Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rośliny użytkowe świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.RUS.SL.REKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny użytkowe świata
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia, 4 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: EKONOMIA / ECTS: 2 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

Status: fakultatywny

Cele przedmiotu:

Poznanie gatunków roślin użytkowych uprawianych na świecie, w dobie globalizacji, ma szczególne znaczenie. Obecnie produkcja, również rolnicza, lokalizowana jest tam, gdzie warunki klimatyczne, zasoby taniej ziemi i siły roboczej decydują o jej konkurencyjności. Produkty roślin są przedmiotem międzynarodowej wymiany handlowej.

Treści merytoryczne przedmiotu:

Poznanie pochodzenia użytkowych gatunków roślin, wymagań klimatycznych, warunków uprawy, wartości odżywczych, wielkości produkcji, znaczenia rynkowego i kierunków eksportu i importu.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. Rośliny użytkowe - wprowadzenie

2. Uprawy roślin użytkowych w skali globalnej - uwarunkowania klimatyczne

3. Tradycyjne rośliny żywieniowe poszczególnych regionów świata

4. Rośliny zbożowe: ryż, pszenica, kukurydza

5. Rośliny zbożowe: jęczmień, sorgo, proso, żyto

6. Rośliny korzeniowe i bulwiaste: ziemniaki, bataty, maniok, jam, taro.

7. Rośliny oleiste: soja, słonecznik, rzepak, orzeszki ziemne.

8. Rośliny oleiste: oliwka, olejowiec gwin., palma kokosowa, sezam, tungowiec.

9. Rośliny włókniste: bawełna, len, konopie, sizal, juta, kapok.

10. Rośliny-surowce do produkcji cukru: buraki cukrowe i trzcina cukrowa.

11. Uprawy sadownicze: cytrusy, banany, winorośl.

12. Uprawy sadownicze: mango, awokado, papaja, ananasy, palma daktylowa.

13. Rośliny przyprawowe: , pieprz, goździki, cynamon, wanilia,chili.

14. Rośliny-używki: herbata, kawa, kakaowiec.

15. Rośliny przemysłowe: kauczukowiec, dąb korkowy, bambus, rotang.

Plan ćwiczeń:

1. Omówienie formy i treści prezentacji studenckich na ćwiczeniach

2. Zboża strefy klimatu umiarkowanego - produkcja, znaczenie gospodarcze

3. Zboża strefy ciepłej - produkcja i znaczenie gospodarcze

4. Rośliny korzeniowe strefy klimatu umiarkowanego

5. Rośliny korzeniowe strefy ciepłej

6. Rośliny oleiste: soja słonecznik, rzepak

7. Rośliny oleiste: olejowiec gwin., palma kokosowa, orzacha, oliwka

8. Rośliny włókniste: bawełna, len, konopie, sizal, juta

9. Rośliny cukrodajne: trzcina cukrowa, burak cukrowy

10. Owoce cytrusowe - produkcja, znaczenie gospodarcze

11. Winorośla i wino - produkcja, znaczenie gospodarcze

12. Rośliny-używki: herbata, kawa, kakaowiec - produkcja, znaczenie gospodarcze

13. Rośliny przyprawowe: produkcja, znaczenie gospodarcze

14. Rośliny przemysłowe: produkcja, znaczenie gospodarcze

15. Rośliny energetyczne: produkcja, znaczenie gospodarcze

Struktura aktywności studenta:

1) zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego:

- wykłady – 10 godz.

- ćwiczenia – 5 godz.

- egzamin końcowy – 2 godz.

- konsultacje – 8 godz.

Razem: 25 godz. : 25 = 1 ECTS

2) praca własna studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.

- przegląd literatury - 6 godz.

- sporządzanie prezentacji multimedialnej – 6 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 3 godz.

Razem godz. praktyczne: 25 godz. : 25 = 1 ECTS

OGÓŁEM: 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kuciakowski R., 2001: Uprawy korzeniowe, bulwiaste, Rośliny strączkowe, Rośliny oleiste, Rośliny cukrowe, Warzywa, Owoce, Używki, Rośliny włókniste. (część: Ziemia), Encyklopedia Geograficzna Świata. OPRES. Kraków, 71-82.

2. Kuciakowski R., 1995: Rośliny cytrusowe. Studia i Materiały Nr 16 : 55-67, Kraków

3. Rehm S., Espig G., 1991:The Cultivated Plants of the Tropics and Subtropics.CTA

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

-ma wiedzę o gospodarowaniu w zmiennych warunkach przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych.

Umiejętności:

-posiada umiejętność prognozowania zjawisk gospodarczych w warunkach niepewności i ryzyka wykorzystując standardowe metody i narzędzia.

Komp. społ.:

-dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania i uaktualniania wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

Wykłady - egzamin w formie pisemnej.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych studenci wykonują prezentacje na ocenę, na wybrany temat. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 ocena podsumowująca (ćwiczenia).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Radkowski
Prowadzący grup: Adam Radkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Radkowski
Prowadzący grup: Adam Radkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)