Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna kwestia agrarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.WKA.SL.RZEKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna kwestia agrarna
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia, 2 sem, stacj. licencjat fakultety
Zarządzanie, 2 sem, stacj. licencjat fakultety
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Ekonomia ECTS 2 lub 3/ semestr 2

Zarządzanie ECTS 2 lub 3/ semestr 2

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: SL

status: przedmiot fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Zajęcia są próbą odpowiedzi na pytania:

Na czym oprzeć rozwój wsi po zmniejszeniu roli rolnictwa jako źródła dochodów mieszkańców wsi?

Dlaczego drugi filar polityki rolnej opiera się coraz bardziej na rozwoju lokalnym kierowanym przez lokalną społeczność?

Na jakich zasadach funkcjonują Lokalne Grupy Działania?

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Symptomy i źródła kwestii rolnej i rola osi Leader w aktywizowaniu mieszkańców wsi (2h)

2. Prezentacja studium przypadku ukazującego problemy aktywizacji mieszkańców wsi po zmianie funkcji rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie (2h).

3. Budowa sieciowego produktu turystyki wiejskiej jako element aktywizacji wsi i zmian funkcji rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie (tworzenie usług edukacyjnych, turystycznych) (2h)

4. Odnowa wsi - przykłady pomysłów na wsie tematyczne (3h)

5. Metodyka oceny projektów w LGD (2h)

6. Problemy z aktywnością członków LGD (2h)

7 Rola i znaczenie LGD w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i Zaliczenie pisemne (2h)

Tematyka ćwiczeń

1. Rolnictwo w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego (2 godziny).

2. Problem wydajności pracy w rolnictwie na podstawie gminy studenta – próba szacunku na podstawie danych ze strony www.stat.gov.pl. Porównania między gminami studentów i dynamika zmian w latach (3 godziny).

3. Jeśli nie utrzymanie z rolnictwa to z czego? – propozycje studentów co do obszaru zróżnicowanego funkcjonalnie np. blisko Krakowa (2 godziny).

4. Drogi poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce – przykłady możliwości skracania łańcuchów dostaw. (2h)

5. Identyfikacja głównych problemów rozwojowych rolnictwa Unii Europejskiej (2h).

6. Starcie interesów zwolenników i przeciwników interwencjonizmu w rolnictwie – dyskusja grupowa (2h).

7. Jak produkować? Problem intensywności rolnictwa. Efektywność ekonomiczna rolnictwa czy dbałość o środowisko – istota wyboru. Zaliczenie pisemne (2h)

Bilans nakładu pracy studenta z przedmiotu: Współczesna kwestia agralna

wykład 15

ćwiczenia 15

konsultacje 2

zaliczenie 1

Razem godzin 33

Liczba punktów ECTS: 1,32

Penetracja literatury i innych źródeł 22/10

Przygotowanie prezentacji na narzucony temat 20/7

Razem godzin: 42/17

Liczba punktów ECTS: 1,68 lub 0,68

Ogółem liczba punktów ECTS: 3/2

Literatura:

Podstawowa

Puchała J. 2013. Rola doradców i ekspertów w usuwaniu barier wdrażania lokalnych strategii rozwoju, [w:] Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 44. Podejście Leader i inne formy aktywizacji społeczności wiejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. s. 187-197.

Cetner G., Puchała J. Podstawy przedsiębiorczości i planowanie działalności pozarolniczej [w:] Przedsiębiorczość na wsi, uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu s. 9-54.

Puchała J. Metodyka budowania sieciowego produktu turystyki wiejskiej

i przygotowanie do jego komercjalizacji [w:] Budowa i komercjalizacji marki w turystyce wiejskiej - mini przewodnika po temacie (s. 87-120) (monografia 3 pkt)

Uzupełniająca

Puchała J. 2011. Ocena realizacji idei LEADER i przesłanki do ulepszeń w zarządzaniu tą inicjatywą w Polsce [w:] Zeszyt KPZK, Red. A. Harańczyk,

Puchała J. Piotrowska A. 2011. Specyfika stylu zarządzania w organizacjach pozarządowych na przykładzie lokalnych grup działania [w:] Polityka Ekonomiczna, red. Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 166, Wrocław 2011, s. 593-604

Puchała J. 2011. Bariery realizacji lokalnych strategii rozwoju i propozycje zmian we wdrażaniu podejścia LEADER [w:] Roczniki Naukowe SERIA, tom XIII, zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Wrocław, s. 143-147

Czternasty W., Czyżewski B., 2007. Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Czyżewski A., 2007. Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Tomczak F., 1997. Japonia. Wieś – rolnictwo – agrobiznes. Wyd. Key Text, Warszawa

Tomczak F., 2005. Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student posiada podstawowy zasób wiedzy o gospodarce narodowej, funkcjonowaniu gospodarki żywnościowej, zna jej strukturę i cele oraz czynniki je kształtujące,

- student zna podstawowe elementy materialnego środowiska pracy z uwzględnieniem specyfiki gospodarki żywnościowej, posiada wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów społecznych występujących w zakładzie pracy,

- student ma wiedzę o gospodarowaniu w różnych warunkach przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych

Umiejętności:

- student prawidłowo interpretuje zjawiska ekonomiczno-społeczne w warunkach globalnej gospodarki rynkowej i potrafi ocenić sytuację gospodarczą kraju,

- student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, posługując się różnymi miernikami, wykonuje proste analizy,

- student potrafi określać i analizować zjawiska społeczne i gospodarcze, identyfikuje procesy społeczne zachodzące w środowisku pracy i rozpoznaje czynniki warunkujące określone zachowania społeczne,

Kompetencje społeczne Studenta:

- ma kompetencje do identyfikacji czynników determinujących funkcjonowanie rynków rolno-żywnościowych, specyfiki rolnictwa i produkcji rolniczej oraz barier przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych z jakimi borykają się gospodarstwa rolnicze w swojej działalności,

- docenia złożoność społecznych aspektów zmian zachodzących w gospodarce polskiej i światowej, ma świadomość złożoności i wieloaspektowości procesów zachodzących na wsi

- potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej ni¿ 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując sie podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zaliczenie ćwiczeń:

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

- ocena z przygotowania się do zajęć, np. wykonania zadania domowego

- aktywność

- prezentacja wybranego zagadnienia

Zaliczenie wykładów:

Przedmiot kończy się testowym zaliczeniem pisemnym w pierwszym terminie oraz ustnym w kolejnych terminach

Ocena końcowa = 0,6 ocena z E+0,4 ocena podsumowująca z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchała
Prowadzący grup: Jacek Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.