Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.ZCS.SL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Zarządzanie, 2 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zagrożenia Cywilizacyjne Współczesnego Świata i Zrównoważony Rozwój (ZC) – elektyw * Civilization Risks of Contemporary World and Sustainable Development (SD) – optional course

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami przemian cywilizacyjnych i wynikających z nich zagrożeń w kontekście obszarów rozwoju zrównoważonego: ekologicznych, społecznych i gospodarczych. Ponadto zadaniem przedmiotu jest ćwiczenie umiejętności identyfikacji oraz interpretacji zjawisk i zagrożeń cywilizacyjnych we współczesnym świecie w warunkach globalnej gospodarki rynkowej z uwzględnieniem zarówno ich przyczyn jak i skutków oraz zdolność implementacji idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w różnych dziedzinach życia współcześnie żyjącego człowieka.

Pełny opis:

Zagrożenia Cywilizacyjne Współczesnego Świata i Zrównoważony Rozwój (ZC) – elektyw * Civilization Risks of Contemporary World and Sustainable Development (SD) – optional course

Wykłady (15h):

1. Pojęcie cywilizacji oraz zagrożeń cywilizacyjnych - wprowadzenie 1 h

2. Gospodarowanie jako źródło zagrożeń cywilizacyjnych. Cele gospodarowania a współczesność. 1 h

3. Zagrożenia o charakterze środowiskowym:

3.1 Cywilizacja uzależniona od energii 1 h

3.2 Zanieczyszczenie środowiska 2 h

3.3 Globalne ocieplenie 2 h

3.4 Czy jesteśmy świadkami szóstego wielkiego wymierania? 2 h

4. Zagrożenia o charakterze społecznym:

4.1 Współczesne konflikty 1 h

4.2 Sztuczna inteligencja i technologie w tym informacyjne 1 h

4.3 Choroby cywilizacyjne 1 h

4.4 Nierówności społeczne 1 h

5. Zagrożenia cywilizacyjne a gospodarka:

5.1 Gospodarka, jako pochodna kondycji społecznej i kapitału naturalnego 1 h

5.2 Paradygmat ekonomii rozwoju zrównoważonego 2 h

Ćwiczenia (15h):

Ćwiczenia są powiązane z tematyką wykładów. W ramach ćwiczeń realizowane są następujące działania:

1. Tworzenie i prezentacja posterów na zadane tematy

2. Prezentacja wykonanych posterów w grupach

3. Analiza tekstów / przedstawionych treści

4. Debata oxfordzka na wybrany temat

5. Prototypowanie rozwiązania zadanego problemu

Literatura:

1. Ekonomia Rozwoju Zrównoważonego, H. Rogall, 2010.

2. Bezpieczeństwo międzynarodowe, R. Kuźniar, A. Bienczyk-Missala, i in.2012.

3. Ochrona środowiska przyrodniczego, B. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski, 2008.

Bieżące artykuły prasowe i raporty.

Efekty uczenia się:

Student po zakończonym kursie:

a) wiedza:

- identyfikuje podstawowe zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata, uwzględniając zarówno ich przyczyny jak i skutki,

- wskazuje podstawowe problemy nowoczesności oraz definiuje pojęcia standardu i jakości życia,

- charakteryzuje koncepcję trwałego i zrównoważonego rozwoju ,

- opisuje szerokie spektrum uwarunkowań zagrożeń cywilizacyjnych we współczesnym świecie;

b) umiejętności:

- interpretuje ekologiczne i ekonomiczne następstwa postępu cywilizacyjnego,

- przedstawia przyczyny i skutki procesu globalizacji oraz ocenia ten proces,

- wyjaśnia ekonomiczne, ekologiczne, sozologiczne, społeczne, kulturowe i ogólno-cywilizacyjne aspekty zrównoważonego rozwoju,

- wykazuje zdolność implementacji idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w różnych dziedzinach życia współcześnie żyjącego człowieka,

c) kompetencje społeczne:

- docenia rolę i znaczenie koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju we współczesnym świecie w warunkach globalnej gospodarki rynkowej,

- ma świadomość konieczności zmian i przewartościowania o charakterze ogólno-cywilizacyjnym w związku z wyzwaniami i niebezpieczeństwami o charakterze społeczno-ekonomicznym,

- dostrzega konieczność poprawienia dyscypliny i sprawności organizacyjnej w zakresie wdrażania koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju w dniu codziennym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń (oceny formujące):

Aktywność w ramach działań realizowanych na ćwiczeniach. Każda forma aktywności oceniana jest osobno.

Ocena końcowa: średnia z ocen cząstkowych.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen: dobrej (4,0 – średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 – średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 – średnio >90%).

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zaliczenie wykładów na podstawie zaliczenia pisemnego (test wyboru i uzupełnień)

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 15 godz.

- ćwiczenia – 15 godz.

- zaliczenie końcowe – 1 godz.

- konsultacje – 4 godz.

Razem: 35 godz. : 25 = 1.3 (czyli 1 pkt ECTS)

- przygotowanie się do ćwiczeń (do dyskusji, percepcja spectrum zagadnienia) – 10 godz.

- przygotowanie prezentacji, debaty oxfordzkiej – 10 godz.

- penetracja literatury (polskiej i obcojęzycznej) – 8 godz.

Razem godz. praktyczne: 28 godz. : 25 = 1.1 (czyli 1 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 2 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pink
Prowadzący grup: Małgorzata Pink
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gorczyca
Prowadzący grup: Anna Gorczyca, Ewelina Matras, Ewa Pociecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.