Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizmy nadzoru fitosanitarnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.ONF.NM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizmy nadzoru fitosanitarnego
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 2 sem., fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i przepisami związanymi z nadzorem fitosanitarnym. Omówione zostaną takie zagadnienia jak: ustawy i przepisy dotyczące nadzoru fitosanitarnego w Polsce, kwarantanna jako metoda ochrony roślin, zasady postępowania z agrofagiem kwarantannowymi, przegląd i charakterystyka organizmów kwarantannowych i niekwarantannowych, sposoby wykrywania i identyfikacji najważniejszych organizmów podlegających nadzorowi fitosanitarnemu i sanitarnemu. Zagrożenia związane z agroterroryzmem i chorobami przenoszonymi przez owady.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Przepisy regulujące nadzór fitosanitarny w UE i w Polsce. Terminy fitosanitarne – definicje, wyjaśnienia. Wygania fitosanitarne dla ziemniaków - 1g.

2. Wymagania fitosanitarne dla drewna i drewnianego materiału opakowaniowego - Węgorek sosnowiec (Bursaphelenchus xylophilus). Sygnalizacja występowania organizmów fitosanitarnych w internecie - 1 g.

3. Szkodniki magazynowe i metody ich wykrywania - 1g.

4. Agroterroryzm – zagrożenie dla upraw w Polsce. Szkodniki sanitarne. Metody wykrywania i zwalczania - 1 g.

5. Owady jako wektory patogennych mikroorganizmów. Choroby odzwierzęce - 1 g.

Ćwiczenia:

1.Szkodniki zbóż objęte nadzorem fitosanitarnym - 1 g.

2-3. Szkodniki kukurydzy objęte nadzorem fitosanitarnym - 2 g.

4-5. Organizmy szkodliwe w sadach wobec których prowadzona jest sygnalizacja występowania - 2 g.

6. Diagnostyka i szkodliwość nicieni występujących w Polsce w uprawach roślin rolniczych i ogrodniczych - 1 g.

7. Porównanie biologii nicieni fitofagicznych - 1 g.

8. Porównania morfometryczne wybranych gatunków mątwików. Wskaźnik Graneka - 1g.

9. Występowanie gatunków kwarantannowych listy A2 w Europie - 1 g.

10. Protokoły diagnostyczne EPPO nicieni podlegających nadzorowi fitosanitarnemu - 1g.

11-14. Wymagania fitosanitarne dla roślin, materiałów roślinnych i produktów eksportowanych lub importowanych w ramach Unii Europejskiej lub państw trzecich - 4 g.

15. Diagnostyka oraz zapobieganie chorobom roślin z wykorzystaniem internetowego systemu sygnalizacji agrofagów objętych nadzorem fitosanitarnym - 1 g.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 20; ECTS: 0,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 10; ECTS: 0,4

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 30; ECTS: 1,2

Literatura:

Brzeski M. W. Nematologia rolnicza. Wyd. SGGW Warszawa 1993

Brzeski M. W., Sandner H. Zarys nematologii. PWN 1974.

Lipa J.J., Zych A. 1994: Agrofagi kwarantannowe Europy. Inspektorat Kwarantanny Roślin, Warszawa.

Kochman J., Wgorek W. 1997: Ochrona roślin. Plantpress, Kraków.

Nawrot J. 2001. Owady - szkodniki magazynowe. Wydawnictwo Themar sp. z o.o..

Efekty uczenia się:

wiedza:

- posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nadzoru fitosanitarnego w Polsce i UE.

- zna zasady zwalczania organizmów kwarantannowych.

umiejętności:

- umie oznaczyć i rozpoznać najważniejsze agrofagi kwarantannowe,

- potrafi rozpoznać szkodniki sanitarne i magazynowe oraz zna metody ich zwalczania,

- umie rozpoznać i oznaczyć najważniejsze szkodniki zbóż, kukurydzy oraz roślin sadowniczych objęte nadzorem fitosanitarnym także na podstawie uszkodzeń przez nie powodowanych oraz zna sposoby zwalczania

- umie korzystać z internetowego systemu sygnalizacji agrofagów, rozpoznaje choroby objęte nadzorem fitosanitarnym,

- potrafi zidentyfikować zagrożenia związane z agroterroryzmem

kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Oceny formujące: Oceny z kolokwiów.

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

Wykłady: Egzamin pisemny - zadania testowe i problemowe.

-

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.