Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.F2.RAZ.NM.RROER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Rolnictwo, sp. ekonomika rolnictwa, 2 sem. II stopień, niestacj. fakultety
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem ich przydatności w polskich przedsiębiorstwach. W szczególności dotyczy to istoty i zakresu rachunkowości zarządczej, jej powiązań z zarządzaniem, a także zagadnień rachunku kosztów i wyników w centrach odpowiedzialności.

Pełny opis:

Rachunkowość zarządcza istota, zakres i miejsce w systemie informacji zarządczej. Koszty i ich elementy, systemy klasyfikacji kosztów, wynik finansowy i jego struktura, inne mierniki oceny. Budżetowanie kosztów i jego znaczenie dla rachunkowości zarządczej. Koszty w podejmowania decyzji - kalkulacja kosztów. Operacyjny system rachunku kosztów i jego rodzaje. Analiza zależności;produkcja; koszty; zysk;, próg rentowności. Decyzyjny rachunek inwestycyjny. Krótkookresowy rachunek decyzyjny. Planowanie i kontroling strategiczny. Organizacja i metodyka operacyjnego kontrolingu kosztów.

Plan wykładów w kolejnych tygodniach semestru:

1. Rachunkowość zarządcza istota, zakres i miejsce w systemie informacji zarządczej

2. Koszty i ich elementy, systemy klasyfikacji. Wynik finansowy i jego struktura Inne mierniki oceny

3. Budżetowanie kosztów i jego znaczenie dla rachunkowości zarządczej

4. Koszty jako podstawa podejmowania decyzji - kalkulacja kosztów

5. Operacyjny system rachuneku kosztów i jego rodzaje

6. Analiza zależności ;produkcja; koszty; zysk;.Próg rentowności

7. Decyzyjny rachunek inwestycyjny. Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych - 2h.

8. Krótkookresowy rachunek decyzyjny: optymalizacja rozmiarów produkcji, wybór asortymentu i technologii produkcji, decyzje wytworzyć, czy kupić, zamówienia specjalne - 2h.

9. Planowanie i kontroling strategiczny -

10. Organizacaj i metodyka kontrolingu operacyjnego

Plan ćwiczeń w kolejnych tygodniach semestru:

1. Mierniki oceny działalności podmiotów gospodarczych. Koszty i ich elementy, systemy klasyfikacji. Wynik finansowy i jego struktura Inne mierniki oceny

2. Budżetowanie kosztów i jego znaczenie w rachunkowości zarządczej

3. Kalkulacja kosztów. Koszty jako podstawa podejmowania decyzji.

4. Rachunek kosztów i jego rodzaje

5. Analiza zależności;produkcja; koszty ; zysk;.Próg rentowności

6. Decyzyjny rachunek inwestycyjny. Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych

7. Krótkookresowy rachunek decyzyjny: optymalizacja rozmiarów produkcji, wybór asortymentu i technologii produkcji, decyzje;wytworzyć, czy kupić;, zamówienia specjalne.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 15; ECTS: 0,6

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 35; ECTS: 1,4

Literatura:

1. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wyd. II, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.

2. Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość zarządcza, Wyd. III , Ekspert; wydawnictwo i doradztwo, Wrocław 2001.

3. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Wyd. Naukowe PWE, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia:

Student po zakończonym kursie:

A/ wiedza:

- definiuje majątek i źródła jego finansowania oraz koszty i przychody jako konstytutywne atrybuty organizacji gospodarczych, zna pogłębione metody i narzędzia opisujące w tych kategoriach struktury organizacyjne i procesy gospodarcze, a także identyfikuje rządzące nimi prawidłowości,

- ma pogłębioną wiedzę na temat systemów informacyjnych, sterujących i regulujących organizacją, rządzącymi nimi prawidłowościami oraz umie zidentyfikować naturę, źródła i potrzebę zmian służących zwiększaniu efektywności organizacji,

- ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur organizacyjnych powodujących wzrost efektywności oraz zna rządzące nimi prawidłowości,

B/ umiejetnosci:

- umie właściwie analizować i oceniać przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i zarządczych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać i weryfikować hipotezy badawcze,

- umie prognozować i modelować złożone procesy realne i zarządcze, obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego, przy wykorzystaniu zaawansowanych metod i narzędzi kalkulacji, rachunku kosztów, itp.

- sprawnie posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązani konkretnych problemów, w szczególności związanych z kategoriami opisującymi rzeczywistość organizacyjną w ujęciu finansowym,

- posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu dotyczącego procedur rachunkowości zarządczej i podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie.

C/ kompetencje społeczne:

- posiada podstawowe przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w pracach zespołów planistycznych i analitycznych ukierunkowanych na usprawnianie organizacji gospodarczych,

- jest przygotowany, by prawidłowo określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania budżetowania, analizy kosztów, itp.

- jest przygotowany do przewidywania podstawowych skutków realizowanych projektów gospodarczych i przekonywania dla osiągania wspólnych celów,

- potrafi uzupełniać i doskonalić wiedzę i umiejętności z zakresie objętym przedmiotem.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.