Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizmy modelowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.ORM.SM.RJBSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizmy modelowe
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Jakość i bezpieczeństwo środowiska, 3 sem stacj. mgr. fakultety
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA / ECTS: 3 semestr 3

profil: ogólnoakademicki/Forma i poziom: SM

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: wiedza podstawowa z biologii

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi gatunkami organizmów modelowych i ich wkładem w rozwój nauki. Na zajęciach student poznaje budowę, metody hodowli i badań, charakterystykę genomu, jak i najnowsze wyniki badań o znaczeniu globalnym.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Historia badań prowadzonych z organizmami modelowymi. Definicje. Strategia badań na organizmach modelowych. Cechy najbardziej popularnych organizmów modelowych. Nagrody Nobla przyznane za badania związane z organizmami modelowymi.Badania związane z sekwencjonowaniem genomu. Poziomy organizacji informacji biologicznej i jej ekspresji.

3-4. Modelowe wirusy - bakteriofagi, TMV.

5-6. Modelowe bakterie właściwe - Escherichia coli, Bacillus subtilis, Caulobacter crescentus, Aliivibrio fischeri, Mycoplasma. Minimal Genome Project.

7-8. Liczebność i różnorodność gatunkowa eukariontów - najnowsze wyniki badań. Grzyby modelowe - Saccharomyces cerevisiae (Saccharomyces Genome Databas), Podospora anserina, Eremothecium gossypii, Aspergillus nidulans.

9-10. Protisty zwierzęce (pierwotniaki i śluzowce), roślinne (eugleniny, brunatnice, bruzdnice, okrzemki), grzybopodobne - budowa. Charakterystyka wybranych protistów modelowych. Symbioza jako główny motor zmian ewolucyjnych. Teoria Gai.Taksonomia zwierząt. Obowiązujące nazewnictwo biologiczne - wytyczne. Caenorhabditis elegans. Konektomika - jak daleko jesteśmy. Drosophila melanogaster. Przyszłość organizmów modelowych.

11-12. Specyfika roślinmodelowych; dlaczego potrzebne są rośliny modelowe.

13-14. Charakterystyka genomu, najważniejszych cech i wykorzystania roślin modelowych: Arabidopsis thaliana, Medicago truncatula, Lotus japonicus, Populus, Brachypodium distachyon.

Ćwiczenia:

1-2. Obserwacje mikroskopowe wybranych mikroorganizmów modelowych.

3-4. Zapoznanie się z metodami hodowli modelowych glonów Chlorella w laboratorium IFR PAN.

5-6. Grzyby modelowe w laboratorium - prace hodowlane.

7-8. Drosophila melanogaster - budowa, metody hodowli, mutacje.

9-10. Rośliny uprawne jako model; ryż, jęczmień, pszenica, kukurydza. Zastosowanie wiedzy o genomie roślin uprawnych w praktyce.

11-12. Fenotypowanie cech morfologicznych i fizjologicznych na przykładzie mutantów jęczmienia i A.thaliana.

13-15. Wizyta w zwierzętarni i hodowli Danio rerio.

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 42 godz., ECTS 1,4

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 10 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

praca własna (1,6 ECTS) 48 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Müller B., Grossniklaus U. Model organisms--A historical perspective. J Proteomics. 2010

2. https://elifesciences.org/collections/8de90445/the-natural-history-of-model-organisms

3. http://guides.library.columbia.edu/biology/ModelOrganisms

Uzupełniająca:

Najnowsze publikacje naukowe.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- ma rozszerzoną wiedzę z zakresu budowy, funkcji i znaczenia organizmów modelowych

- ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania organizmów modelowych na różnych poziomach organizacji i możliwości ich wykorzystania w badaniach podstawowych i biotechnologii

Umiejętności:

- posiada umiejętność korzystania z literatury naukowej oraz przetwarzania i interpretowania danych z różnorodnych źródeł informacji

- posiada poszerzoną umiejętność przygotowywania i prezentowania pracy pisemnej na wskazany temat w oparciu o dostępne źródła w tym w języku angielskim

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu wiedzy i docenia potrzebę łączenia wiedzy interdyscyplinarnej

- postępuje etycznie przy prowadzeniu eksperymentów oraz przy zbieraniu i opisywaniu danych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Praca pisemna - charakterystyka wybranego organizmu modelowego.

Przyjęto procentową skalę efektów kształcenia, definiowana w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczenia ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio>90%).

Ćwiczenia:

Ocena podsumowująca jest składową: ocena za wykonanie badań i obserwacji w zespołach 2 - 3 osobowych uwzględniająca umiejętność pracy w zespole, ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętność podsumowania

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

---

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gorczyca
Prowadzący grup: Anna Gorczyca, Ewa Pociecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gorczyca
Prowadzący grup: Anna Gorczyca, Ewa Pociecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gorczyca
Prowadzący grup: Anna Gorczyca, Ewa Pociecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.