Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obszary wiejskie UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.OWE.SL.RZAXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obszary wiejskie UE
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Zarządzanie, 3 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Najważniejsze prezentowane zagadnienia to m.in. definicje obszarów wiejskich UE i Polski, analiza cech ich rozwoju; procesy polaryzacji gospodarstw, zmiany modelu gospodarstwa domowego a rynek żywności, problemy i priorytety rozwoju obszarów wiejskich UE na lata 2007 - 2013; zmiana zatrudnienia w rolnictwie a dochodowość różnych kierunków produkcji rolniczej (przypadek Irlandii. W.Brytanii); struktura dochodów rodzin rolniczych UE; pozarolnicze źródła dochodów rodzin rolniczych UE; turystyka wiejska i agroturystyka w UE (doświadczenia W.Brytanii, Francji, Irlandii); związki i organizacje rolnicze w rozwoju agroturystyki w UE; źródła informacji o agroturystyce w UE.

Pełny opis:

Plan wykładów:

1. Źródła informacji o UE - obszarach wiejskich, problemach rozwoju itd.

2. Gospodarka UE na tle świata, państwa członkowskie, struktura zatrudnienia, udział rolnictwa w PKB

3. Polaryzacja gospodarstw UE-27

4. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej: powody wprowadzenia, cele, zasady; ewolucja i perspektywy po 2013 r.

5. Demografia UE, zmiana modelu gospodarstwa domowego a rynek żywności

6. Problemy i priorytety rozwoju obszarów wiejskich a budżet UE

7. Argumenty przeciwników obecnego kształtu WPR, raport Oxfam

8. Struktura dochodów rodzin rolniczych UE, pozarolnicze źródła dochodów mieszkańców wsi w UE

9. Turystyka wiejska i agroturystyka wybranych państw UE (Irlandia, W.Brytania, Francja)

10. Winnice i wina jako oferta wzbogacania atrakcyjności agroturystycznej UE

11. Rynek alkoholi regionów UE

12. Udział rolnika w cenie produktu a spółdzielnie UE i konsolidacja handlu

13. Strategia Lizbońska a rozwój obszarów wiejskich

14. Związki i organizacje rolnicze UE i ich rola w rozwoju obszarów wiejskich UE

15. Lobbing w UE - sukcesy i porażki lobbingu polskiego

Plan ćwiczeń:

1. Analiza internetowych źródeł informacji o turystyce wiejskiej UE

2. Analiza zmian liczby gospodarstw wybranych państw UE

3. Znaczenie rolnictwa jako źródła dochodów ludności wiejskiej

4. Możliwości reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa w programach UE

5. Rozwój obszarów wiejskich UE na przykładzie wybranego państwa

6. Rozwój obszarów wiejskich UE na przykładzie wybranego państwa

7. Konsekwencje BSE dla turystyki wiejskiej W.Brytanii

8. Winnice w ofercie agroturystycznej

9. Ekoturystyka w UE

10. Produkty regionalne - Włochy

11. Produkty regionalne - Francja

12. Produkty regionalne wybranych państw UE (innych)

13. Agroturystyka wybranego państwa UE

14. Agroturystyka wybranego państwa UE

15. Argumenty przeciwników UE.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego, 37 godz. 1,5 ECTS

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 5 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie końcowym 2 godz.

praca własna (0,5 ECTS) 13 godz.

Literatura:

Zalecane są źródła internetowe:

EUROSTAT, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- student ma wiedzę o obszarach wiejskich jako miejscu zamieszkania ok. 60% obywateli UE, o zachodzących na nich zmianach w poszczególnych państwach członkowskich,

- ma wiedzę o genezie i obecnym udziale wydatków na rozwój obszarów wiejskich w budżecie UE, w tym argumenty zwolenników i przeciwników obecnej struktury budżetu UE,

- zna podstawowe międzynarodowe i krajowe związki i organizacje rolnicze wpływające na kształtowanie i realizację Wspólnej Polityki Rolnej UE,

- identyfikuje problemy zachodzące na obszarach wiejskich UE, zarówno pod kątem zmian wynikających ze zmian ekonomicznych jak i procesów społecznych.

Umiejętności:

- potrafi uzyskać i interpretować dane z różnych źródeł informacji, w tym krajowych i z Eurostatu,

- wykonuje i potrafi przedstawić aktualny stan oraz procesy zachodzące na obszarach wiejskich wybranych państw członkowskich UE,

- potrafi dokonać analizy aplikacyjności doświadczeń wybranych państw UE do warunków polskiej wsi, w zakresie pozyskiwania pozarolniczych źródeł dochodów.

Kompetencje społeczne:

- docenia złożoność społecznych aspektów zmian zachodzących na wsi UE, zarówno w zamożnych państwach UE, jak i w biedniejszych,

- ma świadomość ważności dziedzictwa kultury wsi zarówno w aspekcie zachowania tożsamości narodowej i lokalnej jaki i jego znaczenia ekonomicznego, a co za tym idzie możliwości ograniczenia lub spowolnienia niekorzystnych społecznych skutków depopulacji wsi UE,

- ma świadomość złożoności, wieloaspektowości procesów zachodzących na wsi, w tym wpływu pozaekonomicznych i pozatechnologicznych aspektów.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny z zakresu tematów przedstawianych na wykładach.

Przyjęto procentową skalę oceny wg efektów kształcenia:

Ocena: 2,0 niedostateczna - jeśli z jednej lub więcej składowych (W,U, K) student uzyska mniej niż 55% poziomu;

- 3,0 (dostateczna) - gdy w zakresie trzech składowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów danej składowej;

- 3,5 (ponad dostateczna) - gdy średnia arytmetyczna trzech składowych efektów kształcenia mieści się w przedziale 61-70%;

- 4,0 (dobra) - gdy średnia arytmetyczna zawiera się w przedziale 71-80%;

- 4,5 (ponad dobra) - gdy średnia zawiera się w przedziale 81-90%

- 5,0 (bardzo dobra) - gdy średnia wynosi 91% lub więcej.

Oceny formujące (ćwiczenia) do wyboru przez studenta:

1. Ocena za opracowanie i prezentację dotyczącą poszczególnych zagadnień;

2. Ocena na podstawie kolokwium obejmującego wybrane wspólnie z prowadzącym tematy prezentowane przez studentów, którzy wybrali 1. formę zaliczenia.

Ocena końcowa: = 0,6 oceny z egzaminu + 0,4 oceny z ćwiczeń.

UWAGA: Prowadzący zajęcia formułuje ocenę na podstawie stopnia opanowania przez studenta treści przedmiotu w oparciu o podane powyżej kryteria formalne i własne doświadczenia dydaktyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Nowak
Prowadzący grup: Czesław Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Nowak
Prowadzący grup: Czesław Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)