Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia i psychologia w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.SPZ.SM.REKEZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia i psychologia w zarządzaniu
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA / ECTS: 3 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z teoriami socjologii jako dyscypliny naukowej. Jest to nauka niezbędna do rozumienia procesów społecznych, gospodarczych i politycznych, ponieważ oferuje wiedzę o różnych typach zbiorowości, instytucji, organizacji, o strukturze społecznej, kulturze, świadomości i zachowaniach zbiorowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Socjologiczne aspekty zarządzania w kontekście procesów globalizacyjnych.

2. Wzory życia społecznego i ich wpływ na życie organizacji.

3. Socjologiczne i psychologiczne aspekty kierowania zespołem pracowniczym; partycypacja pracowników w procesie kierowania.

4. Kierowanie sobą jako ważna umiejętność menedżera.

5. Rola autorytetu, cechy dobrego przywódcy.

6. Władza a przywództwo w organizacji.

7. Kierowanie procesami interpersonalnymi i grupowymi.

8. Osobowość pracownika; czynniki kształtujące osobowość.

9. Solidarność zawodowa jako wynik socjalizacji wtórnej.

10. Socjalizacja w pracy; grupy pracownicze.

11. Więź społeczna pracowników na tle integracji formalnej i nieformalnej.

12. Procesy dezintegracji w przedsiębiorstwie.

13. Problemy personalne, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.

14. Znaczenie poradnictwa i szkoleń w skutecznym kierowaniu zespołami pracowniczymi.

15. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności specjalistycznych.

Ćwiczenia:

1. Socjologiczne aspekty zarządzania-studium przypadku.

2. Metody doboru personelu.

3. Szkolenia i doskonalenie pracowników.

4. Psychospołeczny model menedżera na tle rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych.

5. Psychospołeczne uwarunkowania pracy na emigracji.

6. Kultura narodowa a praca w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

7. Psychospołeczne podłoże konfliktów w przedsiębiorstwie.

8. Konflikty i ich wpływ na procesy pracy-studium przypadku.

9. Organizacja spotkań i narad.

10. Aktywna i pasywna postawa pracownika.

11. Praca a status społeczny pracownika.

12. Przekonania religijne, orientacje polityczne pracowników i ich wpływ na grupy pracownicze.

13. Wpływ socjalizacji pierwotnej na postawy pracowników.

14. Utrata statusu dominującego-zawodowego i jego psychospołeczne konsekwencje.

15. Idealny menedżer-psychospołeczne aspekty zagadnienia.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 35 (1,4 ECTS**)

w tym:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia - 15 godz.

konsultacje - 4 godz.

egzamin - 1 godz.

praca własna 40 godz. (1,6 ECTS**)

Literatura:

Podstawowa:

1. Bugieł J., Chaber L., Zarządzanie a socjologia i psychologia pracy, Wydawnictwo AGH, Kraków 1996.

2. Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1996.

3. Kowalczuk J. Sieraczyński T., Psychologia i socjologia i pracy, PWN, Warszawa 1982.

Uzupełniająca:

1. Milian L., Praca, Osobowość, Kierowanie: wybrane zagadnienia dla studiujących kierunek Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.

2. Penc J., Kreatywne kierowanie, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2000.

3. Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa 2007.

4. Stewart D. M., Praktyka kierowania, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- strategie zarządzania, uwzględniające procesy integracji i dezintegracji

- znaczenie socjologii i psychologii w zarządzaniu na tle przeobrażeń społecznych i kulturowych

- uwarunkowania zachowań ludzi w środowisku pracy

Umiejętności:

- wykorzystać kapitał społeczny posługując się systemami norm i wartości

- zidentyfikować i zaproponować rozwiązania konkretnych problemów społecznych

- przygotować wystąpienia ustne oraz prezentacje multimedialne z zakresu nauk społecznych

Kompetencje społeczne:

- doskonalenia umiejętności przydatnych do realizacji wytyczonych celów

- poszerzania nabytej wiedzy; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- grupowego rozwiązywania problemów

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - pytania problemowe

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Samodzielnie lub w grupach studenci wykonują projekt dotyczący wybranej problematyki. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenia dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Knapik
Prowadzący grup: Wioletta Knapik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)