiedzę o różnych typach zbiorowości, instytucji, organizacji, o strukturze społecznej, kulturze, świadomości i zachowaniach zbiorowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Historia rozwoju społecznego i form komunikacji.

2.Rola komunikowania w życiu społecznym.

3.Komunikowanie jako proces. Podstawowe pojęcia.

4.Media i komunikowanie masowe na tle globalizacji.

5.Społeczno-polityczne uwarunkowania funkcjonowania mediów.

6.Komunikowanie publiczne i polityczne.

7.Propaganda i socjotechnika.

8.Działalność firm medialnych w otoczeniu społecznym.

9.Rozwój mediów w Polsce; transformacja ustrojowa a rynek mediów.

10.Zachodni rynek medialny na przykładzie USA, Wielkiej Brytanii, Japonii.

11.Nowe media (hipertekstualność, standaryzacja, konwergencja, wirtualność).

12.Społeczeństwo informacyjne.

13.Media społecznościowe w kontekście nowych rodzajów więzi społecznych.

14.Internet na tle procesów globalizacyjnych

15.Moralność a media.

Ćwiczenia:

1.Powstawanie, emitowanie i odbiór informacji.

2.Człowiek a media.

3.Media jako element życia codziennego.

4.Media a wzory życia społecznego.

5.Rozpoznawanie komunikatów.

6.Media w gospodarce, reklama, promocja.

7.Świadome korzystanie z mediów.

8.Metody komunikacji władzy; perswazja i propaganda.

9.Metody wpływania na opinię publiczną.

10.Perswazja a odpowiedzialność społeczna mediów.

11.Demaskowanie manipulacji w komunikacji.

12.Komunikacja a płeć, rasa i różnice kulturowe.

13.Internet na tle globalizacji kulturowej.

14.Badania radiowe, odbioru telewizji.

15.Badania internetowe.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 32 ECTS** 1,28

w tym:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia - 15 godz.

konsultacja - 1 godz.

egzamin - 1 godz.

praca własna (0,8 ECTS**) 20 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Baran S. J., Davis D.K., Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.

2. Jaskiernia A., Rada Europy a problemy mediów masowych, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2002.

3. Kunczik M., Zipfel A., Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

4. Mrozowski M., Media masowe, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2001.

Uzupełniająca:

1. Pratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

2. Sorlin P., Mass media, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada podstawową wiedzę stanowiącą teoretyczne podstawy socjologii mediów;

- student poznaje zjawiska z zakresu komunikacji masowej, w kontekście uwarunkowań społecznych;

- student zdobywa wiedzę z zakresu rozpoznawania i rozumienia znaczenia oraz wpływu czynników społecznych na współczesne media.

Umiejętności:

- student potrafi posługiwać się pojęciami i słownictwem odnoszącymi się do analizy współczesnych mediów masowych;

- student potrafi definiować procesy społeczne wpływające na charakter współczesnych mediów;

- student posiada umiejętności rozpoznawania komunikatów medialnych.

Kompetencje społeczne:

- student posiada orientację i dokonuje prawidłowej oceny rzeczywistości społecznej versus rzeczywistości medialnej;

- student jest świadomy wpływu i znaczenia mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym;

- student wykazuje się postawą świadczącą o umiejętności krytycznego myślenia, analizowania faktów społecznych versus faktów medialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - pytania problemowe

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Samodzielnie lub w grupach studenci wykonują projekt dotyczący wybranej problematyki. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenia dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.