Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody organizacji i zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.MOZ.SL.RZAXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody organizacji i zarządzania
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Zarządzanie, 4 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych (menedżerskich) lub pracowników wykonawczych.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z ewolucją metod organizacji i zarządzania, cykl życia organizacji, metody twórczego rozwiązywania problemów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

tematyka wykładów

Zarządzanie przez innowację. Wybrane metody planowania

Coaching, coaching epizodyczny

Wybrane metody inwentyczne

Wartościowanie pracy. Badanie metod pracy

Manipulacja w zarządzaniu

Wybrane metody zarządzania jakością w organizacji. Metoda ABC

Pisemne sprawdzenie wiadomości - zaliczenie na ocenę

tematyka ćwiczeń

rozwiązywanie zadań dotyczących wybranych metod planowania - ocena zadań wykonanych w 2 lub 3 osobowych zespołach. ocena zadania

Coaching - metoda wspierania rozwój pracowników - wybrane metody rozwiązywanie zdań w 2 lub 3 osobowych zespołach - ocena zadania

Praktyczne wykorzystanie metod inwentycznych - praca w zespołu - ocena

Praktyczne wykorzystanie metod inwentycznych - praca w zespołach- ocena

Wartościowanie pracy - zadania

Badanie metod pracy- zadania

13-14. Metody inwentyczne w praktyce

15. Praktyczne wykorzystanie metody ABC

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach i ćwiczeniach: 15 x 2 godz. = 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń = 5 godz.

- udział w konsultacjach związanych z praktycznym stosowaniem wiedzy dotyczącej przedstawianych problemów 5 x 1 godz. = 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 5 godz.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 50 godz. - 2 pkt. ECTS.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

15+15 = 30 godz. – 1,2 pkt. ECTS.

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym i samodzielna praca studenta:

5+5+5+5 = 20 godz. – 0,8 pkt. ECTS.

Literatura:

literatura obowiązująca

Martyniak Z. 2002, Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Zimniewicz K. 2003, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

literatura uzupełniająca

Mikołajczyk Z. Techniki organizatorskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza ;student zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki zarządzania. Zna metody zapobiegania stresu.

Umiejętności - student umie zastosować metody inwentyczne w praktyce, umie rozwiązywać metody związane z planowaniem.

Kompetencje społeczne - student rozwiązuje przedstawione zadania samodzielnie lub w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

1.Oceny za wykonane działania realizowane indywidualnie i w zespołach 2 lub 3 osobowych w trakcie rozwiązywania zadań na ćwiczeniach. Wyznacznikiem oceny z ćwiczeń będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,

2. Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia z ocen.

3. Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach.

bilans pracy studenta

1. Ocenę niedostateczną (2,0) student otrzymuje, jeżeli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyskał mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocenę dostateczna (3.0) student otrzymuje, jeżeli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyskał przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocenę ponad dostateczną (3.5) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio 61 – 70%

4. Ocenę dobrą (4.0) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio 71 – 80%

5. Ocenę ponad dobrą (4.5) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio 81 – 90%

6. Ocenę bardzo dobrą (5.0) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio powyżej 91%

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piotrowska-Puchała
Prowadzący grup: Agnieszka Piotrowska-Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piotrowska-Puchała
Prowadzący grup: Agnieszka Piotrowska-Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piotrowska-Puchała
Prowadzący grup: Agnieszka Piotrowska-Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.