Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnictwo i obszary wiejskie w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.RO.NI.RROAX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rolnictwo i obszary wiejskie w UE
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Rolnictwo, 4 sem, niestacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO /ECTS: 2/semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NI

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Cele przedmiotu: przekazanie wiedzy o obszarach wiejskich UE. Szczególna uwaga poświęcana jest Strategii Lizbońskiej i jej konsekwencji dla WPR; priorytetom UE wg raportu M. Boel, zmianom struktury budżetu UE, wadom realizacji WPR wskazanym w raporcie i Oxfam, a także rosnącej roli pozarolniczych źródeł dochodu oraz źródłom informacji o obszarach wiejskich.

Przedmiot obejmuje przedstawienie i analizę warunków rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej, a więc zarówno rolnictwa jak i przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego oraz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. UE państwa członkowskie, struktura zatrudnienia, udział rolnictwa w PKB.

2. Problemy i priorytety rozwoju obszarów wiejskich UE - Raport M. Boel.

3. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej: przyczyny wprowadzenie, cele, zasady, gospodarstwa UE struktura, proces polaryzacji.

4. Wspólna Polityka Rolna w budżecie UE - ewolucja w latach 2004 - 2009.

5. Kwotowanie produkcji rolniczej.

6. Raport Oxfam i jego konsekwencje.

7. Źródła informacji o agrobiznesie i problemach rozwoju obszarów wiejskich UE; Charakterystyka wybranych rynków rolnych UE.

8. Pozarolnicze źródła dochodów mieszkańców wsi w UE.

9. Związki i organizacje rolnicze w UE, polskie organizacje w COPA-COGECA, spółdzielnie rolnicze w UE.

10. Strategia Lizbońska - agrobiznes a nakłady na badania i rozwój.

Plan ćwiczeń:

1. Prezentacja rolnictwa i problemów rozwoju obszarów wiejskich wybranych państw UE.

2. Prezentacja rolnictwa i problemów rozwoju obszarów wiejskich wybranych państw UE.

3. Analiza wybranych internetowych źródeł informacji o agrobiznesie w UE.

4. Charakterystyka i analiza wybranych przez studentów rynków rolnych UE.

5. Charakterystyka i analiza wybranych przez studentów rynków rolnych UE.

6. Alkohole państw UE: od absyntu do whisky; wódka, wina owocowe.

7. Argumenty przeciwników UE i realizacji Wspólnej Polityki Rolnej.

8. Pozarolnicze źródła dochodów mieszkańców wsi w UE - przedstawienie przykładów z wybranych państw.

9. Pozarolnicze źródła dochodów mieszkańców wsi w UE - przedstawienie przykładów z wybranych państw.

10. Produkty regionalne i tradycyjne w UE.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego, 33 godz. 1,3 ECTS

w tym:

wykłady 10 godz.

ćwiczenia i seminaria 10 godz.

konsultacje 10 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie końcowym 3 godz.

praca własna (0,7 ECTS) 18 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura przedmiotu musi być aktualna, stąd zalecane są wydawnictwa drukowane i internetowe: EUROSTAT, raporty USDA, MRiRW, ARiMR.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- student ma wiedzę o rolnictwie w strukturze zatrudnienia oraz udziału rolnictwa w PKB UE-27, a także w poszczególnych państwach członkowskich,

- ma wiedzę o genezie i obecnym udziale wydatków na rolnictwo i na rozwój obszarów wiejskich w budżecie UE,

- zna argumenty zwolenników i przeciwników obecnej struktury budżetu UE w aspekcie rolnictwa,

- zna podstawowe międzynarodowe i krajowe związki i organizacje rolnicze wpływające na kształt polityki rolnej UE,

- identyfikuje problemy zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich UE zarówno pod kątem zmian wynikających ze zmian ekonomicznych jak i procesów społecznych.

Umiejętności:

- potrafi uzyskać i interpretować dane z różnych źródeł informacji, w tym krajowych i z Eurostatu,

- wykonuje i potrafi przedstawić aktualny stan oraz procesy zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich wybranych państw członkowskich UE,

- potrafi dokonać analizy aplikacyjności doświadczeń wybranych państw UE do warunków wsi polskiej w zakresie pozarolniczych źródeł dochodów.

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość znaczenia rolnictwa jako podstawy poczucia bezpieczeństwa żywnościowego we wspólnej Europie, szczególnie w okresach kryzysowych,

- docenia złożoność zmian społecznych zachodzących w rolnictwie i na wsi UE,

- ma świadomość ważności dziedzictwa kulturowego wsi zarówno w aspekcie zachowania tożsamości narodowej i lokalnej jak i jego znaczenia ekonomicznego, a co za tym idzie możliwości ograniczenia lub spowolnienia niekorzystnych społecznych skutków depopulacji wsi UE,

- ma świadomość złożoności, wieloaspektowości procesów zachodzących na wsi w tym wpływu czynników pozaekonomicznych i pozatechnologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny z zakresu tematów przedstawianych na wykładach.

Przyjęto procentową skalę oceny wg efektów kształcenia:

- Ocena: 2,0 niedostateczna - jeśli z jednej lub więcej składowych (W,U, K) student uzyska mniej niż 55% poziomu;

- 3,0 (dostateczna) - gdy w zakresie trzech składowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów danej składowej;

- 3,5 (ponad dostateczna) - gdy średnia arytmetyczna trzech składowych efektów kształcenia mieści się w przedziale 61-70%;

- 4,0 (dobra) - gdy średnia arytmetyczna zawiera się w przedziale 71-80%;

- 4,5 (ponad dobra) - gdy średnia zawiera się w przedziale 81-90%

- 5,0 (bardzo dobra) - gdy średnia wynosi 91% lub więcej.

Oceny formujące ćwiczenia do wyboru przez studenta:

1. Ocena za opracowanie i prezentację dotyczącą poszczególnych zagadnień;

2. Ocena na podstawie kolokwium obejmującego wybrane wspólnie z prowadzącym tematy prezentowane przez studentów, którzy wybrali 1. formę zaliczenia.

Ocena końcowa: = 0,6 oceny z egzaminu + 0,4 oceny z ćwiczeń.

UWAGA: Prowadzący zajęcia formułuje ocenę na podstawie stopnia opanowania przez studenta treści przedmiotu w oparciu o podane powyżej kryteria formalne i własne doświadczenia dydaktyczne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)