Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka na obszarach chronionych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.GTCH.SL.RZEKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka na obszarach chronionych
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy: Ekonomia, 4 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 4 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNKI STUDIÓW: EKONOMIA, ZARZĄDZANIE / ECTS: 2 / semestr: 4

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest poznanie możliwości gospodarczego wykorzystywania obszarów chronionych, ich znaczenia dla lokalnej społeczności oraz kompetencji różnych organów w zakresie zarządzania tymi obszarami.

Program nauczania obejmuje podstawowe wiadomości na temat Krajowego Systemu Obszarów Chronionych i Sieci Natura 2000 w Polsce oraz możliwości inwestowania i prowadzenia działalności rolniczej, leśnej, łowieckiej i rybackiej na obszarach wchodzących w skład tych systemów.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. System obszarów chronionych w Polsce. Podstawy prawne funkcjonowania obszarów chronionych w Polsce. Organy zajmujące się ochroną przyrody w Polsce

3-4. Plany ochrony obszarów chronionych a plany zagospodarowania przestrzennego.

5-6. Parki narodowe w Polsce (rozmieszczenie, zadania, funkcjonowanie, organizacja, przepisy porządkowe, kategorie ochrony, sprawy własnościowe).

7-8. Rezerwaty biosfery w Polsce. Funkcje rezerwatów biosfery, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rozwojowej.

9-10. Gospodarka leśna, rolnictwo i turystyka w parkach narodowych.

11. Rezerwaty przyrody (rozmieszczenie, rodzaje, zadania, funkcjonowanie, organizacja, przepisy porządkowe, kategorie ochrony).

12-13. Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu - rozmieszczenie, zadania, funkcjonowanie, organizacja, przepisy porządkowe. Strefy ochrony krajobrazu.

14. Leśnictwo, rolnictwo i turystyka jako główne formy gospodarowania w parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu.

15. Obszary chronione a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Ćwiczenia:

1-2. Wprowadzenie do ćwiczeń – omówienie wytycznych do opracowania pt. „Funkcjonowanie Obszaru Natura 2000 …. i możliwości gospodarowania na nim”. Zapoznanie się z dostępnymi źródłami informacji przyrodniczej (opracowania, publikacje, periodyki i strony internetowe).

3-4. Ekologiczna Sieć Natura 2000 - prawne podstawy budowy sieci. Przedmioty ochrony na tych obszarach. Wskazówki do opracowania wniosku derogacyjnego do RDOŚ.

5-6. Wdrażanie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Przepisy prawne dotyczące obszarów Natura 2000. Konsekwencje ustanowienia tych obszarów na terenach rolniczych.

7-8. Ochrona siedlisk torfowiskowych i solniskowych w sieci Natura 2000. Siedliska półnaturalne w sieci Natura 2000 i sposoby ich ochrony.

9-10. Plany ochrony (PO) i plany zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000 (przykłady).

11. Procedura oceny skutków wpływu planu lub przedsięwzięcia (PP) dla obszaru Natura 2000.

12-13. Ograniczenia i korzyści dla działalności gospodarczej na terenach Natura 2000 (dyskusja).

14-15. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 35,

ECTS 1,2

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz.

praca własna (0,8 ECTS) 25 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Symonides E. 2014. Ochrona przyrody. UW Warszawa.

2. http://natura2000.gdos.gov.pl/

3. Zielińska A. 2013. Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego. Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Uzupełniająca:

1. Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. 2003. Ekologiczna sieć NATURA 2000. Problem czy szansa. IOP PAN, Kraków.

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 - tekst ujednolicony)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- ma wiedzę o gospodarowaniu na obszarach chronionych,

- zna przepisy obowiązujące w parkach narodowych i rezerwatach,

- ma wiedzę na temat sposobów prowadzenia ochrony czynnej na obszarach chronionych,

- wie jakie informacje można znaleźć w planach i zadaniach ochronnych,

Umiejętności:

- potrafi odszukać przepisy obowiązujące w poszczególnych parkach krajobrazowych oraz na obszarach chronionego krajobrazu,

- posiada umiejętność przygotowania prezentacji oraz potrafi przygotować wystąpienia publiczne w języku polskim,

Kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania i uaktualniania wiedzy,

- ma świadomość strat wynikających z nadmiernego wykorzystywania zasobów przyrody na obszarach chronionych i w ich otoczeniu,

- ma przekonanie o potrzebie przekonywania społeczeństwa do działań i informowania go o przedsięwzięciach czynionych na rzecz ochrony przyrody.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny/ustny - test, który będzie zawierał około 25 pytań testowych wielokrotnego wyboru i kilka pytań otwartych. Ocena wniosku derogacyjnego.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia

ocena za: pracę pisemną "Funkcjonowanie obszaru NATURA 2000 …. i możliwości gospodarowania na nim" oraz aktywność na ćwiczeniach.

Ocena końcowa=0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena zaliczenia ćwiczeń

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Miechówka, Paweł Nicia
Prowadzący grup: Anna Miechówka, Paweł Nicia, Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nicia
Prowadzący grup: Paweł Nicia, Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nicia
Prowadzący grup: Paweł Nicia, Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nicia, Paweł Zadrożny
Prowadzący grup: Paweł Nicia, Paweł Zadrożny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.