Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe relacje w rolnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.MRR.SI.RROXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe relacje w rolnictwie
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Rolnictwo, 4 sem, stacj. inż. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Najważniejsze prezentowane zagadnienia to m.in. konsekwencje gwałtownego wzrostu liczby ludności świata, urbanizacja świata (rok 2007: populacja miasto / wieś: 50/50), zatrudnienie w rolnictwie na świecie, udział rolnictwa w zatrudnieniu i PKB w krajach rozwijających się i w krajach bogatych; rolnictwo i problemy mieszkańców wsi w działalności instytucji międzynarodowych, konsekwencje subsydiów rolnictwa krajów bogatych dla krajów rozwijających się; cechy rolnictwa wybranych państw świata, w tym: USA, Brazylia, Australia); trendy wydatków na żywność mieszkańców Chin, Indii, USA.

Cele przedmiotu: przedmiot ma przygotować studentów do poznania i zrozumienia międzynarodowych uwarunkowań funkcjonowania rolnictwa polskiego w szerszym kontekście niż relacja Polska - UE, czyli przedstawiona będzie rola takich organizacji takie jak FAO, WTO, OECD jak i rolnictwo np. USA i innych państw spoza UE.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. Ludność świata, proces urbanizacji na poszczególnych kontynentach

2. Zatrudnienie w rolnictwie i rolnictwo w PKB wybranych państw

3. FAO - priorytety, rola w państwach rozwijających się; Głód na świecie; Otyłość na świecie

4. WTO - cele działania, znaczenie liberalizacji w handlu towarami rolno-spożywczymi, zobowiązania w sprawach rolnictwa

5. Antyglobaliści, alterglobaliści - powody i cele ich działania, ich argumenty

6. OECD - cele działania, rolnictwo w programach działania tej organizacji

7. Subsydiowanie rolnictwa na świecie - formy, wielkość, metody oceny PSE (N. Zelandia, Australia., a UE, Szwajcaria, Norwegia )

8. Wskaźnik rozwoju społecznego HDI

9. Rolnictwo USA - charakterystyka ogólna; akry, buszle, galony, definicja farmy,zatrudnienie, udział w PKB

10. Pozytywne i nagatywne konsekwencje produkcji biopaliw na przykładzie USA, Brazylii, Chin

11. Departament Rolnictwa USDA, Zagraniczna Informacja Rynkowa FAS

12. Pozarolnicze źródła dochodów rodzin rolniczych USA

13. Wydatki na żywność w gospodarstwach domowych wybranych państw, trendy

14. Rolnictwo wybranych państw (Brazylia, i państwa rozwijające się)

15. Źródła informacji o rolnictwie na świecie

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

FAO, WTO, OECD strony internetowe

USDA, FAS publikacje Departamentu Rolnictwa USA

Biuletyn Informacyjny ARR

Rzeczpospolita str.: Ekonomia

Literatura pomocnicza:

GUS: Rocznik statystyki międzynarodowej

The Economist: Świat w liczbach

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student ma wiedzę o podstawowych instytucjach kształtujących międzynarodowe relacje w rolnictwie zarówno w państwach rozwijających się jak i w bogatych,

- ma wiedzę pozwalającą mu na zrozumienie ekonomicznych i społecznych skutków relacji międzynarodowych w rolnictwie,

- zna metody i techniki docierania do aktualnych danych o problemach rolnictwa na świecie w aspekcie międzynarodowych powiązań.

Umiejętności:

- potrafi przeprowadzać analizę procesów zachodzących w rolnictwie wybranych państw, szczególnie spoza UE,

- potrafi interpretować dane pozyskiwane z różnych źródeł informacji, krajowych i zagranicznych,

- wykonuje i potrafi przedstawić stan aktualny i procesy zachodzące na wsi i w rolnictwie wybranych państw, od najbiedniejszych, po najbogatsze, szczególnie poza UE.

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość i docenia wagę czynników ekonomicznych i ich wpływ na rozwój rolnictwa w państwach o różnym stopniu zamożności,

- widzi społeczne paradoksy współczesnego świata, m.in. narastający problem głodu i problem otyłości na świecie,

- potrafi samodzielnie analizować argumenty za i przeciw subsydiowaniu rolnictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny z zakresu tematów przedstawianych na wykładach.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)