Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie środowiskiem w procesie inwestycyjnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.ZSP.SL.REKXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie środowiskiem w procesie inwestycyjnym
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z ekonomicznymi, organizacyjnymi i środowiskowymi aspektami zarządzania procesem inwestycyjnym. W ramach wykładów student zapozna się z podstawową terminologią z zakresu zarządzania, planowania i oceny efektywności ekonomicznej inwestycji. W ramach ćwiczeń omówiona zostanie problematyka realizacji inwestycji na etapie projektowania i budowy. Omówione zostaną relacje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Student zapozna się z ustawodawstwem z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody niezbędnym do realizacji celu inwestycyjnego. Przedstawione zostaną przypadki konfliktów jakie mogą wystąpić na równych etapach procesu inwestycyjnego związanych z ochrona środowiska.

Pełny opis:

Wykłady

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Pojęcie inwestycji w prawie i literaturze (2 godz.).

2. Podstawowe zasady planowania (2 godz.)

3. Budowa biznesplanów (2 godz.)

4. Podejmowanie decyzji w działalności inwestycyjnej (2 godz.)

5. Analiza progu opłacalności (2 godz.)

6. Istota, przyczyny i i skutki dywestycji. Środowiskowe przesłanki prowadzenia dywestycji w przedsiębiorstwie (2 godz.)

7. Ocena efektywności ekonomicznej procesu inwestycyjnego. Studium przypadków (3 godz.)

Ćwiczenia

1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego, ich prawa i obowiązki (1h).

2. FIDIC – jak prowadzić inwestycje (1h).

3. Krajowy System Ocen Oddziaływania na Środowisko. Podział przedsięwzięć ze względu na oddziaływanie ich na środowisko. (1h).

4. Organy ochrony środowiska i zakres ich kompetencji. Możliwości uzyskania decyzji derogacyjnych w sprawie udzielenia zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków i siedlisk objętych ochroną – analiza przypadku (1h).

5. Analiza najważniejszych zapisów ustawodawstwa z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska, związanych bezpośrednio z realizacją zadania inwestycyjnego (1h).

6. Rola planowania przestrzennego w ochronie środowiska. Dostosowanie inwestycji do spełnienia wymogą środowiskowych (1h).

7. Etap budowy – analiza sytuacji krytycznych, związanych z ochroną środowiska i ochrona przyrody, spotykających Inwestora i Wykonawcę w trakcie realizacji robót budowlanych (1h).

8. Etap budowy – analiza sytuacji krytycznych, związanych z ochroną środowiska i ochrona przyrody, spotykających Inwestora i Wykonawcę w trakcie realizacji robót budowlanych (1h).

9. Decyzja środowiskowa, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – potencjalne problemy związane z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji dla realizacji inwestycji (1h).

10. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – potencjalne problemy związane z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji dla realizacji inwestycji (1h).

11. Etapy procesu inwestycyjnego - studium korytarzowe (1h).

12. Etapy procesu inwestycyjnego - studium korytarzowe (1h).

13. Etapy procesu inwestycyjnego - studium korytarzowe (1h).

14. Etapy procesu inwestycyjnego - studium korytarzowe (1h).

15. Podsumowanie materiału i zaliczenie ćwiczeń (1h).

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 35 godz., ECTS: 1,2; w tym:

‒ wykłady 15 godzin

‒ ćwiczenia 15 godzin

‒ egzamin pisemny w formie testu 1 godzina

‒ konsultacje 4 godzina

Razem 35 godzin tj. 1,2 pkt. ECTS

e-learning 0 godz., ECTS: 0

Praca własna 115 godz., ECTS: 3,8

Efekty uczenia się:

Wiedza:

‒ student posiada wiedzę na temat procesu planowania inwestycji na wszystkich jej etapach

‒ student zna kompetencje poszczególnych organów ochrony środowiska.

Umiejętności:

‒ student potrafi rozwiązywać problemy środowiskowe podczas każdego etapu inwestycji,

‒ student umie zorganizować nadzór nad etapem wykonawstwa inwestycji.

Kompetencje społeczne:

‒ student rozumie ochrony środowiska i zasobów naturalnych

‒ student jest świadomy konieczności przestrzegania zapisów prawa z zakresu ochrony środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (Wiedza, Umiejętności lub Kompetencje Społeczne) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

Cześć ćwiczeniowa - sprawdzian.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów przewidzianych w programie ćwiczeń.

Wykłady:

Zaliczenie egzaminu

Ocena końcowa liczona jako suma uzyskanych punktów z ćwiczeń i egzaminu

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązkowych treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne formułuje ocenę końcową posługując się podanymi wyżej kryteriami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nicia, Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Paweł Nicia, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nicia, Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Paweł Nicia, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nicia, Tomasz Wojewodzic
Prowadzący grup: Paweł Nicia, Tomasz Wojewodzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)