Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowa książka przychodów i rozchodów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.KPR.SL.RZEXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowa książka przychodów i rozchodów
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Komputerowa książka przychodów i rozchodów

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA /ZARZĄDZANIE /ECTS:2/ semestr4

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: SL

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do obsługi „małej firmy” pod względem finansowo-księgowym z wykorzystaniem systemu komputerowego. Przygotowanie to ma mieć zarówno charakter teoretyczny jak i praktyczny z wykorzystanie programu Comarch ERP Optima.

Pełny opis:

Treść wykładów:

1. Formy prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej w „małych przedsiębiorstwach”: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa książka przychodów i rozchodów, pełne księgi rachunkowe – podstawowe pojęcia. 2 godziny.

2. Podatkowa książka przychodów i rozchodów jako narzędzie ewidencyjne w rachunkowości uproszczonej. Podstawa prawna, sposób prowadzenia „Księgi”. Ewidencje dodatkowe. 2 godziny.

3. Struktura „Księgi” i kolejność zapisów. Przychody rozliczane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Dowody księgowe rozliczające przychody. 2 godziny.

4. Koszty rozliczane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Dowody księgowe rozliczające koszty. Korekta kosztów. 2 godziny.

5. Zamknięcie „Księgi”. Spis z natury – rodzaje, wycena. Deklaracje podatkowe. 2 godziny.

Treść ćwiczeń:

1. Konfiguracja programu COMARCH ERP OPTIMA – założenia nowej bazy danych. 2 godz.

2. Konfiguracja parametrów firmy. Utworzenie słowników: banki, kategorie, kontrahenci. Import danych pomiędzy bazami w COMARCH ERP OPTIMA. 2 godz.

3. Moduł Kasa/Bank. Konfiguracja modułu. Zakładanie rejestrów kasowo/bankowych, otwieranie raportów, planowanie płatności w preliminarzu płatności. 2 godz.

4. Zapisy kasowo/bankowe – rozliczenie zapisu z planowaną płatnością, wykorzystanie funkcji podziel oraz kompensata zapisów kasowych. 2 godz.

5. Moduł Księga Podatkowa i Środki Trwałe. Konfiguracja programu i firmy dla modułu KP . 2 godz.

6. Zapisy bezpośrednie do „Księgi”. Wprowadzenie zapisów do rejestrów VAT. Księgowanie faktur. 2 godziny.

7. Księgowanie dokumentów przychodowych i kosztowych (bez VAT) do ewidencji dodatkowej. 2 godz.

8. Ewidencja wynagrodzeń. Wprowadzenie pracowników na listę. Wynagrodzenie z etatu oraz umowy zlecenia. 2 godz.

9. Ewidencja środków trwałych i amortyzacji. Wygenerowanie deklaracji podatkowych: Deklaracja VAT, Deklaracja PIT 36/36L, PIT 4R . 2 godz.

10. Zaliczenie przedmiotu. 2 godz.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 36 /ECTS 1,4/

w tym:

- udział w wykładach: 10 godz.

- udział w ćwiczeniach: 20 godz.

- konsultacje 4 godz.

- udział w egzaminie 2 godz.

- praca własna studenta wynosi 15 godz. / ECTS 0,6/

Literatura:

Podręcznik i instrukcja do ćwiczeń: System ERP COMARCH OPTIMA . COMARCH Systemy informatyczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student potrafi objaśnić strukturę systemu ERP COMARCH OPTIMA, wymienić jego moduły i opisać ich funkcję.

Umiejętności:

- student obsługuje system w zakresie modułu Kasa/Bank, Księga Podatkowa i Środki Trwałe,

- student potrafi założyć własną bazę danych (firmę) i skonfigurować jej parametry,

- zakłada rejestry kasowe, bankowe, wprowadza do nich dokumenty i je rozlicza,

- samodzielnie prowadzi Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów,

- zna mechanizm ustalania wysokości zobowiązań i sporządzania deklaracji podatkowych takich jak: Deklaracja VAT, Deklaracja PIT 36/36L, PIT 4R.

Kompetencje społeczne:

- student posiada świadomość szerokiego zakresu wykorzystania systemów informatycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzaniu firmą,

- nabywa zdolności do przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania

- znajomość obsługi systemu może wykorzystać w pracy zawodowej z uwagi na jego powszechne stosowanie w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, uzupełniając samodzielnie umiejętność obsługi modułów dodatkowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Zaliczenie treści realizowanych w ramach wykładu - ustnie

Ćwiczenia

Oceny formujące: oceny za wykonanie zadań w poszczególnych modułach

a) Kasa/Bank,

b) Księga Podatkowa,

c) Środki Trwałe

Ocena końcowa: (średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach)x0,6 + ocena z odpowiedzi ustnej x 0,4.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Michał Cupiał, Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Michał Cupiał, Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Michał Cupiał, Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)