Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Handel międzynarodowy produktami rolno-spożywczymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F3.HMP.SM.REKEY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Handel międzynarodowy produktami rolno-spożywczymi
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia 2 st., stacj. Ekonomika w gospodarce żywnościowej - fakultety, sem. 3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA / ECTS: 4 /semestr: 3

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Podstawowy zakres wiedzy na temat problematyki międzynarodowych rynków rolnych takiej jak: źródła informacji o zagranicznych rynkach rolnych (FAMMU, WTO, FAO, USDA FAS), cele i zasady działania instytucji międzynarodowych regulujących wymianę handlową, nieco professional English, funkcjonowanie branżowych rynków rolnych na świecie: rynek zbóż, soi, wino, kawy…

Cele przedmiotu:

Nabycie przez studentów umiejętności samodzielnego zdobywania informacji o problemach i specyfice międzynarodowych rynków rolnych, zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami międzynarodowej wymiany handlowej produktami rolniczymi i spożywczymi, działaniem organizacji regulujących wymianę towarów i usług, a w szczególności z funkcjonowaniem branżowych rynków rolnych, źródłami informacji o zagranicznych rynkach rolnych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Źródła informacji o rynkach rolnych na świecie

2. Powody działalności na międzynarodowych rynkach rolnych, handel międzynarodowy a cykl życia produktu

3. Monitoring zagranicznych rynków rolnych, FAMMU

4. Rola ARR w handlu międzynarodowym

5. WPR a handel międzynarodowy towarami rolno-spożywczymi

6. Nieco professional English

7. Światowa Organizacja Handlu WTO a międzynarodowe rynki rolne

8. Międzynarodowe organizacje integracyjne i ich wpływ na rynki rolne: UE a NAFTA

9. Instytucjonalne wsparcie rolnictwa USA na rynkach międzynarodowych – USDA, FAS, ERS, międzynarodowy rynek nasienny, ASTA

10. Chiny - wpływ na międzynarodowe rynki rolne

11. Znaczenie nowych potęg międzynarodowych rynków rolnych – Brazylia, Argentyna,

12. Konsekwencje wzrostu gospodarczego Chin i Indii na międzynarodowe rynki rolne

13. Wpływ wzrostu produkcji biopaliw na międzynarodowe rynki towarów rolno-spożywczych

14. Żywność halal i żywność koszerna na rynkach międzynarodowych

15. Nowy świat win – wina nowego świata

Ćwiczenia

1. Wybrane międzynarodowe branżowe rynki rolne – do wyboru przez studentów:

• mięso i jego przetwory,

• mleko i jego przetwory,

• rynek alkoholi,

• rynek pasz

• inne

2. Alter- i antyglobaliści, ich argumenty, cele działania

3. Internetowe źródła informacji o rynkach rolnych

4. Halal a polski eksport do krajów islamskich

5. Żywność koszerna – wymagania, uprawnienia, znaczenie dla eksporterów

6. Polityka transportowa UE

7. Transport zwierząt – wymagania UE

8. Wspólna polityka handlowa UE

9. Żywność etniczna

10. Przykłady globalizacji na lokalnych rynkach żywności

11. Problem produkcji narkotyków w krajach rozwijających się

12. Wpływ kwotowania produkcji na rynek rolny – wybrane przykłady

13. Agencja Rynku Rolnego: regulacje dotyczące handlu zagranicznego

14. Główni producenci, konsumenci, eksporterzy i importerzy towarów rolno-spożywczych

15. Handel zagraniczny towarami rolno spożywczymi a proces globalizacji.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 50 godz. (2 pkt ECTS)

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia 15 godz.

konsultacje 15 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie końcowym 5 godz.

praca własna (2 ECTS) 50 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A. 2006: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWN. Warszawa

2. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi. Biuletyny ARR

3. Biuletyny branżowe ARR

4. Raporty FAMMU

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- student ma wiedzę o podstawowych instytucjach wpływających na handel międzynarodowy, zarówno polskich jak i międzynarodowych, w tym UE i USA,

- ma wiedzę pozwalającą na zrozumienie ekonomicznego znaczenia międzynarodowych uwarunkowań sytuacji na rynkach rolnych i artykułów spożywczych krajowych i lokalnych,

- zna metody i techniki docierania do aktualnych danych na rynkach rolnych i produktów spożywczych,

- ma wiedzę o czynnikach, które decydują o przewadze konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych starych i nowych potęg eksportowych, czyli odpowiednio: USA, wybranych państw UE, Kanady, Australii oraz takich jak Brazylia i Argentyna.

Umiejętności:

- potrafi interpretować dane pozyskiwane z różnych źródeł informacji, - krajowych i zagranicznych,

- wykonuje i potrafi przedstawić analizę stanu aktualnego i procesów zachodzących na wybranych rynkach artykułów rolnych lub spożywczych.

Kompetencje społeczne:

- docenia złożoność społecznych skutków decyzji podejmowanych przez organizacje międzynarodowe,

- ma świadomość i docenia wagę czynników kulturowych (religijnych, społecznej identyfikacji) na rynki międzynarodowe.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny z zakresu tematów przedstawianych na wykładach.

Oceny formujące ćwiczenia, do wyboru przez studenta:

1. Oceny za opracowania i prezentacje dotyczące poszczególnych rynków;

2. Ocena na podstawie kolokwium obejmującego wybrane wspólnie z prowadzącym zajęcia tematy prezentowane przez studentów, którzy wybrali 1. formę zaliczenia.

Wykłady: egzamin pisemny z zakresu tematów przedstawianych na wykładach.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa: = 0,6 oceny z egzaminu + 0,4 oceny z ćwiczeń.

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)