Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania rynkowe i marketingowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F4.BRM.SL.REKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania rynkowe i marketingowe
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Ekonomia, 4 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie wybranych obszarów i metod badania rynku oraz instrumentów marketingowego oddziaływania przedsiębiorstwa, aby umiejętnie rozpoznawać warunki i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej oraz zmniejszać niepewność decyzji rynkowych. Problematyka treści nauczania obejmuje m.in.: określenie etapów postępowania badawczego, źródła informacji, sposób doboru próby do badań, badanie pojemności i chłonności rynku, badanie instrumentów działalności marketingowej przedsiębiorstwa, podstawy badań konsumenckich.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Obszary badań rynkowych i marketingowych - 1 godz.

2. Istota i podział badań rynkowych i marketingowych - podstawowe pojęcia - 1 godz.

3. Rodzaje agencji zajmujących się badaniami rynkowymi i marketingowymi - 1 godz.

4. Proces i procedura badań rynkowych i marketingowych - 1 godz.

5. Źródła informacji wtórnych wykorzystywane w badaniach - ich zalety i ograniczenia - 1 godz.

6. Ilościowe informacje pierwotne wykorzystywane w badaniach - metody i techniki ich pozyskiwania - 2 godz.

7. Jakościowe informacje pierwotne wykorzystywane w badaniach - metody i techniki ich pozyskiwania - 2 godz.

8. Pomiar i skalowanie w badaniach rynkowych i marketingowych (skale metryczne i niemetryczne i ich wykorzystanie) - 1 godz.

9. Budowa kwestionariusza pomiarowego do badań pierwotnych (zasady tworzenia kwestionariusza, rodzaje pytań) - 2 godz.

10. Proces projektowania próby do badań (metody doboru losowego i nielosowego próby do badań) - 2 godz.

11. Marketingowe systemy informacyjne - 1 godz.

Ćwiczenia:

1. Badanie pojemność rynku - sposoby określania pojemności rynku - 2 godz.

2 Badanie udziału i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku - sposoby obliczania udziałów rynkowych- 2 godz.

3. Wykorzystanie znajomości udziałów przedsiębiorstwa w rynku w analizach marketingowych - analiza BCG - 2 godz.

4. Metody badania zachowań konsumentów na rynku - badania preferencji, upodobań, postaw i opinii konsumentów - 4 godz.

5. Analizy marketingowe w zakresie produktu (określanie lojalności nabywców) oraz systemów dystrybucji (numeryczne i ważone wskaźniki dystrybucji) - 2 godz.

6. Analiza sezonowości zjawisk rynkowych - 2 godz.

7. Kolokwium zaliczeniowe - 1 godz.

Literatura:

1. Mazurek-Łopacińska K. (red.): Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2005.

2. Mruk H. (red.): Analiza rynku, PWE, Warszawa, 2003.

3. Kaczmarczyk S.: Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 2007.

4. Mynarski S.: Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada wiedzę w zakresie obszarów badań rynkowych i marketingowych oraz podziału badań według różnych kryteriów,

- student zna etapy prowadzenia badań,

- student zna charakterystykę ilościowych i jakościowych metod zbierania informacji pierwotnych,

- student posiada wiedzę w zakresie zasad budowy kwestionariusza oraz rodzajów pytań możliwych do zastosowania w kwestionariuszu,

- student zna charakterystykę metod doboru losowego i nielosowego próby do badań.

Umiejętności:

- student szacuje pojemności pojemności rynku na różne produkty i usługi,

- student oblicza różne kategorie udziału przedsiębiorstwa w rynku oraz dokonuje na tej podstawie charakterystyki konkurencyjności przedsiębiorstwa lub jego produktów,

- student wykorzystuje wybrane metody w zakresie badań preferencji, postaw oraz opinii konsumentów na rynku,

- student wykonuje wybrane rodzaje analiz w zakresie podstawowych obszarów marketingu.

Kompetencje społeczne:

- student nabiera umiejętności oceny zjawisk zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw,

- student docenia potrzebę znajomości zasad prowadzenia badań rynkowych i marketingowych w sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem,

- student potrafi dokonać podziału zadań pracując w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- egzamin: forma pisemna z treści wykładów,

- zaliczenie: forma pisemna z treści ćwiczeń + wykonanie zadań domowych/udział w projekcie

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia - 15 godz.

egzamin końcowy - 1 godz.

konsultacje – 2 godz.

razem: 33 godz.: 25 = 1,32, czyli 1 pkt ECTS

przegląd literatury przedmiotu – 5 godz.

opracowanie zadanego tematu/udział w projekcie - 5 godz.

przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

przygotowanie do kolokwium – 10 godz.

razem godz. praktyczne: 30 godz.: 25 = 1,2, czyli 1 pkt ECTS

ogółem - 2 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Matysik-Pejas
Prowadzący grup: Renata Matysik-Pejas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.