Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie organizacją doradczą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.ZOD.SM.REKEY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie organizacją doradczą
Jednostka: Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa
Grupy: Ekonomia 2 st., stacj. Ekonomika w gospodarce żywnościowej - fakultety, sem. 3
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi sposobami zarządzania i kierowania organizacją doradczą, współczesnymi wyzwaniami dla organizacji doradczych i konsultingowych oraz tendencjami zmian w systemach doradztwa rolniczego na świecie. Treści merytoryczne przedmiotu: definicje zarządzania i kierowania (przywództwo), podstawowe teorie zarządzania i teoria leadership, cechy, zadania i obowiązki menedżerów i liderów w doradztwie, warunki sprawnego zarządzania organizacją, rozwój pracowników, zadania doradców terenowych i specjalistów, planowanie, monitorowanie i ocena programów doradczych, uczestnictwo rolników w programach doradczych, systemy doradztwa rolniczego na świecie i trendy zmian, zarządzanie prywatną firmą konsultingową - jak być niezależnym konsultantem i osiągnąć sukces, przygotowanie programu doradczego dla wybranego problemu.

Pełny opis:

Plan wykładów (15 godz.):

1. Teorie zarządzania i kierowania oraz ich przydatność w zarządzaniu organizacją doradczą. Cechy, zadania i obowiązki menedżerów vs. liderów w doradztwie, 2 godz.

2. Planowanie programów doradczych, 2 godz.

3. Monitorowanie i ocena programów doradczych. Uczestnictwo rolników w programach doradczych, 2 godz.

4. Cele i zasady przygotowania programów doradczych oraz aplikowania do konkursów grantowych, 2 godz.

5. Warunki sprawnego zarządzania organizacją doradczą, 1 godz.

6. Systemy doradztwa rolniczego na świecie - procesy komercjalizacji i prywatyzacji w doradztwie, 2 godz.

7. Przewodzenie w organizacjach doradczych, 2 godz.

8. Rozwój pracowników w doradztwie, zadania specjalistów i doradców terenowych, 1 godz.

9. Zarządzanie prywatną firmą konsultingową - jak osiągnąć sukces, 1 godz.

Plan ćwiczeń (15 godz.):

1. Planowanie programów doradczych - wprowadzenie, 1 godz.

2. Zastosowanie metod uczestniczących do określenia wkładu pracy doradców i rolników przy sporządzaniu programów doradczych, 1 godz.

3. Przygotowywanie programu doradczego dla wybranego problemu doradczego, 2 godz.

4. Opracowywanie realizacji programu doradczego, 1 godz.

5. Prezentacja programów doradczych (zawartość programu, sposobu realizacji i rozliczenia), 2 godz.

6. Wprowadzenie do pisania projektów dla organizacji doradczej i zasady aplikowania do konkursów grantowych, 1 godz.

7. Praca nad projektem dla organizacji doradczej, konsultacje indywidualne, 4 godz.

8. Prezentacja projektów, 2 godz.

9. Zaliczenie ćwiczeń, 1 godz.

Literatura:

1. Buford J.A., Bedeian A.G., Lindner J.R., 1995. Management in Extension. 3rd edition, Ohio State University Extension, Colombus, Ohio, USA

2. Ban van den A.W., Hawkins H.S., 1997. Doradztwo rolnicze. Wydawnictwo MSDR zs. w AR, Kraków

3. Kania J., 2007. Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Zeszyty Naukowe AR, seria Rozprawy z. 318.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma wiedzę w zakresie zasad zarządzania i kierowania organizacją doradczą

- zna i rozumie procesy restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji publicznych systemów doradztwa rolniczego

- rozumie, na czym polega proces planowania programu doradczego, monitorowania i oceny końcowej

- rozumie podział zadań przypisywanych doradcom - specjalistom i doradcom ogólnym (terenowym)

Umiejętności:

- potrafi przygotować i zaprezentować program doradczy dla wybranego problemu

- potrafi dokonać diagnozy sytuacji doradczej przy wykorzystaniu techniki analizy SWOT

- umie przygotować wniosek aplikacyjny na projekt doradczy

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość ważności planowania programów doradczych

- wykazuje gotowość do współpracy w ramach pracy grupowej nad przygotowaniem planu doradztwa i raportu z wizyty studyjnej

- słucha i zadaje pytania adekwatnie do realizowanych zadań

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: oceny cząstkowe obejmują:

- przygotowanie i prezentację programów doradczych dla wybranych problemów,

- aktywność w realizacji zadań objętych programem.

Wykłady:

- ocena końcowa obejmuje egzamin pisemny, na który składają się pytania otwarte oraz rozwiązywanie metodyczne przykładowego problemu doradczego

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.