Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zadrzewienia na terenach rolniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.ZTR.SM.ROSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zadrzewienia na terenach rolniczych
Jednostka: Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 2 sem., fakultety
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 3 sem., fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka: Definicja i podział zadrzewień. Funkcja mikroklimatyczna, biocenotyczna i produkcyjna zadrzewień. Wpływ zadrzewień na kształtowanie właściwości gleb. Rośliny stosowane w zadrzewieniach śródpolnych. Drzewa żyjące w symbiozie z mikroorganizmami zdolnymi do biologicznego wiązania azotu atmosferycznego.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcją zadrzewień śródpolnych na obszarach użytkowanych rolniczo. Studenci mają możliwość poznania wpływu zadrzewień na wybrane właściwości gleb oraz sposobu kształtowania sieci zadrzewień na określonym terenie.

Pełny opis:

Program wykładów:

1-2. Zadrzewienia śródpolne – definicja i podział. Historia stosowania zadrzewień na terenach rolniczych w Polsce.

3-4. Idee „Agroforestry” i „Silvopastoralis” w Polsce i na świecie.

5-6. Mikroklimatyczna i biocenotyczna funkcja zadrzewień.

7. Wpływ zadrzewień śródpolnych na właściwości gleb. Przeciwerozyjna rola zadrzewień.

8. Dobór roślin stosowanych w różnego rodzaju zadrzewieniach.

9. Drzewa żyjące w symbiozie z mikroorganizmami zdolnymi do biologicznego wiązania azotu atmosferycznego.

10-11. Możliwości kształtowania sieci zadrzewień na obszarach wiejskich.

12-13. Wpływ zmiany użytkowania z rolniczego na leśne na właściwości gleb.

14-15. Lesistość Polski. Lasy w polskim ustawodawstwie.

Program ćwiczeń terenowych:

1-5. Zadrzewienia śródpolne w gminie Kocmyrzów-Luborzyca - określenie wielkości, typu , funkcji, składu gatunkowego. Analiza wpływu zadrzewień na środowisko przyrodnicze. Pobranie próbek glebowych do analiz, których wyniki pozwolą na określenie wpływu zadrzewień śródpolnych na właściwości gleb.

Program ćwiczeń laboratoryjnych:

6-7. Biocenotyczna rola zadrzewień - oznaczenie liczebności wybranych grup fauny glebowej.

8-11. Określenie wpływu zadrzewienia na wybrane chemiczne i fizyczne właściwości gleb.

12-14. Opracowanie koncepcji systemy zadrzewień na wybranym przez studenta obszarze użytkowanym rolniczo.

15. Zaliczenie ćwiczeń.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

1. Karg J. Karlik B. 1993. Zadrzewienia na obszarach wiejskich. Wyd. ZBŚiL PAN.

2. Red. S. Bałazy, A. Gmiąt 2007. Ochrona Środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Wyd. MODR w Karniowicach, ZBŚiL PAN, INoŚ UJ w Krakowie

3. Schroth G., Sinclair F.L. 2003. Trees, Crops and Soil Fertility: Concepts and Research Methods. CABI Publishing.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student zna definicję i funkcje zadrzewień śródpolnych na obszarach użytkowanych rolniczo,

- Student zna pojęcie agroforestry i sposoby tego typu użytkowania terenów rolniczych.

Umiejętności:

- Student potrafi samodzielnie zaprojektować i uzasadnić założenie nowych zadrzewień na terenach rolniczych,

Kompetencje:

- Student potrafi pracować w małych zespołach podczas prac terenowych i sporządzaniu sprawozdania,

- Student docenia potrzebę poszerzania wiedzy dotyczącej roli roślin drzewiastych na terenach rolniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca (ćwiczenia):

- obecność i czynny udział w ćwiczeniach terenowych (ćw. 1-5),

- opracowanie sprawozdanie dotyczącego roli zadrzewień na terenach rolniczych oraz projektu zaplanowanej sieci zadrzewień na wybranym obszarze użytkowanym rolniczo (ćw. 6-15),

- ustne zaliczenie dotyczące środowiskowej roli zadrzeweiń (ćw. 6-11).

Egzamin z wykładów zawierający pytania otwarte i testowe (około 25 pytań) przeprowadzany jest w formie pisemnej.

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)