Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.PRC.NM.REKXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów kierunku Ekonomia z podstawowymi problemami prawa cywilnego i stosowania jego norm w życiu codziennym, a w szczególności w działalności gospodarczej.

Cel przedmiotu: Wytworzenie umiejętności rozpoznania tematyki objętej uregulowaniami prawa cywilnego oraz odszukania odpowiedniej normy prawnej.

Pełny opis:

1 – Prawo polskie - rys historyczny, systemy prawa, gałęzie prawa, dziedziny prawa - 1 godz.

2 – Źródła prawa (prawo materialne a prawo formalne, prawo publiczne a prawo prywatne, prawo podmiotowe a prawo przedmiotowe) - 1 godz.

3 – Prawo cywilne (definicja, źródła, klauzule generalne) - 1 godz.

4 – Stosunek prawny, stosunek cywilnoprawny, zdarzenia prawne (sensu stricto, działania: akty prawne (czynności prawne: jedno- i dwustronne, inter vivo i mortis causa, akty administracyjne i orzeczenia sądowe) i czyny (dozwolone i niedozwolone) - 1 godz.

5 – Podmioty stosunku cywilnoprawnego (0soby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi i in.) - 1 godz.

6 – Przedmiot stosunku cywilnoprawnego i przedstawicielstwo - 1 godz.

7 – Czynności prawne, forma czynności prawnej, wady oświadczenia woli - 1 godz.

8 – Warunek, termin, przedawnienie roszczeń - 1 godz.

9 i 10 – Prawo zobowiązań (Pojęcia: dłużnik i wierzyciel, czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie, wykonanie zobowiązań, siła wyższa, skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań) - 2 godz;

11 i 12 – Prawo spadkowe (Instytucje prawa spadkowego: dziedziczenie testamentowe a dziedziczenie ustawowe, zapis, polecenie, zachowek, niegodność dziedziczenia a wydziedziczenie) - 2 godz.

13 – Prawo rodzinne i opiekuńcze (Instytucje prawa rodzinnego: małżeństwo, rozwód a separacja, majątkowe ustroje i umowy małżeńskie, majątkowe umowy małżeńskie, pokrewieństwo a powinowactwo, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny, opieka a kuratela) - 1 godz.

14 – Prawo rzeczowe (Instytucje prawa rzeczowego: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, ograniczone prawa rzeczowe, posiadanie) - 1 godz.

15 – Postępowanie cywilne (proces i postępowanie nieprocesowe) - 1 godz.

Literatura:

Bieliński, Arkadiusz Krzysztof, Pannert, Maciej, "Prawo cywilne - część ogólna, Prawo rzeczowe", 3. wyd., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014

Brzeziński, Krystian (red.), "Prawo cywilne - część ogólna", Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013

"Prawo cywilne w pigułce", 2. wyd., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014

Siuda, Wojciech, "Elementy prawa dla ekonomistów", wyd. 22, Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań 2013

Ustawy:

Kodeks cywilny

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Efekty uczenia się:

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i konstrukcjami, dzięki czemu uzyska możliwość czytania ze zrozumieniem tekstów prawnych oraz stosowania prawa w sensie podporządkowania się jego dyspozycjom.

Wiedza:

Znajomość najważniejszych pojęć i konstrukcji, dzięki czemu student osiągnie zdolność czytania ze zrozumieniem tekstów prawnych oraz stosowania prawa w sensie podporządkowania się jego dyspozycjom.

Umiejętności:

Wybór adekwatnej do sytuacji normy prawnej i dostosowania postępowania do jej treści

Kompetencje społeczne:

- świadomość nasycenia życia społeczno-ekonomicznego problematyką prawną

- wytworzenie nawyku poznawania treści prawa

- odpowiednia ostrożność, staranność i uczciwość w działalności gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Zdolność odpowiedzi na proste pytania prawne, związane z sytuacjami życiowo-biznesowymi, sprawdzana poprzez kontakt na zajęciach oraz test egzaminacyjny.

Forma zaliczenia części ćwiczeniowej: obecność na zajęciach + zadanie na zaliczenie, którego forma uzgadniana jest z uczestnikami kursu na początku semestru. W roku akademickim 2014/2015 był to test jednokrotnego wyboru

Forma zaliczenia wykładu: egzamin ustny

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 10 godz.

- ćwiczenia – 5 godz

- egzamin końcowy – 2 godz.

- konsultacje – 4 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 45 godz.

- przestudiowanie podręczników do danego przedmiotu – 20 godz.

- wykonanie zadań domowych – 14 godz.

Razem godz. praktyczne: 100 godz. : 25 = 4 pkt ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.