Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nawożenie a jakość produktu i środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.NJP.SM.RJBSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nawożenie a jakość produktu i środowiska
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Jakość i bezpieczeństwo środowiska, 3 sem stacj. mgr. fakultety
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie wpływu nawożenia nawozami mineralnymi, organicznymi i naturalnymi na jakość plonu roślin uprawnych i stan środowiska naturalnego.

W ramach przedmiotu omówiony zostanie wpływ nawożenia na jakość plonów roślin uprawnych oraz kryteria oceny jakościowej plonów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rośliny zbożowe, okopowe, przemysłowe ,strączkowe i specjalne. Przedstawione zostaną potrzeby pokarmowe roślin uprawnych. Podane zostaną aktualne normy dotyczące oceny plonów. Ponadto w ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia związane z wpływem nawożenia na właściwości gleby (np.: odczyn, zawartość głównych składników pokarmowych oraz metali ciężkich, zawartość materii organicznej), a także innych elementów środowiska (wody, powietrza). Omówione zostaną wymagania prawne dotyczące właściwości i zasad stosowania nawozów.

Pełny opis:

Wykłady

1-2. Warunki naturalne polskiego rolnictwa. Czynniki decydujące o wielkości i jakości plonów. Podział cech jakościowych roślin.

3-4. Uprawa roślin zbożowych – wielkość produkcji i wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na cechy jakościowe ziarna pszenicy, jęczmienia i kukurydzy.

5-6. Uprawa roślin okopowych – wielkość produkcji i wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na cechy jakościowe korzenia buraka cukrowego i bulw ziemniaka.

7. Uprawa roślin przemysłowych – wielkość produkcji i wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na cechy jakościowe nasion rzepaku.

8. Wpływ stosowania nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych na odczyn gleby.

9-10. Wpływ stosowania nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych na wymywanie azotu, fosforu i potasu i gleby.

11. Nawożenie a stan materii organicznej w glebie.

12. Gazowe straty azotu jako efekt stosowania nawozów.

13. Zagrożenia środowiskowe związane z produkcją nawozów mineralnych.

14-15. Zagrożenia środowiskowe wynikające z przechowywania nawozów naturalnych.

Ćwiczenia

1-2. Zasady ustalania dawek składników pokarmowych i nawozów pod rośliny uprawne.

3-4. Wymagania prawne dotyczące właściwości i zasad stosowania nawozów.

5-6. Rola nawożenia w regulacji cyklu krążenia azotu w przyrodzie.

7-8. Wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na jakość roślin na przykładzie uprawy roślin strączkowych – bobiku i soi.

9-10. Wpływ nawożenia nawozami mineralnymi i naturalnymi na jakość roślin na przykładzie uprawy roślin specjalnych – tytoniu i chmielu.

11-12. Nawożenie w warunkach suszy.

13-14. Stosowanie biostymulatorów jako uzupełnienie podstawowego nawożenia.

15. Analiza planów nawożenia przygotowanych przez studentów.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 35 godz.

w tym: wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 55 godz. (praca własna = (ECTS x 30)- suma z wiersza 1)

Literatura:

Podstawowa:

1. Gorlach E., Mazur T. 2002. Chemia rolna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

2. Grzebisz W. 2011. Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania. Tom 1. Oleiste, okopowe i strączkowe. PWRiL, Poznań.

3. Grzebisz W. 2012. Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania. Tom 2. Zboża i kukurydza. PWRiL, Poznań.

Uzupełniająca:

1. Aktualne akty prawne dotyczące warunków i trybu wprowadzania nawozów do obrotu, ich przechowywania, przewozu i stosowania, a także dotyczące agrochemicznej obsługi rolnictwa.

2. Aktualny „Rocznik statystyczny rolnictwa”, GUS, Warszawa.

3. Publikacje naukowe dotyczące problematyki poruszanej na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- wymienia zalety stosowania nawozów

- wymienia czynniki wpływające na jakość plonów

- zna potrzeby pokarmowe roślin

- wymienia zagrożenia zanieczyszczenia środowiska wynikające z określonego sposobu produkcji, przechowywania i stosowania nawozów

Umiejętności:

- oblicza potrzeby pokarmowe roślin

- oblicza dawki nawozów potrzebne do uzyskania określonego plonu

- przewiduje rezultaty określonego nawożenia

- bilansuje dawki nawozów, aby ograniczyć negatywny wpływ nawozów na parametry jakości roślin i stan środowiska

Kompetencje społeczne:

- rozumie konieczność dostosowywania dawek nawozów do potrzeb pokarmowych roślin i właściwości gleb

- pracuje w zespole

- organizuje pracę w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Wykłady:

I i II termin – zaliczenie pisemne w formie testowej, III termin – zaliczenie ustne

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnia 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnia 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnia 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnia >90%).

Ćwiczenia:

Samodzielnie lub w zespołach 2-4 osobowych studenci przygotowują plan nawożenia wybranych roślin uprawnych. Oceniana będzie poprawność obliczeń i interpretacji wyników.

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Filipek-Mazur
Prowadzący grup: Barbara Filipek-Mazur, Marcin Niemiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Filipek-Mazur
Prowadzący grup: Barbara Filipek-Mazur, Monika Tabak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Filipek-Mazur
Prowadzący grup: Barbara Filipek-Mazur, Monika Tabak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.