Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnictwo światowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.ROS.SL.RZEXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rolnictwo światowe
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia, 3 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 3 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE/EKONOMIA /ECTS: 2/semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Przedmiot dotyczy zmian jakie zachodzą we współczesnym rolnictwie na świecie głównie poza UE, a więc od rolnictwa i problemów ludności wiejskiej państw rozwijających się do przestawienia cech najbardziej konkurencyjnych w sektorze rolnictwa państw świata, czyli USA, Brazylii, Argentyny.

Przedstawiane są również wybrane kontrowersyjne aspekty rozwoju rolnictwa, a więc monopolizacja światowego rynku nasiennego, argumenty alterglobalistów, pozytywne i negatywne konsekwencje produkcji biopaliw, głód i otyłość na świecie.

Pełny opis:

Plan wykładów (po 2h):

1. Zmiany demograficzne na świecie a rynek żywności - od starożytności po XXI w.

2. Zatrudnienie w rolnictwie na świecie

3. Rolnicza informacja rynkowa na świecie

4. Subsydiowanie rolnictwa w wybranych państwach (Nowa Zelandia, Australia, USA, Szwajcaria, Norwegia, UE), wskaźnik PSE, raporty OECD

5. Antyglobaliści, alterglobaliści - powody i cele ich działania, ich argumenty, w aspekcie rolnictwa na świecie

6. Pozytywne i negatywne konsekwencje produkcji biopaliw na świecie

7. Rolnictwo a problemy ochrony środowiska państw rozwijających się i krajów transformacji ekonomicznej

8. Rolnictwo USA

9. Pozarolnicze dochody rodzin rolniczych USA

10. Konsekwencje koncentracji przemysłu nasiennego dla rolnictwa świata

11. Trendy zmian wydatków na żywność w wybranych krajach: USA, UE, Indie, Chiny;

12. FAO – cela działania, raporty

13. Głód i otyłości na świecie, raporty FAO i WHO

14. Problem braku żywności, czy braku wody

15. Kryzys gospodarczy na świecie a rynek żywności.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego, 37 godz. 1,5 ECTS

w tym:

wykłady 30 godz.

ćwiczenia i seminaria 0 godz.

konsultacje 5 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie końcowym 2 godz.

praca własna (0,5 ECTS) 13 godz.

Literatura:

Publikacje FAO, USDA, Foreign Agricultural Service, GAIN, NASS, etc.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- student ma wiedzę o instytucjach międzynarodowych wpływających na rozwój rolnictwa na świecie zarówno w państwach rozwijających się jak i bogatych,

- ma wiedzę o rozwoju rolnictwa szczególnie w państwach spoza UE,

- zna metody i techniki docierania do aktualnych danych o rolnictwie i jego problemach na świecie.

Umiejętności:

- potrafi przeprowadzać analizę procesów zachodzących w rolnictwie wybranych państw, szczególnie spoza UE,

- potrafi interpretować dane pozyskiwane z różnych źródeł informacji

- wykonuje i potrafi przedstawić stan aktualny i procesy zachodzące w rolnictwie wybranych państw, od najbiedniejszych, po najbogatsze.

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość i docenia wpływ czynników ekonomicznych na rozwój rolnictwa w państwach o różnym stopniu zamożności,

- widzi społeczne paradoksy współczesnego świata, w tym negatywne konsekwencje subsydiów dla rolnictwa,

- potrafi samodzielnie analizować argumenty alter- i antyglobalistów w zakresie rolnictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny z zakresu tematów przedstawianych na wykładach.

Przyjęto procentową skalę oceny wg efektów kształcenia:

Ocena: 2,0 niedostateczna - jeśli z jednej lub więcej składowych (W,U, K) student uzyska mniej niż 55% poziomu;

- 3,0 (dostateczna) - gdy w zakresie trzech składowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów danej składowej;

- 3,5 (ponad dostateczna) - gdy średnia arytmetyczna trzech składowych efektów kształcenia mieści się w przedziale 61-70%;

- 4,0 (dobra) - gdy średnia arytmetyczna zawiera się w przedziale 71-80%;

- 4,5 (ponad dobra) - gdy średnia zawiera się w przedziale 81-90%

- 5,0 (bardzo dobra) - gdy średnia wynosi 91% lub więcej.

UWAGA: Prowadzący zajęcia formułuje ocenę na podstawie stopnia opanowania przez studenta treści przedmiotu w oparciu o podane powyżej kryteria formalne i własne doświadczenia dydaktyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Nowak
Prowadzący grup: Czesław Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Nowak
Prowadzący grup: Czesław Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)