Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona roślin w terenach cennych przyrodniczo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.ORT.NI.ROSOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona roślin w terenach cennych przyrodniczo
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Ochrona środowiska, 7 sem, stacj. inż. fakultety
Rolnictwo, 7 sem, stacj. inż. fakultety
Rolnictwo, 7 sem, stacj. inż. fakultety, s. agroekonomia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO / ECTS: 2 / semestr: 7

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: fakultatywny

Cel przedmiotu: zapoznanie się z metodami i uwarunkowaniami ochrony roślin w warunkach terenów cennych przyrodniczo; opanowanie umiejętności diagnozowania i sposobów zwalczania szkodników i chorób roślin w terenach o wysokich walorach przyrodniczych.

Treści merytoryczne przedmiotu: Aspekty prawne i uwarunkowania chemicznej ochrony roślin na terenach cennych przyrodniczo. Chemiczne środki ochrony roślin oraz sposoby ochrony zakazane i dopuszczone w rejonach cennych przyrodniczo. Metody i środki ochrony roślin szczególnie zalecane do stosowania w terenach cennych przyrodniczo. Choroby i szkodniki roślinności terenów cennych przyrodniczo i ich zwalczanie.

Pełny opis:

Wykłady

1. Rolnictwo źródłem zagrożenia dla terenów cennych przyrodniczo.

2. Prawne i administracyjne podstawy ochrony roślin.

3. Cele i priorytety ochrony roślin na terenach cennych przyrodniczo.

4. Ochrona roślin na cennych przyrodniczo terenach wiejskich w UE.

5. Możliwości i ograniczenia chemicznej ochrony roślin na terenach cennych przyrodniczo.

6. Biologiczna ochrona roślin przed chorobami - mikroorganizmy.

7. Biologiczna ochrona roślin przed chorobami - preparaty roślinne i inne biopreparaty.

8. Integrowana ochrona roślin przed chorobami.

9. Zagadnienia związane z ochroną roślin w programach rolnośrodowiskowych.

10. Metody ochrony roślin przed szkodnikami preferowane w terenach cennych przyrodniczo ze szczególnym uwzględnieniem tych polegających na wzmożeniu naturalnych procesów zachodzących w ekosystemach pól.

11. Rola infrastruktury ekologicznej w ochronie roślin.

12. Zastosowanie "habitat management" (zarządzania siedliskiem) jako metody ochrony roślin przed szkodnikami, przyjaznej dla środowiska.

13. Integrowana ochrona roślin przed szkodnikami.

14. Dobór środków ochrony roślin do zwalczania szkodników, które mogą być stosowane w warunkach obszarów chronionych.

15. Kodeks dobrych praktyk rolniczych ograniczających skutki zanieczyszczenia środowiska na terenie parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Choroby i możliwości ochrony traw i innych roślin łąk naturalnych uwzględniające uwarunkowania związane z ograniczeniami obowiązującymi na terenach cennych przyrodniczo.

2. Choroby i ochrona roślin zielarskich uwzględniające uwarunkowania związane z ograniczeniami obowiązującymi na terenach cennych przyrodniczo.

3. Choroby i ochrona roślin sadowniczych uwzględniające uwarunkowania związane z ograniczeniami obowiązującymi na terenach cennych przyrodniczo.

4-5. Choroby i sposoby ochrony drzew liściastych uwzględniające uwarunkowania związane z ograniczeniami obowiązującymi na terenach cennych przyrodniczo.

6. Choroby i sposoby ochrony drzew iglastych uwzględniające uwarunkowania związane z ograniczeniami obowiązującymi na terenach cennych przyrodniczo.

7. Terminarz ochrony roślin rolniczych na cennych przyrodniczo terenach wiejskich.

8-9. Diagnostyka i możliwości zwalczania szkodników roślin rolniczych w warunkach gospodarowania w terenach cennych przyrodniczo.

10-11. Diagnostyka i sposoby zwalczania szkodników roślin warzywniczych i sadowniczych w warunkach gospodarowania w terenach cennych przyrodniczo.

12-13. Diagnostyka i sposoby zwalczania szkodników drzew liściastych i iglastych w warunkach gospodarowania w terenach cennych przyrodniczo.

14. Diagnostyka i sposoby zwalczania szkodników roślin zielarskich w warunkach gospodarowania w terenach cennych przyrodniczo.

15. Przygotowanie indywidualne programu ochrony wybranej grupy roślin uprawnych z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących terenów o wysokich walorach przyrodniczych.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 35 godz.

w tym:

wykłady 15 godzin

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.

e-learning 0 godz.

praca własna 25 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. KochmanJ., Węgorek W. 1997. Ochrona roślin, Plantpreess, Kraków.

2. Siebeneicher G. 1997. Podręcznik rolnictwa ekologicznego, PWN, Warszawa.

3. Andrzejewski R. 1998. Ochrona różnorodności biologicznej Polski, Krajowa strategia i plan działań, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

4. Ilnicki P. 2004. Polskie rolnictwo a ochrona środowiska. Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań.

Uzupełniająca:

1. Pullin A. S. 2007. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN Warszawa.

2. Kuś J., Jończyk K. 2005. Dobra Praktyka Rolnicza w gospodarstwie rolnym. Radom.

3. Mańka K. 1998. Fitopatologia leśna. PWRiL, Warszawa

4. Pomorska K. 1997. Zagrożenia chemiczne w rolnictwie. Instytut Medycyny Wsi, Lublin

5. Gospodarek J., 2008. Jaśminowiec (Philadelphus coronarius) jako element krajobrazu małego miasta i „oaza” dla pożytecznej entomofauny. W: Zarządzanie krajobrazem kulturowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego nr 10. Sosnowiec 8: 53-60

Efekty uczenia się:

wiedza:

- posiada pogłębioną wiedzę odnośnie metod i uwarunkowań ochrony roślin w warunkach terenów cennych przyrodniczo

- rozumie ograniczenia związane ze stosowaniem chemicznej ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami na terenach cennych przyrodniczo

umiejętności:

- potrafi diagnozować szkodniki i choroby roślin w terenach cennych przyrodniczo na podstawie uszkodzeń i objawów na roślinach oraz na podstawie budowy morfologicznej

- ma umiejętność przygotowania zgodnie z zasadami prawidłowego programu ochrony wybranych gatunków roślin uprawnych z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących terenów o wysokich walorach przyrodniczych

kompetencje społeczne:

- ma świadomość zmian uregulowań prawnych dotyczących ochrony roślin na terenach cennych przyrodniczo

- wykazuje gotowość ciągłego aktualizowania i poszerzenia wiedzy w zakresie ochrony roślin w terenach cennych przyrodniczo

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny ograniczony czasowo - pytania otwarte i zamknięte

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

- umiejętność zdiagnozowania poszczególnych szkodników i objawów chorobowych poznawanych na zajęciach (sprawdzane podczas zajęć) (ćw. 1-6, 8-14).

- wykonywanie indywidualnie projektu ochrony wybranej grupy roślin. Przy ocenianiu uwzględniana jest umiejętność korzystania z materiałów źródłowych, zaangażowanie i efektywność pracy (ćw. 7, 15).

- sprawdzian testowy wiedzy z poszczególnych ćwiczeń (I - ćw. 1-7; II - 8-14)

Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w tracie semestru.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dłużniewska, Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska, Janina Gospodarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dłużniewska, Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska, Janina Gospodarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)