Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing bankowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.MB.NM.RROXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing bankowy
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO/ ECTS 2/SEMESTR: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: przedmiot fakultatywny

Celem przedmiotu jest przekazanie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu zasad marketingu bankowego i wykształcenie umiejętności poprawnego wyboru i wykorzystania instrumentów marketingu na rynku usług bankowych.

Treść przedmiotu skoncentrowana jest na przedstawieniu specyfiki marketingu usług bankowych oraz charakterystyce koncepcji zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach finansowych. Po wyjaśnieniu genezy, istoty i roli marketingu bankowego, omówione zostaną zagadnienia związane z identyfikacją strategii bankowych, kryteriami segmentacji klientów, kompozycją marketingu-mix i determinantami zachowań klientów na rynku usług bankowych. Kurs ma charakter interdyscyplinarny.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Specyfika marketingu bankowego

2. Strategie bankowe

3. Segmentacja klientów usług bankowych

4. Polityka produktowa banku

5. Operacje aktywne

6. Operacje bierne

7. Operacje pośredniczące

8. Innowacyjne produkty bankowe

9. Polityka kształtowania ceny

10. Dystrybucja

11. Promocja

12. Marketing 7P, S.A.V.E

13. Organizacja działalności marketingowej w banku

14. Zachowania klientów na rynku usług bankowych

15. Zaliczenie

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 16 ECTS** 0,6

w tym:

wykłady (podać liczbę godzin) 15 godz.

ćwiczenia i seminaria (podać liczbę godzin) 0 godz.

konsultacje (podać liczbę godzin) 1 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże (podać liczbę godzin) 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu (podać liczbę godzin) 1 godz.

praca własna (1,4 ECTS**) 35 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Kolasa M. 2008. Marketing bankowy. CEDEWU, Warszawa

Grzegorczyk W.2004. Marketing bankowy. OF Branta, Łódź

Grzywacz J. 2006. Marketing w działalności banku. Difin, Warszawa

Uzupełniająca:

Szafrańska M., Żmija J. 2015. Podstawy rynków finansowych i bankowości. Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków

Bank - miesięcznik

www.nbp.pl

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu Student:

Wiedza:

- posiada wiedzę teoretyczną o zasadach i elementach marketingu bankowego,

- zna zasady przygotowania strategii marketingowej banku,

Umiejętności:

- umie wybrać odpowiedni instrument służący do realizowania przyjętych celów marketingowych,

- potrafi dokonać segmentacji klientów banku,

Kompetencje społeczne:

- posiada umiejętność kreatywnego i zdyscyplinowanego działania zarówno samodzielnego, jak i w zespole,

- wykazuje otwartość na zmiany i innowacyjność.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

zaliczenie na ocenę (test uzupełnień)

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K)

przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student

uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 -

średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Szafrańska
Prowadzący grup: Monika Szafrańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.